Transakcje SAP MM

Last modified date

Najczęściej używane transakcje SAP – moduł MM

Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
MI07Przetwarzanie listy różnicSAPMM07I
MI11Ponowne zliczanie - dokument inwent.SAPMM07I
MI12Wyświetlanie zmianRM07ICDD
MI20Drukowanie listy różnicRM07IDIF
MI21Drukowanie dok. inwentaryzacyjn.RM07IDRU
MI22Wyśw. dokum. inwent. dla materiałuRM07IMAT
MI23Wyświetl. danych inwent. materiałuRM07IINV
MI24Lista inwentaryz.RM07IDIF
MI33Wprow.wsad.: zamroż.stanu księgowegoRM07II33
MI35Wprow. wsad.: księg.zapasów zerowychRM07II35
MIADUsuwanie dokumentów inwentaryzacyj.
MIALDokumenty inwentar.: Odczyt archiwum
MIARArchiwiz. dokumentów inwent.
MIAVZarządzanie archiwum dokum.inwentar.
MIGO_GIRuch materiałowySAPLMIGO
MIGO_GORuch materiałowySAPLMIGO
MIGO_GRRuch materiałowySAPLMIGO
MIGO_TRPrzeksięgowanieSAPLMIGO
MIK1Wprow.wsad.: Dok.inwent.kons.dostaw.RM07IK31
MPADUsuwanie zarchiwiz. mater. z CzProd
MPARArchiwizacja zakończ. wyd. mater.
MPAVZarządz. archiwum materiałów prod.
OMJ5Data ważn. na poziomie zakł. i ruchuSAPMOMB0
OMJ6Oprac. zakr. nrów dla dow. Prz/WydMSAPMSNUM
OMJ8Automatyczne tworzenie składuSAPMOMB0
OMJ9Zmiana ręcznej dekretacjiROOLMB00
OMJAUstawianie ekranu dla ruchów mater.ROOLMB00
OMJCGenerow. dok. inw. dla ruchu mater.SAPMOMB0
OMJDUstawianie kontroli brakując. częściSAPMOMB0
OMJEData ważn. na poziomie zakł. i ruchuSAPMOMB0
MB51Lista dokumentów materiałowychRM07DOCS
MB53Wyświetl. dostępności zapasów zakł.RM07MWRKK
MB55Wyświetlanie ciągu ilościRM07MMST
MB59Lista dokumentów materiałowychRM07DOCS
MB5AZestaw. archiw. miejsc użycia partii
MB5BZapasy dla daty księgowaniaRM07MLBD
MB5DUsuw. dokum. pliku miejsc uż. partii
MB5ETworzenie arch. miejsc użycia partii
MB5KSprawdzenie spójności zapasówRM07KO01_ALV
MB5MData przydatności/ data produkcjiRM07MMHD
MB5TZapasy w drodze dla jedn. gosp.RM07MTRB
MB5UAnaliza różnic przeliczeniaRM07AUMD
MB5VZarządz. arch. miejsc użycia partii
MB5WLista wartości zapasówRM07MBST
MBADUsuwanie dokumentów materiałowych
MBALDokumenty materiał.: Odczyt archiwum
MBARArchiwizacja dokumentów materiałow.
MBAVZarządz. archiwum dokum. materiałow.
