SPRO – Controlling

 
   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |   |
  |   |–   Controlling – Ogólnie                                                      
  |   |   |
  |   |   |–   Organizacja                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru rachunku kosztów                 SIMG_CFMENUORK3OKKP   
  |   |   |   |—–  Opracowanie zakresów numerów dla dokumentów CO       SIMG_CFMENUORKKKANK   
  |   |   |   |—–  Opracowanie wersji                                   SIMG_CFMENUORK3OKEQ   
  |   |   |
  |   |   |—–  Przygotowanie składników aplikacji                                           
  |   |   |—–  Opracowanie uprawnień i profili                          SIMG_ORK3_AUTHO_PFCG
  |   |   |—–  Zmiana sterowania komunikatami                           SIMG_CFMENUORK3OBA5 
  |   |   |–   Logika dekretacji                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie walidacji                               SIMG_CFMENUORK3OKC7   
  |   |   |   |—–  Definiowanie substytucji                             SIMG_CFMENUORK3OKC9   
  |   |   |
  |   |   |—–  Agregacja dokumentów rachunkowości zewnętrznej           SIMG_ORK3_OKBI_VERD 
  |   |   |—–  Uwzględnianie cech w rekordach sum CO                    V_FAGL_ACTIVECEX    
  |   |   |–   Żądanie księgowania koryg.                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja scenariusza testowego dla żądania księgowanCOOMCCAP_V_PCRTYPE_T  
  |   |   |   |—–  Definiowanie własnych scenariuszy dla żądania księgowCOOMCCAP_VC_SCENARIO  
  |   |   |   |—–  Przypisanie własnych scenariuszy dla żądania księgowaCOOMCCAP_V_PCRTYPE    
  |   |   |   |—–  Przypisanie księgowań korygujących do scenariuszy    COOMCCAP_V_PCRACT_OB  
  |   |   |
  |   |   |–   Prowadzenie równolegle metod wyceny/cen transferowych                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu walut i wyceny               SIMG_ORK38KEM             
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu waluty i wyceny do ORK       SIMG_ORK3SM30_WAEHR       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie oznaczeń dla metod wyceny            SIMG_ORK3OMX6             
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie wersji dla wycen                       SIMG_ORK3OKEQ_TRPR        
  |   |   |   |   |–   Kontrola ustawień dla księgi materiałowej                                  
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja obszarów wyceny dla księgi materiałCFMENUOLMWOMX1                
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie typów waluty do typu księgi materCFMENUOLMWOMX2                
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie typów księgi materiałowej do obszCFMENUOLMWOMX3                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie szczegółowe                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie konta odchyleń z wyceny transferu   SIMG_CFMENUORK18KEN       
  |   |   |   |   |—–  Dezaktywacja przeliczenia wybranych rodzajów waruSIMG_CFMENUORK18KEX       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Aktywacja                                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Tworzenie cen transferowych w systemie produkcyjnSIMG_CFMENUORK3OKEV1      
  |   |   |       |—–  Metody wycen równoległych: Kontrola / Wykonanie aSIMG_ORK38KEP             
  |   |   |       |—–  Równoległe metody wyceny: Kontrola / Wykonanie deSIMG_ORK38KEU             
  |   |   |
  |   |   |–   Przygotowanie startu produktywnego                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transport ustawień systemowych                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Transport ustawień organizacyjnych               SIMG_CFMENUORK3OKE5       
  |   |   |   |   |—–  Transport ustawień danych podstawowych           SIMG_CFMENUORK3OKE6       
  |   |   |   |   |–   Transport ustawień planowania                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Import formatów planowania standardowego     SIMG_CFMENUORK3OKBF           
  |   |   |   |   |   |—–  Transport formatów planowania                SIMG_CFMENUORK3OKEX           
  |   |   |   |   |   |—–  Transport innych ustawień planowania         SIMG_CFMENUORK3OKE7           
  |   |   |   |   |   |—–  Import ustawień standardowych planowania zasoSIMG_CFMENUORK3KPRN           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Transport ustawień do szablonu                   CO_OKE5_TRANSPORT_OB      
  |   |   |   |   |—–  Transport ustawień dla księgowań rzeczywistych   SIMG_CFMENUORK3OKE8       
  |   |   |   |   |—–  Transport ustawień dla logiki dekretacji/agregacjSIMG_CFMENUORK3OKE9       
  |   |   |   |   |—–  Transport ustawień dla rachunku kosztów procesowySIMG_CFMENUORK30KWT       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Usuwanie danych testowych                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie danych operacji                         SIMG_CFMENUORK3OKC3       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie rodzajów kosztów                        SIMG_CFMENUORK3OKC5       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie miejsc powstawania kosztów              SIMG_CFMENUORK3OKC4       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie rodzajów działań                        SIMG_CFMENUORK3OKC6       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie zleceń                                  SIMG_CFMENUORK3OKO5       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie nośników kosztów                        SIMG_CFMENUORKKKKPV       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie kalkulacji wzorcowych                   SIMG_CFMENUORKKKKE5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie wskaźnika „Aktualizacja wszystkich walut” CO_OKCX_OB            
  |   |   |   |–   Księgowanie uzupełniające                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Księgowanie uzupełniające dokumentów z RachunkowoSIMG_CFMENUORK3OKBA       
  |   |   |   |   |—–  Księgowanie uzupełniające dokumentów z Gosp. mateSIMG_CFMENUORK3OKBB       
  |   |   |   |   |—–  Księgowanie uzupeł. dokumentów ze Sprzedaży i dysSIMG_CFMENUORK3OKBC       
  |   |   |   |   |–   Księgowanie uzupełniające zaliczek                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie aktualizacji zaliczek w ControlliSIMG_CFMENUOFDITIVFI          
  |   |   |   |   |   |—–  Księgowanie uzupełniające zaliczek           SIMG_OLPR_OKBG                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Księgowanie uzupełniające księgi uzgodnień       SIMG_CFMENUORK3KAL1       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja dokumentów zmian dla grup                  SIMG_ORK3_GSCD        
  |   |   |
  |   |   |–   Wnioski o zmianę                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Define Scenarios                                     SIMG_VC_APB_ISR_CUST  
  |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów wniosków                          SIMG_FCOMV_CR_TYPE    
  |   |   |   |—–  Definiowanie czynności                               SIMG_FCOMV_CR_ACTN    
  |   |   |   |—–  Przypisanie czynności do rodzajów wniosku            SIMGFCOMV_CR_ACTN_AS  
  |   |   |
  |   |   |–   Role dla NetWeaver Business Client                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Personalizacja                                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Personalizacja: Przegląd                                                   
  |   |   |   |   |   |—–  Automatyczne generowanie domyślnych uprawnieńSIMG_ORKS_BERGEN              
  |   |   |   |   |   |—–  Wypełnianie personalizacji na podst. uprawnieFPB_MAN_PERS_003    t.)       
  |   |   |   |   |   |—–  Wypełnianie personalizacji na podst. uprawnieFPB_FILL_PERS_PC              
  |   |   |   |   |   |—–  Dane personalizacji: Przetwarzanie zbiorcze  FPB_PERS_COL                  
  |   |   |   |   |   |–   Dodatkowe funkcje – personalizacja                                         
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Dane personalizacji: Przetwarzanie pojedyFPB_PERS_IND                      
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie hierarchii personalizacji  FPB_PERS_HIER                     
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie dialogu personalizacji     FPB_PERS_DIALOG                   
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie danych personalizacji       FPB_PERS_SHOW                     
  |   |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie danych personalizacji           FPB_PERS_DELETE                   
  |   |   |   |   |   |   |—–  Reorganizacja danych personalizacji      FPB_PERS_ORGA                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Personalizacja: Kontrole uprawnień FPB_PERS_AUTHORITY                
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Personalizacja: Kontrole istnienia FPB_PERS_EXISTENCE                
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Personalizacja: Rozwiązywanie przedFPB_PERS_RESOLVE                  
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Personalizacja: Konwersja formatów FPB_PERS_CONVERT                  
  |   |   |   |   |       |—–  BADI do generowania uprawnień domyślnych SIMG_ORKS_BERGENBADI              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wewnętrzne zapytania o usługę                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Wewn. zlecenia serwisowe: Przegląd                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Planowanie ekspresowe                                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie scenariusza planowania          EXP_CUST                      
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie cen wskaźników                  EXP_V_FCOM_KFPRICE            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana parametru forum                 FCOM_PLR_ROOMPARAMS           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Menedżer samoobsługi (WDA)                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie użytkownikom ról (PFCG)              SIMG_PFCG_ROLES           
  |   |   |   |   |–   Monitor MPK                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_001                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_002                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń MPFPB_MON_003                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych MPFPB_MON_004                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych MPK z listy wyśFPB_MON_007                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń miejsc powstawaniFPB_MON_020         wnika     
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych MPK dFPB_MON_021                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Monitor zleceń wewn.                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_005                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_006         enia      
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń zlFPB_MON_008                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych zlFPB_MON_009                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych zlecenia z listFPB_MON_010                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń zleceń dla użytkoFPB_MON_018                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych zleceFPB_MON_019                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Monitor centrum zysków                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_022                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_023         rum zysku 
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń ceFPB_MON_024                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych ceFPB_MON_025                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych zlecenia z listFPB_MON_026                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń centrów zysku dlaFPB_MON_027                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych centrFPB_MON_028         nika      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Monitor urządzenia                                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie wglądów                          FPB_MAN_EQUIP_001             
  |   |   |   |   |   |—–  Podanie połączenia RFC do systemu HCM        FPB_MAN_EQUIP_002             
  |   |   |   |   |   |—–  Przygotowanie ustalania kosztów              FPB_MAN_EQUIP_003             
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie ustalania kosztów                  FPB_MAN_EQUIP_004             
  |   |   |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana monitora urządzeń           FCOM_EQM_CHANGE                   
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Przypisanie urządzenia do użytkowniFCOM_EQM_EQUI_USER                
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Monitor urządzeń, wybór ustalania kFCOM_EQM_COSTS                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sprawozdawczość                                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie okna wywołań                      FPB_LP_003                    