MBBSWyświetlanie wycenion. zapasu specj.RM07MBWS
MBLBZapasy u podwykonawcyRM07MLBB
MBNLDostawa dodatkowa dla dokum. mater.SAPMM07M
MBPMZarządzanie przechowywanymi danymiMMIM_PREDOC_MAINTAIN
MBSUUmiesz.w mag.z ref. dok.mat.:EkrPoczSAPMM07M
MBWOKorekta błędów: Dodatk. kalk. wart.RM07MWOFF
MBXAWydruk dokumentów XABSAPLMBXA
MN27Tworz. komunikatu: Przyj.mat.ogółemSAPMV13B
MN28Zmiana komunikatu: Przyj.mat.ogółemSAPMV13B
MN29Wyświetl. komunik.: Przyj.mat.ogółemSAPMV13B
OLMBIMG Gospodarka zapasamiRMIMGDIRECTOLMB
OMBDDział gospodarczy z wglądu MM
OMCGProced. wyszukiw.: Ustal. partii MMROOLMB00
OMCVKlasyfikacja partii
OMJ2Oprac. toler. inwent.->PracownikSAPMOMB0
OMJ3Określenie drukarki: Zakład/składROOLMB00
OMJ4Określ. druk.: Zakł./skład/gr.użytk.ROOLMB00
OMJ7Zakł./Obsz.wyc.- Dziedz.-> Dz.gosp.SAPMOMB0
OMJHOpracow. zestawu danych dla inwent.RM07EDMI
OMJIUstawianie blokady materiałuSAPMOMBD
OMJJKonfiguracja: Nowe rodzaje ruchów
OMJKZakresy numerów dla rezerwacji
OMJLOpracow. wskaźnika wydruku (autom.)ROOLMB00
OMJNOgólny wybór pola: Ruch materiałów
OMJRWyszuk.drukarki: rodz.komunik./użyt.ROOLMB00
OMJSKontrola daty ważności: Wyd. mat.ROOLMB00
OMJUOgólny wybór pola: Inwentaryzacja
OMJVDodatkowe tworzenie wartościSAPMOMBD
OMJWAutomat. tworzenie zamówieniaROOLMB00
OMJXWybór pola PrzM na podst. nab. zewn.
OMJYWybór pola PrzM z nab. zewn.(tabela)
OMXLUstaw. przetwarz. pust. opakow.SAPMOMBD
OX18Przypis.: Zakłady -> jednostka gosp.
PF02Test konfig. gosp. zapas. wg wart.SAPLWWB1
WBF1IS-R: Przegląd zapasów pust. opakow.RWBEF100
WBF2Wyśw.różn.WydM/PrzM przy przes.mag.RWBEF200
WMBEPrzegl.zapas.:Mat.ewid.wg wart.RWBWM001
VKAROdczyt pliku archiwumRWVKUAR1
VKAWGenerowanie pliku archiwumRWVKUAW1
VKU1Raport przeszac.CSp przy zmianie CSpRWVKU001
VKU2Całk. przeszacowanie ceny sprzedażySAPMWB01
VKU3Częściowe przeszac. ceny sprzedażySAPMWB01
VKU4Dok. zmiany wart. sprzedaży dla mat.RWVKU002
VKU5Wyświetl. dokum. zmiany wart. sprz.SAPMWB01
VKU6Rap.dla tworz.listy przy zm.ceny sp.RWVKU001
VKU7Rap.dla całk.przesz. w przyp.zm. CSpRWVKU001
VKU8Transakcja testowa - lista spisuRWVKU003
MBW1Zapasy specjalne przez WWWSAPMMBW1
CANMATDOCKodT dla anulow. MIGO z portaluMMIMPA_CALL_MIGO_CANCEL
CRTGDSRECKodT dla pkt. wpr. MIGO z portaluMMIMPA_CALL_MIGO_ENTRY
CRTRETDELDOCKodT, MIGO, zwrot, portalMMIMPA_CALL_MIGO_RETDEL
CRTSUBDELDOCKodT, MIGO, dostawa uzup., portalMMIMPA_CALL_MIGO_SUBDEL
MB5TDZapasy w drodze dla terminuRM07MTRB_DATE
MB11Ruch materiałowySAPMM07M
MIGORuch materiałowySAPLMIGO
OMJMWyr.zakł./ob.wyc.-dziedz.->dz.gosp.ROOLMB00