  |   |   |   |       |–   Spersonalizowana lista robocza                                             
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Kokpit do administracji POWL (od SAP NetWPOWL_COCKPIT_L                    
  |   |   |   |           |—–  BAdI: Widoczne typy POWL                 BADI_TYPE_CUST                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Analityk jednostki biznesowej (WDA)                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie użytkownikom ról (PFCG)              SIMG_PFCG_ROLES           
  |   |   |   |   |–   Hierarchia                                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie hierarchii                        FPB_SNI_001                   
  |   |   |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana węzłów hierarchii           FPB_SNI_002                       
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana menedżera w hierarchii      FPB_SNI_003                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Monitor wskaźników oraz budżetu                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Monitor MPK                                                                
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla oFPB_MON_029                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pFPB_MON_030         MPK           
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleFPB_MON_031                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczycFPB_MON_032                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych MPK z listyFPB_MON_033                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń miejsc powstaFPB_MON_034         ytkownika     
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych MFPB_MON_035                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Monitor zleceń wewn.                                                       
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla oFPB_MON_005                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pFPB_MON_006         zlecenia      
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleFPB_MON_008                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczycFPB_MON_009                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych zlecenia z FPB_MON_010                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń zleceń dla użFPB_MON_018                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych zFPB_MON_019         a             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Monitor centrum zysków                                                     
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla oFPB_MON_011         u             
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pFPB_MON_012         centrum zysku 
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleFPB_MON_013                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczycFPB_MON_014                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych zlecenia z FPB_MON_015                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń centrów zyskuFPB_MON_016                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych cFPB_MON_017         tkownika      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Monitor wskaźników                                                         
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |–   Systemy                                                                    
  |   |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie systemów logicznych dla SIMG_GKFM_KF_SOURCE                   
  |   |   |   |   |       |   |—–  Tworzenie powiązań RFC               OALE_RFCDEST_SM59                     
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie kategorii wskaźników        A_KFM_CATEGORY                    
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie przedziałów dla aktualizacjiA_KFM_INTERVAL                    
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźników                  A_KFM_KF_ADM_VAR                  
  |   |   |   |   |       |–   Definiowanie wskaźników, które mogą być personalizowane                    
  |   |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |   |       |   |—–  Ustawianie wskaźników SAP BW z możliwA_KFM_PF_BW_ASSIGN                    
  |   |   |   |   |       |   |—–  Ustawianie wsk. SAP ERP z możliwościąA_KFM_PF_R3_ASSIGN                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |–   Przykłady ustalania wartości wskaźników                                    
  |   |   |   |   |           |
  |   |   |   |   |           |—–  Ustalanie wartości wskaźników z SAP E                                      
  |   |   |   |   |           |—–  Ustalanie wartości wskaźników z SAP B                                      
  |   |   |   |   |           |—–  Ustalanie wartości wskaźników z syste                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sprawozdawczość                                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie okna wywołań                      FPB_LP_001                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kierownik miejsca powstawania kosztów                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie użytkownikom ról (PFCG)              SIMG_PFCG_ROLES           
  |   |   |   |   |–   Monitor MPK                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_029                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_030                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń MPFPB_MON_031                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych MPFPB_MON_032                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych MPK z listy wyśFPB_MON_033                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń miejsc powstawaniFPB_MON_034         wnika     
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych MPK dFPB_MON_035                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Monitor zleceń wewn.                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_005                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_006         enia      
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń zlFPB_MON_008                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych zlFPB_MON_009                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych zlecenia z listFPB_MON_010                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń zleceń dla użytkoFPB_MON_018                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych zleceFPB_MON_019                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sprawozdawczość                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie okna wywołań                      FPB_LP_003                    
  |   |   |   |   |   |–   Spersonalizowana lista robocza                                             
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Kokpit do administracji POWL (od SAP NetWPOWL_COCKPIT_L                    
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Widoczne typy POWL                 BADI_TYPE_CUST                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja pakietu Repozytorium BI dla planowania SIMG_BI_ACTIVATION        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontroller wewnętrzny                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie użytkownikom ról (PFCG)              SIMG_PFCG_ROLES           
  |   |   |   |   |–   Monitor MPK                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_029                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_030                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń MPFPB_MON_031                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych MPFPB_MON_032                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych MPK z listy wyśFPB_MON_033                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń miejsc powstawaniFPB_MON_034         wnika     
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych MPK dFPB_MON_035                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Monitor zleceń wewn.                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla odchyFPB_MON_005                   
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł administracyjnych dla pozycFPB_MON_006         enia      
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia krytycznych odchyleń zlFPB_MON_008                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie zestawienia pozycji pojedynczych zlFPB_MON_009                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie pozycji pojedynczych zlecenia z listFPB_MON_010                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł odchyleń zleceń dla użytkoFPB_MON_018                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie reguł pozycji pojedynczych zleceFPB_MON_019                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sprawozdawczość                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie okna wywołań                      FPB_LP_003                    
  |   |   |   |   |   |–   Spersonalizowana lista robocza                                             
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Kokpit do administracji POWL (od SAP NetWPOWL_COCKPIT_L                    
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Widoczne typy POWL                 BADI_TYPE_CUST                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja pakietu Repozytorium BI dla planowania SIMG_BI_ACTIVATION        
  |   |   |   |   |–   Planowanie projektu (Przyjazna kalkulacja kosztów)                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Informacje dotyczące konfiguracji cech                                     
  |   |   |   |       |—–  Ustalanie wersji CO dla przyjaznego planowaniSIMG_OLPR_V_TECPPS            
  |   |   |   |       |—–  Tworzenie wariantów kalkulacji               SIMG_CFMENUOLPROKK1           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie profilu planu do wariantu kalkulaSIMG_OLPR_PROFKLVAR           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie profilu planu do profilu projektuSIMG_OLPR_TCJ41_01            
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie schematu elementów kosztów      SIMG_OLPR_OKTZ                
  |   |   |   |       |–   Zagregowane pozycje                                                        
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie elementu formuły            SIMG_OLPR_JPECPFE                 
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie klucza ceny                 SIMG_OLPR_JPECPPK                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planista projektu i kalkulator                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Przypisanie użytkownikom ról (PFCG)              SIMG_PFCG_ROLES           
  |   |   |       |–   Sprawozdawczość                                                            
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Ustawianie okna wywołań                      FPB_LP_003                    
  |   |   |       |   |–   Spersonalizowana lista robocza                                             
  |   |   |       |       |
  |   |   |       |       |—–  Kokpit do administracji POWL (od SAP NetWPOWL_COCKPIT_L                    
  |   |   |       |       |—–  BAdI: Widoczne typy POWL                 BADI_TYPE_CUST                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Aktywacja pakietu Repozytorium BI dla planowania SIMG_BI_ACTIVATION        
  |   |   |       |–   Planowanie projektu (Przyjazna kalkulacja kosztów)                         
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Informacje dotyczące konfiguracji cech                                     
  |   |   |           |—–  Ustalanie wersji CO dla przyjaznego planowaniSIMG_OLPR_V_TECPPS            
  |   |   |           |—–  Tworzenie wariantów kalkulacji               SIMG_CFMENUOLPROKK1           
  |   |   |           |—–  Przypisanie profilu planu do wariantu kalkulaSIMG_OLPR_PROFKLVAR           
  |   |   |           |—–  Przypisanie profilu planu do profilu projektuSIMG_OLPR_TCJ41_01            
  |   |   |           |—–  Definiowanie schematu elementów kosztów      SIMG_OLPR_OKTZ                
  |   |   |           |–   Zagregowane pozycje                                                        
  |   |   |               |
  |   |   |               |—–  Definiowanie elementu formuły            SIMG_OLPR_JPECPFE                 
  |   |   |               |—–  Definiowanie klucza ceny                 SIMG_OLPR_JPECPPK                 
  |   |   |
  |   |   |–   Integracja środowiska usług współdzielonych                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Sposób funkcjonowania integracji struktury usług wspó                      
  |   |   |   |—–  BadI: Rozszerzanie pól źródłowych                    FSSC_CO_STATIC_PARA   