MB5SITWyśw. wyc. zapasu zabl. przy przyj.RM07SIT
MB1CInne przyjęcia materiałówSAPMM07M
M703Komunikaty: Tworz. tabeli warunkówSAPMV12A
M704Komunikaty: Zmiana tabeli warunkówSAPMV12A
M705Komunikaty: Wyśw. tabeli warunkówSAPMV12A
M706Opracow. komunik.: Gospod. zapasami
M708Określenie komunikatu: schemat
M710Okreś. komunikatu: Sekwencje dostępu
VOK4Określ. inf. wyj.: gospod. zapasamiSAPMM07N
MI06Wyświetlanie spisu z naturySAPMM07I
MI08Tworzenie listy różnic z dokum.SAPMM07I
MI09Wprowadzenie spisu z natury bez dok.SAPMM07I
MI10Tworzenie listy różnic bez dokum.SAPMM07I
MI31Wprow. wsad.: Tworz. dok. inwentar.RM07II31
MI32Wprow. wsad. : blokowanie materiałuRM07II32
MI34Wprow. wsad. : wprowadzanie spisuRM07II34
MI37Wprow. wsadowe : księgowanie różnicRM07II37
MI38Wprow. wsad. : spis i różniceRM07II38
MI39Wprow. wsad. : dokument i spisRM07II39
MI40Wprow. wsad.: dokum., spis i różniceRM07II40
MI9AAnaliza zarchiwizowanych dok. inwen.RM07IAAU
MIBCAnaliza ABC dla inwentar. cyklicz.RMCBIN00
MICNWprow. wsad.: dok.inwent.zlicz.cykliRM07ICN1
MIDOPrzegląd inwentaryzacjiRM07IDOC
MIE1Wprow. wsad.: Dok. inwent. zlec. kl.RM07IE31
MIM1Wprow.wsad.:Tworz. dok.inwent. TOZRM07IM31
MIMDTransfer danych inwentaryzac. z PUDRM07IMDE
MIO1Wprow.wsad.: Dok.inw.-zapas podwyk.RM07IO31
MIQ1Wprow.wsad.:dok.inwent.-zapasy proj.RM07IQ31
MIS1Tworz. inwentaryzacji wyrywk. - ERPSAPMM07S
MIS2Zmiana inwentaryzacji wyrywkowejSAPMM07S
MIS3Wyświetlanie inwentaryzacji wyrywk.SAPMM07S
MIS4Tworz. inwentaryzacji wyrywk. - R/2SAPMM07S
MIS5Tworz. inwentaryzacji wyrywk.- inneSAPMM07S
MIV1Wpr.wsad.: dok.inwent.-TOZ u klientaRM07IV31
MIW1Wpr.wsad.: dok. inwen. kons. klientaRM07IW31
MR51Pozycje linii materiałuRM08MMAT
MB00Gospodarka zapasamiMENUMB00
MB01Księgow. przyj. mat. do zamówieniaSAPMM07M
MB02Zmiana dokumentu materiałowegoSAPMM07M
MB03Wyświetlanie dokumentu materiałowegoSAPMM07M
MB04Rozliczenie uzup. materiału do dost.SAPMM07M
MB0AKsięgow. przyj. mat. do zamówieniaSAPMM07M
MB1APobranie materiałówSAPMM07M
MB1BPrzeksięgowanieSAPMM07M
MB21Tworzenie rezerwacjiSAPMM07R
MB22Zmiana rezerwacjiSAPMM07R
MB23Wyświetlanie rezerwacjiSAPMM07R
MB24Lista rezerwacjiRM07RESL
MB25Lista rezerwacjiRM07RESL
MB31Przyjęcie materiałów dla zlec. prod.SAPMM07M
MB52Lista zapasów magazynowychRM07MLBS
MB54Zapasy konsygnacyjneRM07MKBS
MB58Konsygn. i opakow. zwrotne u klientaRM07MKON
MB5CLista pobrańRM07MCHS
MB5LLista wartości zapasów: SaldoRM07MBST
MB5SWyświetlenie listy sald PrzM/PFRM07MSAL
MB90Przetwa. inf. wyj. dla dok. mater.MM70AMEA
MB9AAnaliza archiwiz. dokum. materiał.RM07MAAU