  |   |   |   |–   BAdI dla transakcji Controllingu                                           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla rodzaju kosztów     FSSC_SAPLKMA4             
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla MPK                 FSSC_SAPLKMA1             
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla zlecenia wewn.      FSSC_SAPMKAUF             
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla centrum zysku       FSSC_SAPLRKPM             
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla ręcznego przeks. i bFSSC_SAPLK23F1      ałań  
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla korekty poz. poj. i FSSC_SAPMK23D       iałań 
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla produkcji w toku oraFSSC_CMFE_WIP_RA          
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla kalkulacji          FSSC_CK13N                
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontekst aplikacji dla przebiegu kalkulacjiFSSC_CK40N                
  |   |   |
  |   |   |–   Archiwizacja                                                               
  |   |       |
  |   |       |—–  Przygotowanie archiwizacji pozycji pojedynczych CO   SIMG_ORK3_COEP_SM30   
  |   |
  |   |–   Rachunek rodzajów kosztów                                                  
  |   |   |
  |   |   |—–  Warunki wstępne                                                              
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rodzaje kosztów                                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Automatyczne tworzenie pierwotnych i wtórnych rodzajów kosztów             
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Tworzenie ustawień wstępnych                 SIMG_CFMENUORK2OKB2           
  |   |   |       |   |—–  Generowanie pakietu wsadowego                SIMG_CFMENUORK2OKB3           
  |   |   |       |   |—–  Wykonanie pakietu wsadowego                  SIMG_CFMENUORK2SM35           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Tworzenie rodzajów kosztów                       SIMG_CFMENUORK2KA02       
  |   |   |       |—–  Tworzenie wariantów wyboru dla rodzajów kosztów  SIMG_ORK2_KM5V            
  |   |   |       |—–  Tworzenie grup rodzajów kosztów                  SIMG_CFMENUORKSKAH2       
  |   |   |       |—–  Definiowanie właściwości rodzajów kosztów        SIMG_CFMENUORK2OKA6       
  |   |   |       |—–  Definiowanie grup właściwości rodzajów kosztów   SIMG_CFMENUORK2OKA4       
  |   |   |       |—–  Definiowanie pomocy wyszukiwania rodzajów kosztówSIMG_CFMENUORK2OKEC       
  |   |   |       |—–  Określanie pól zależnych od czasu dla rodzajów koSIMG_CFMENUORK2OKEK       
  |   |   |       |—–  Projektowanie rozszerzeń dla danych podst. rodz. SIMG_ORK2_EWKRT_CMOD      
  |   |   |
  |   |   |–   Rozgraniczenie                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Warunki wstępne rozgraniczenia                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie procedury                                                       
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozgraniczeń          SIMG_CFMENUORKSKA01       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Metoda narzutowa                                                           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie schematu narzutów                    SIMG_CFMENUORKSKSAZ       
  |   |   |
  |   |   |–   Księga uzgodnień                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja/deaktywacja księgi uzgodnień               SIMG_CFMENUORK2KALA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kont korygujących dla księgowania uzgodnSIMG_CFMENUORK2OBYB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla księgowań uzgodnieniSIMG_CFMENUORK2OK13   
  |   |   |   |—–  Definiowanie reguł do wyboru księgowań uzgodnieniowycSIMG_ORK2_KALH_REGEL  
  |   |   |
  |   |   |–   System informacyjny                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup rodz. kosztów                      SIMG_CFMENUORKSKAH2   
  |   |   |   |—–  Tworzenie wariantów wyboru dla rodzajów kosztów      SIMG_ORK2_KM5V        
  |   |   |   |–   Raporty standardowe                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Import raportów standardowych                    SIMG_CFMENUORK2KALI       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie języków raportów                    COOM_CEL_IS_GCRS_OB       
  |   |   |   |   |—–  Generowanie raportów standardowych               SIMG_CFMENUORK2KAL8       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Raporty definiowane przez użytkownika                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie języków raportów                    SIMG_CFMENUORK2GCRS1      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie bibliotek                           SIMG_CFMENUORK2GR21       
  |   |   |   |   |—–  Import wzorców                                   SIMG_CFMENUORK2OCMI       
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie raportów                               SIMG_CFMENUORK2FGRP       
  |   |   |   |   |—–  Generowanie raportów                             SIMG_CFMENUORK2GR5G       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia użytkownika                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie ustawień użytkownika                COOM_CCA_IS_RPCO_OB       
  |   |   |       |—–  Definiowanie ustawień dla zarządzania wyciągami  SIMG_ORK2_EXTRA_GRE9      
  |   |   |
  |   |   |–   Archiwizacja                                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup raportów i programów odczytu       SIMG_CFMENUORK2OK19   
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie uprawnień i profili                         SIMG_CMMENUOEDISU03 
  |   |
  |   |–   Rachunek miejsc powstawania kosztów                                        
  |   |   |
  |   |   |—–  Warunki wstępne                                                              
  |   |   |—–  Aktywacja Rachunku MPK w obszarze rachunku kosztów       SIMG_CFMENUORKSOKKP 
  |   |   |–   Struktura organizacyjna                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie aktywnego wariantu planu                  SIMG_WF14OOAP         
  |   |   |   |—–  Ustawianie struktury organizacyjnej                  COOMCCA_KEOC1_OB      
  |   |   |   |—–  Tworzenie struktury organizacyjnej                   COOMCCA_KEO1_OB       
  |   |   |   |—–  Generowanie struktury organizacyjnej z hierarchii staCOOMCCA_OMGEN_OB      
  |   |   |   |—–  Generowanie hierarchii standardowej lub alternatywnejCOOMCCA_KEOG_OB     z.
  |   |   |   |—–  Aktywacja nieaktywnych danych podstawowych           COOMCCA_KEOA_OB       
  |   |   |   |—–  Usuwanie nieaktywnych danych podstawowych            COOMCCA_KEOD_OB       
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Miejsca powstawania kosztów                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Żądanie zmiany danych podstawowych MPK                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie własnych scenariuszy dla żądaniaCOOMCCA_CHANGEREQ_OBawowych   
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie własnych scenariuszy dla żądania COOMCCA_V_CREQ_SCEN wowych    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie hierarchii standardowej             SIMG_CFMENUORKSOKEO       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów miejsc powstawania kosztów SIMG_CFMENUORKSOKA2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów wyboru MPK                SIMG_ORKS_KM1V            
  |   |   |   |   |—–  Warianty listy dla przetwarzania zbiorczego      SIMG_ORKS_ERKOS_0KM1      
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie miejsc powstawania kosztów             SIMG_CFMENUORKSKS02       
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja nieaktywnych MPK                       COOMCCA_MD_KEOA1_OB       
  |   |   |   |   |—–  Usuwanie nieaktywnych MPK                        COOMCCA_MD_KEOD_OB        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup miejsc powstawania kosztów     SIMG_CFMENUORKSKSH2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wersji hierarchii                   SIMG_FCOMV_SETVER         
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja nieaktywnych hierarchii                SIMG_FCOM_AIH             
  |   |   |   |   |—–  Pomoc wyszukiwania miejsc powstawania kosztów    SIMG_CFMENUORKSOKEA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pól zależnych od czasu dla MPK      SIMG_CFMENUORKSOKEG       
  |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla danych podstawowych SIMG_ORKS_EWKOS_CMOD      
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Zarządzanie danymi podstawowymi miejsca powFCOM_COSTCENTER_ENHA      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rodzaje działań                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów kosztów dla rozrachunku dziSIMG_CFMENUORKSKA04       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów wyboru rodzajów działań   SIMG_ORKS_KM7V            
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów działań                       SIMG_CFMENUORKSKL02       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup rodzajów działań CO            SIMG_CFMENUORKSKLH2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pomocy wyszukiwania rodzajów działańSIMG_CFMENUORKSOKEE       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pól zależnych od czasu dla rodzajów SIMG_CFMENUORKSOKEI       
  |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla danych podst. rodzajSIMG_ORKS_EWLRT_CMOD      
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Dane podstawowe rodzajów działań           FCOM_ACTIVITYTYPE_EN      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wskaźniki statystyczne                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wskaźników statystycznych            SIMG_CFMENUORKSKK01       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie grup wskaźników statystycznych       SIMG_CFMENUORKSKBH2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zasoby                                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie zasobów                             SIMG_CFMENUORKSKPR2       
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia podstawowe dla planowania                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów kursów                        SIMG_OLPR_OB07_1          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kursów przeliczeniowych             SIMG_OLPR_OB08            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wersji                              SIMG_CFMENUORKSOKEV       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Opracowanie grup                                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup rodz. kosztów                  SIMG_CFMENUORKSKAH2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup miejsc powstawania kosztów     SIMG_CFMENUORKSKSH2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup rodzajów działań CO            SIMG_CFMENUORKSKLH2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup wskaźników statystycznych      SIMG_CFMENUORKSKBH2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie ręczne                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawienie pulpitu menedżera dla planowania ręcznCOOM_CCA_MP_MDT           
  |   |   |   |   |–   Formaty planowania definiowane przez użytkownika                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie formatów planowania rodzajów kosztóSIMG_CFMENUORKSKP65           
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie formatów planowania rodzajów działaSIMG_CFMENUORKSKP75           
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie formatów planowania wskaźników statSIMG_CFMENUORKSKP85           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie własnych profili planisty           SIMG_CFMENUORKSKP34       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie własnych kluczy rozdziału           SIMG_CFMENUORKSKP81       
  |   |   |   |   |–   Planowanie szczegółowe rodzajów kosztów pierwotnych                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wariantów kalkulacji            SIMG_CFMENUORKSOKY4           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wariantów wyceny                SIMG_CFMENUORKSOKY8           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie zasobów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabel cen                           SIMG_CFMENUORKSKPRI       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu                  SIMG_CFMENUORKSKPRK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów warunków                   SIMG_CFMENUORKSKPR6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie arkuszy rozliczeniowych kosztów     SIMG_CFMENUORKS_KALK      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów wyceny                    SIMG_CFMENUORKS_BEW       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie arkuszy rozlicz. kosztów do wariantu SIMG_CFMENUORKS_ZUOR      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie wariantu wyceny do wersji            SIMG_CFMENUORKS_VERS      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie strukturalne                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie otoczenia i drzew funkcji           SIMG_0KWMCPT2_UMGEBG      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wzorca                              SIMG_CFMENUORKSKPT1       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie szablonów do miejsc powstawania kosztSIMG_0KWMKS02_ZUORDN      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Pomoce planowania                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przeszacowania                      SIMG_CFMENUORKSKPU1       
  |   |   |   |   |–   Przeksięgowanie okresowe                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie typów nadawców/odbiorców w okresowSIMG_CFMENUORKSKCAP1          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przeksięgowań okresowych        SIMG_CFMENUORKSKSW7           