MBBMWprow.wsad.: zaksięg. dokumentu mat.RM07MMBL
MBBRWprowadz. wsadowe: tworz. rezerwacjiRM07RRES
MBGRWyśw. dokum. mater. wg powodu ruchuRM07MGRU
MBNKZakresy numerów dla dokumentu mat.SAPMSNUM
MBRLDostawa zwrotna - dokument materiał.SAPMM07M
MBSFZatwier.zabl.zap.za pomocą dok.mat.SAPMM07M
MBSIWyszukiw. inwentaryzacji wyrywkowejRM07SINV
MBSLKopiowanie dokumentu materiałowegoSAPMM07M
MBSMWyświetl. anulowanych dok. materiał.RM07MSTO
MBSTStornowanie dokumentu materiałowegoSAPMM07M
MBVRProgram zarządzania : rezerwacjeRM07RVER
MI00InwentaryzacjaMENUMI00
MI01Tworzenie dokum. inwentaryzacyjnegoSAPMM07I
MI02Zmiana dokumentu inwentaryzacyjnegoSAPMM07I
MI03Wyświetlenie dok. inwentaryzacyjnegoSAPMM07I
MI04Wprow. spisu z natury z dokumentemSAPMM07I
MI05Zmiana spisu z naturySAPMM07I
OMCEDefiniowanie poziomu partiiSAPMOMBE
OMCSAktywacja zarządz. statusem partiiSAPMOMBE
OMCUZarządz. statusem partii w zakładzie
MN21Tworz. warunku: gospodarka zapasamiSAPMV13B
MN22Zmiana warunku: gospodarka zapasamiSAPMV13B
MN23Wyświetlanie warunku: gosp. zapasamiSAPMV13B
OLMWIMG Wycena/dekretacjaRMIMGDIRECTOLMW
OMB0Lista rodzajów dokumentówROOLMB00
OMB1Dynamiczna kontrola dostępnościSAPMOMB0
OMB2Automat. tworz. składu (Wyd. mat.)SAPMOMB0
OMB3Automat. tworz. składu (Prz. mat.)SAPMOMB0
OMB4Opracowanie kodu drukowania (WZ)ROOLMB00
OMB5Opracowanie kodu drukowania (PZ)ROOLMB00
OMB6Zmiana ręcznej dekretacjiROOLMB00
OMB7Dane test.: Wpis pocz. stanu zapasówROOLMB00
OMB8Dane testowe: Transfer rezerwacjiROOLMB00
OMB9Zmiana okresu przechowywania dokum.
OMBAPrzypisanie numerów dla dok. księg.SAPMOMB0
OMBBLista miejsc użycia partii
OMBCUstawianie kontroli brakując. częściSAPMOMB0
OMBFSterow.pakietami BTCI dla ruchu mat.ROOLMB00
OMBGUstaw. wyświetlania stanu zapasówSAPMOMB0
OMBHUstawienia inwentaryzacji w zakł.
OMBIProponow. zaznacz. pozycji prz. mat.
OMBJProponow. zaznacz. pozycji wyd. mat.
OMBKProponow. zaznacz. pozycji : Rezerw.
OMBMSterow.pakietami BTCI dla rezerwacjiROOLMB00
OMBNUstawienia domyślne dla rezerwacjiSAPMOMB0
OMBPZamrożenie stanu księgowego
OMBROgólne ustawienia drukowaniaSAPMOMB0
OMBSPrzyczyny ruchówSAPMOMB0
OMBUPrzypisanie formularzy do raportów
OMBVSterow. pakietami BTCI dla inwentar.ROOLMB00
OMBWUstawianie ekranu dla ruchów mater.ROOLMB00
OMBXWyświetlanie stanu zapasówSAPMOMBA
OMBZStornowanie PZ pomimo fakturyROOLMB00
OMC0Limity tolerancji dla przyjęcia mat.ROOLMB00
OMC1Nr dowodu przyjęcia/wydania mater.SAPMOMB0
OMC2Przydział numerów dla rezerwacjiSAPMOMB0
OMC3Propon. zaznacz. pozycji: Inwentar.