  |   |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień przy pCOOMCCA_IST_CMOD_OB esowych   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozgraniczenie                                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów zleceń dla zleceń rozgraniSIMG_CFMENUORKAKOT2           
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie formatu zleceń rozgraniczenia      SIMG_ORKASM34_LAYOUT          
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie zleceń rozgraniczenia              SIMG_CFMENUORKSKO01           
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie miejsca powstawania kosztów dla rozSIMG_CFMENUORKSKS03           
  |   |   |   |   |   |–   Metoda: postulowane=rzeczywiste                                            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozgraniczeń  SIMG_CFMENUORKSKA01               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Metoda narzutowa                                                           
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozgraniczeń  SIMG_CFMENUORKSKA011              
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie schematu narzutów            SIMG_CFMENUORKSKSAZ               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Projekt. rozszerzeń dla kopiowania danych plan. iSIMG_ORKS_COPY_CMOD       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer danych planowych                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przejmowanie kosztów osobowych z HR              COOM_CCA_PU_HR            
  |   |   |   |   |—–  Przejęcie amortyzacji, odsetek i inwestycji z FI-                          
  |   |   |   |   |—–  Przejęcie działań zadysponowanych z PP           SIMG_CFMENUORKSOMIK       
  |   |   |   |   |–   Przejęcie wskaźników statystycznych z LIS                                  
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie połączenia wskaźników statystyczSIMG_CFMENUORKSKK01           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie przypisania: MPK – wskaźnik     SIMG_CFMENUORKSKVA0           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie przypisania: MPK/rodzaj działaniSIMG_CFMENUORKSKVD0           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przejęcie danych z systemu zewnętrznego                                    
  |   |   |   |–   Rozliczenia                                                                
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie planowych narzutów kosztów pośrednicSIMG_CFMENUORKAOKOZ       
  |   |   |       |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie typów odbiorców rozdziału       SIMG_CFMENUORKSKCAV1          
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie rozdziału                       SIMG_CFMENUORKSKSV7           
  |   |   |       |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień przy rCOOMCCA_IST_CMOD_OB           
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozłożenie                                                                 
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie typów odbiorców rozłożenia      SIMG_CFMENUORKSKCAU1          
  |   |   |       |   |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozłożenia        SIMG_ORKS_KA06_UMIST          
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie schematów rozliczenia            SIMG_ORKS_KSES_IST            
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie rozłożenia                      SIMG_CFMENUORKSKSU7           
  |   |   |       |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień przy rCOOMCCA_IST_CMOD_OB           
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozrachunek działań                                                        
  |   |   |           |
  |   |   |           |–   Pośredni rozrachunek działań                                               
  |   |   |           |   |
  |   |   |           |   |—–  Definiowanie typów nad./odb. w pośrednim SIMG_CFMENUORKSKCAL1              
  |   |   |           |   |—–  Definiowanie rodzajów działań dla pośrednSIMG_CFMENUORKSKL02 ałań          
  |   |   |           |   |—–  Definiowanie pośredniego rozrachunku dziaSIMG_CFMENUORKSKSC7               
  |   |   |           |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień prSIMG_CFMENUOCHAXD001achunku dział.
  |   |   |           |
  |   |   |           |–   Rozliczenie za pomocą schematu: Plan.                                      
  |   |   |           |   |
  |   |   |           |   |—–  Definiowanie otoczenia i drzew funkcji   SIMG_0KWMCPT2_UMGEBG              
  |   |   |           |   |—–  Opracowanie schematów                    SIMG_0KWMCPT2_SCHEMA              
  |   |   |           |   |—–  Przypisanie szablonów do miejsc powstawanSIMG_0KWMKS02_ZUORDN              
  |   |   |           |
  |   |   |           |–   Podział                                                                    
  |   |   |           |   |
  |   |   |           |   |—–  Definiowanie schematu podziału           SIMG_CFMENUORKSOKES               
  |   |   |           |   |—–  Przypisanie schematu podziału do MPK     SIMG_CFMENUORKSOKEW               
  |   |   |           |
  |   |   |           |–   Ustalanie stawek                                                           
  |   |   |               |
  |   |   |               |—–  Zmiana ustawień podstawowych dla ustalaniSIMG_CFMENUORKSOKET               
  |   |   |               |–   Ustawienia struktury kosztów                                               
  |   |   |                   |
  |   |   |                   |—–  Definiowanie schematu elementów kosztSIMG_CFMENUORKSOKTZ                   
  |   |   |                   |—–  Definiowanie schematu przełączania   SIMG_CFMENUORKSOKER                   
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie budżetem                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla planowania budżetu          SIMG_CFMENUORKSOKF1   
  |   |   |
  |   |   |–   Obligo i rezerwacja funduszy                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja zarządzania obligiem                       SIMG_CFMENUORKSSOVA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów dla rezerwacji funduSIMG_ORKA_FMU1        
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla rezerwacji funduszy SIMG_CFMENUORKSOK60   
  |   |   |   |–   Sterowanie polem rezerwacji funduszy                                       
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie wariantu statusu pola               SIMG_CFMENUORKAFMU3       
  |   |   |       |—–  Przypisanie wariantu statusu pola do jedn. gosp. SIMG_CFMENUORKAFMUV       
  |   |   |       |—–  Definiowanie grup statusu pola                   SIMG_CFMENUORKAFMU5       
  |   |   |       |—–  Definiowanie paska wyboru pola                   SIMG_CFMENUORKAFMU7       
  |   |   |       |—–  Przypisanie paska wyboru pola                    SIMG_CFMENUORKAFMUN       
  |   |   |
  |   |   |–   Księgowania rzeczywiste                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ręczne księgowania rzeczywiste                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Edycja automatycznego wyszukiwania dekretacji    SIMG_CFMENUORKSOKB9       
  |   |   |   |   |—–  Definiwanie własnych wariantów wprowadzania dla kSIMG_0KWM_KBXXN_CUSTngu   