OMC4Transfer danych BTCI: Spis z naturyRM07II34
OMC6Transfer danych testowych: Inwent.ROOLMB00
OMC7Transfer danych BTCI: Inwent.+ różn.RM07II38
OMC8Transfer danych BTCI: Dok. inw./SpisRM07II39
OMC9Tran.dan. BTCI: Dok.inw./spis/różn.RM07II40
OMCCGenerow. dok. inw. dla ruchu mater.SAPMOMB0
OMCDPropozycja wskaźn. "dostawa zreal."
OMCFWydruk etykietySAPMOMB0
OMCHUstawienie ręcznej dekretacji (PZ)ROOLMB00
OMCJUkład ekranu: Przyjęcie materiałówROOLMB00
OMCKProfil inwentaryzacji wyrywkowej
OMCLInwent. wyrywk.: Poziomy zarz.zapas.
OMCMDynam. kontrola dostępn.: Prz. mat.SAPMOMB0
OMCNSterow. pakietami BTCI dla inwentar.ROOLMB00
OMCOUstawienie zliczania cykli
OMCPDynam. kontrola dostępn.: Wyd. mat.SAPMOMB0
OMCQUstawienia dla komunik. systemowychROOLMB00
OMCRInwent.wyrywk.: Poziom zarz.zap.: WM
OMCTDefinicja partiiSAPMOMBE
OMJ1Dozwolone ujemne zapasy
OMSBC MM-BD Opis zapasów specjalnych
OMSKC MM-BD Klasy wyceny T025SAPMOMS0
OMT1C MM-BD Aktualiz. kontroli spójnościRM07MCC1
OMW0C MM-IV Sterowanie wycenąSAPMOMBD
OMW1C RM-MAT MW Kontrola cen
OMW9C RM-MAT MW Rodz.Dok/Koszty Pp Zm.C.SAPMOMW0
OMWAC RM-MAT MW Rodz.Dok/Koszty Pp O/DSAPMOMW0
OMWBC MM-IV Dekret. autom. (Symulacja)
OMWCC MM-IV Rozdzielona wycena materiałuSAPMO10M
OMWDC RM-MAT MB Grupow. obszarów wycenyROOLMB00
OMWFC MM-IV Opracowanie użytkownika
OMWGC RM-MAT MW Profile użytkownika
OMWKC MM-IV Uprawnienia
OMWMC MM IV Sterowanie: Wyszuk. kontaSAPMOMBD
OMWNMM-IM: Kod gr. kont dla rodz. ruchuROOLMB00
OMWOC MM-PUR: Zarządz. rachunkiem zakup.
OX09Ustawianie składów
OX10Ustawianie zakładu - konfiguracja
OX14C MM-IV Obszar wyceny-poziom wycenySAPMOMBD
MIGO_GSRozliczenie uzup. materiału do dost.SAPLMIGO
MB5OAWyśw. wyc. zapasu zabl. przy przyj.RM07MOA
OMBOPrzypisanie formularzy i programów
VKU11Usuwanie pozycji dokum. zliczaniaRWVKU005
VKU10Korekta określania ceny sprzedażyRWVKU004
VKU9Korekta wyceny CSp: Wyświetl. listyRWVKU004
WB5NZapasy w drodze (konsygnacja)RWRF_TRANSFER_QUANTITY
WSSSUstawianie stanu zapasówRWRF_STOCK_SITUATION
WRMA_1Przebieg przeszacowania RMAWRMA_REVALUATION
WRMA_C1Ustawienia RMA w obrębie mandanta
WRMA_DIAG_R3Wspomaganie diagnozy wł./wył.WRMA_SET_DIAG_R3
WRMA_M1RMA: Opracowanie parametrów zakł.
WRMA_M2RMA: Oprac. przyp. art. ew. wg wart.
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
MEI1Automat. zmiana dokumentu zaopatrz.RMEBEIN1
MEI2Automatyczna zmiana dokumentuRMEBEIN2
MEI3Nowa struktura indeksu dokumentuRMEBEIN3
MEI4Tworzenie listy robocz. indeksu dok.RMEBEIN4
MEI5Usuwanie listy roboczej indeksu dok.RMEBEIN5
MEI6Usuwanie indeksu dok. zaopatrzeniaRMEBEIN6
MEI7Zmiana cen sprzedaży w zamówieniachRMEBEIN7
MEI8Nowa strukt.indeksu dok., żąd.płatn.RMEBEIZ3
MEI9Nowa struk.indeksu dok.,fakt.dostaw.RMEBEIL3
OWIAZaopatrz.: optymal. łączenie zamów.
OWS1Lista asortymentu: Warunki - sprzed.
OWS2Wyjście POS: Warunki sprzedaży
OWS3Wyjście POS: Warunki sprzedaży
WLB13Automatyczne łączenie zamówieńRWVLB013
WLB4Lista wyników łączenia zamówieńRWVLB014
WLB5Ręczne łączenie zamówieńRWVLB003
WLB7Analiza poziomu usług dostawcyRWVLB006
WLBAKontrola konfig. łączenia zamówieńRWVLB00A
WLBA_CUSAnaliza konfig. - łączenie zamówień
WLBBPoziom usług dostawcyRWVLB00B
MEIAPon. tworz. ind. dok. - rozl. klien.RMEBEIK3
WIND_CUSIMG - aktualizacja indeksu dokum.WINDCUS
OMESCJAktywacja rek.inf. skł. do dostarcz.SAPMOMEW
0100Komun.: Wyśw. tabeli war.: Zamów.SAPMV12A
MKVGGrupy rozliczeń i warunkówRM06IA00
MKVZEZmiana waluty: dane podstaw.dostawcyRM06KLFM
ML60CKKontrole procedur zatwierdzaniaRM06BCUS
MN24Tworzenie komunikatu: Awizo dostawySAPMV13B
MN25Zmiana komunikatu: Awizo dostawySAPMV13B
MN26Wyświetl. komunikatu: Awizo dostawySAPMV13B
MP01Opracowanie rekordów LDCPSAPLMBAM
MP02Wyświetlanie rekordów AMPLSAPLMBAM
OAMPC MM-PUR zaop., oprac.przyczyn blok.
OMEVUstalenie cen konsygnacyjnychSAPMOMEV
OMGQCKKontrole procedur zatwierdzaniaRM06BCUS
OMGSCKKontrole procedur zatwierdzaniaRM06BCUS
OMGTDane import.
M_LAZaopatrzenie: lista warunkówSAPMV14A
M_LBZmiana listy warunkówSAPMV14A
M_LCWyświetlanie listy warunkówSAPMV14A
M_LDWykonanie listy warunkówSAPMV14A
OMJOZmiana MKOP w rekordy inf. konsygn.RM06IBKI
OMJPWprowadz.wsad. rekord.inf.konsygnac.RM06IBI0
OMJQZnacznikUsun: segmenty ceny konsygn.RM06IMKI
ME08Wysyłanie listy źródełRBDSESRC
ME18Wysłanie rekordu informacji zaopat.RBDSEINF
ME21NTworzenie zamówieniaRM_MEPO_GUI
ME22NZmiana zamówieniaRM_MEPO_GUI
ME23NWyświetlanie zamówieniaRM_MEPO_GUI
ME2JZamówienia dla projektuRM06EKPS
ME2VPrognoza PrzyjMatRM06EWE0
ME308Wysyłanie kontraktów z warunkamiRBDSECON
ME31KTworzenie kontraktuSAPMM06E
ME31LTworzenie umowy terminarzowejSAPMM06E
ME32KZmiana kontraktuSAPMM06E
ME32LZmiana umowy terminarzowejSAPMM06E
ME33KWyświetlanie kontraktuSAPMM06E
ME33LWyświetlanie umowy terminarzowejSAPMM06E
ME34KOpracowanie załącznika do kontraktuSAPMM06E
ME34LOpracow. załącznika do umowy termin.SAPMM06E
ME35KZatwierdzanie kontraktuRM06EF00
ME35LZatwierdzanie umowy terminarzowejRM06EF00
ME39Wyświetl. harmonogr. dostaw (TEST)SAPMM06E
ME3AWysył.rekordu dokum.zlecenia do kon.RBDSERED
ME3JUmowa ramowa dla projektuRM06EKPS
ME5FPrzypomn. o zatwierdz.: Zgł. zapot.RM06BF00