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Implementacja zewnętrznej wyceny rozrachunkSIMG_CFMENUORKSVALU       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przejęcie danych rzeczywistych                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przejęcie kosztów osobowych z HR                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie kosztów osobowych do MPK         SIMG_ORKSSM30_PERSKO          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zastępczych MPK dla rozliczenia SIMG_ORKSSM30_PERSAB          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przejęcie wskaźników statystycznych z LIS                                  
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie połączenia wskaźników statystyczSIMG_CFMENUORKSKK01           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie przypisania: MPK – wskaźnik     SIMG_CFMENUORKSKVA2           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie przypisania: MPK/rodzaj działaniSIMG_CFMENUORKSKVD2           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przejęcie danych z systemu zewnętrznego                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Implementacja przejęcia zewnętrznych danychSIMG_CFMENUORKSACTDA      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zamknięcie okresu                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przeksięgowanie okresowe                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie typów nadawców/odbiorców w okresowSIMG_CFMENUORKSKCAP1          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przeksięgowań okresowych        SIMG_CFMENUORKSKSW1           
  |   |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień przy pCOOMCCA_IST_CMOD_OB esowych   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozgraniczenie                                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów zleceń dla zleceń rozgraniSIMG_CFMENUORKAKOT2           
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie formatu zleceń rozgraniczenia      SIMG_ORKASM34_LAYOUT          
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie zleceń rozgraniczenia              SIMG_CFMENUORKSKO01           
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie miejsca powstawania kosztów dla rozSIMG_CFMENUORKSKS02           
  |   |   |   |   |   |–   Metoda: postulowane=rzeczywiste                                            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozgraniczeń  SIMG_CFMENUORKSKA012              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie odciążenia postul.=rzecz.    SIMG_CFMENUORKSKSAJ               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Metoda narzutowa                                                           
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozgraniczeń  SIMG_CFMENUORKSKA01               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie schematu narzutów            SIMG_CFMENUORKSKSAZ               
  |   |   |   |   |       |—–  Projektowanie rozszerzeń dla metody narzuSIMG_ORKS_CMOD_ABGR               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Narzuty kosztów pośrednich                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów kosztów pośrednich     SIMG_ORKS_KA06                
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie arkuszy rozliczeniowych kosztów SIMG_CFMENUORKAKZS2           
  |   |   |   |   |   |–   Arkusz rozliczeniowy kosztów: Składniki                                    
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie podstaw obliczania w odniesiSIMG_CFMENUORKAKZB2  i pochodzenia
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie podstaw obliczania w odniesiSIMG_ORKS_KZB4      u działania   
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie stóp narzutów               SIMG_CFMENUORKAKZZ2               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ilościowych stóp narzutów   SIMG_CFMENUORKAKZM2               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie odciążeń                    SIMG_CFMENUORKAKZE2               
  |   |   |   |   |   |   |–   Dodatki: Zależności / Tabele warunków                                      
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zależności              SIMG_ORKS_KGF4                        
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków         SIMG_ORKAKK06                         
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla narzutów kosSIMG_ORKS_CMODZ                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów wyboru dla narzutów koSIMG_ORKS_KM1V_GKZ            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów odbiorców rozdziału       SIMG_CFMENUORKSKCAV1          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału                       SIMG_CFMENUORKSKSV1           
  |   |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień przy rCOOMCCA_IST_CMOD_OB           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozłożenie                                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów odbiorców rozłożenia      SIMG_CFMENUORKSKCAU1          
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów kosztów rozłożenia        SIMG_ORKS_KA06_UMIST          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematów rozliczenia            SIMG_ORKS_KSES_IST            
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rozłożenia                       SIMG_CFMENUORKSKSU1           
  |   |   |   |   |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień przy rCOOMCCA_IST_CMOD_OB           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozrachunek działań                                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Bezpośredni rozrachunek działań                                            
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Opracowanie rodzajów działań dla bezpośr.SIMG_CFMENUORKSKL03               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Pośredni rozrachunek działań                                               
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie typów nad./odb. w pośrednim SIMG_CFMENUORKSKCAL1              
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie rodzajów działań dla pośrednSIMG_CFMENUORKSKL02 ałań          
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie pośredniego rozrachunku dziaSIMG_CFMENUORKSKSC1               
  |   |   |   |       |   |—–  Projektowanie rozszerzeń dla uprawnień prSIMG_CFMENUOCHAXD001achunku dział.
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Rozliczenie za pomocą schematu                                             
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie otoczenia i drzew funkcji   SIMG_0KWMCPT2_UMGEBG              
  |   |   |   |       |   |—–  Opracowanie schematów                    SIMG_0KWMCPT2_SCHEMA              
  |   |   |   |       |   |—–  Przypisanie szablonów do miejsc powstawanSIMG_0KWMKS02_ZUORDN              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Podział                                                                    
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie schematu podziału           SIMG_CFMENUORKSOKES               
  |   |   |   |       |   |—–  Przypisanie schematu podziału do MPK     SIMG_CFMENUORKSOKEW               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Ustalanie stawek                                                           
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Zmiana ustawień podstawowych dla ustalaniSIMG_CFMENUORKSOKET               
  |   |   |   |           |–   Ustawienia struktury kosztów                                               
  |   |   |   |               |
  |   |   |   |               |—–