ME5JZgłoszenia zapotrzeb. dla projektuRM06BKPS
ME5WPowt. przedłożenie zgłoszeń zapotrz.RM06BW00
ME80Sprawozdawczość zaopatrzeniowaSAPMM06R
ME80ASprawozdZaopatrz: zapytania ofertoweSAPMM06R
ME80ANOgólne zestawienia (A)RM06EAAW
ME80FSprawozdZaopatrz: zamówieniaSAPMM06R
ME80FNOgólne zestawienia (F)RM06EAAW
ME80RSprawozdZaopatrz: umowy ramoweSAPMM06R
ME80RNOgólne zestawienia (L,K)RM06EAAW
ME81NAnaliza wartości zamówieńRM06EBWA
ME84Tworzenie zleceń do umowy terminarz.RM06EFLB
ME84AWyświetlanie pojedyncze umowy term.SAPLEINL
ME85Ponowne numerowanie linii harmonogr.RM06NEUN
ME86Agregacja linii harmonogramuRM06REOR
ME87Agregacja historii zamówieniaRM06EKBE
ME88Ustawianie uzgod.ilości skumul.,datyRM06CUMF
ME91Dokum.zaopatrz.: Przypom./ponaglenieRM06ENMA
ME91AMonitowanie: ofertyRM06ENMA
ME91EMonit.i przyp.: linie harm.UmowyTerRM06ENMA
ME91FMonitowanie i ponaglanie: zamówieniaRM06ENMA
ME92Kontrola potwierdzeń zleceńRM06ENAB
ME92FKontrola potwierdzeń zleceńRM06ENAB
ME92KKontrola potwierdzeń zleceńRM06ENAB
ME92LKontrola potwierdzeń zleceńRM06ENAB
ME99Komunikaty z zamównieńMM70AEFA
ME9AWyprowadz.komunikatów: ZapytaniaOferRM06ENDR_ALV
OMPNC MM-PUR zapatrzenie,nr części prod.
OMQ1Transfer zamówieńRM06EEI0
OMQ2Transfer historii zamówieniaRM06EEI1
OMQ3Transfer tekstów zamówieniaRSTXLITF
OMQ4Utworzenie pliku transferu zsmów.RM06EEEX
OMQ5Edycja pliku transferu zamówieniaRM06EESF
OMQ6Utworzenie pliku transferu teks.zam.RM06EET1
OMQXProp.grupa aktywów trw.dla gr.mat.
ME9EWyprow.komunikatów: LHarm UmowyTermRM06ENDR_ALV
ME9FWyprowadz. komunikatów: zamówieniaRM06ENDR_ALV
ME9KWyprowadzanie komunikatów: kontraktyRM06ENDR_ALV
ME9LWyprow.komunikatów: umowy terminarz.RM06ENDR_ALV
MEANAdresy dostaw
MEISWybór danych : PrzyjęcieRMIMST00
MEKLEZmiana waluty: umowy terminarzoweRM06K082
MEKPEZmiana waluty: rekordy informacjiRM06K080
MEKREZmiana waluty: kontraktyRM06K081
MELBTransakcje zaop. wg numeru śledz.RM06XB00
MEMASSINZbiorcza zmiana rek. inf. zaopatrz.
MEMASSPOZbiorcza zmiana zamówienia
MEMASSRQZbiorcza zmiana zgłoszenia zapotrz.
MEPASymulacja ceny zamów./inform.o cenieRMEEINJ1
MEPBInform.o cenie/negocjacje dostawcyRMEEINJ2
MEPOZamówienieRM_MEPO_GUI
OMUPPlan dostaw - profil przeniesienia
OMXXAktualizacja dok.zlecenia do kont.MMSAPMOMEV
WDFRTworzenie MRP dla towarów nietrw.SAPMWOG1
OMA6Tabela warunków: PrzypDoAs/WyklZAs DSAPMV12A
OMA7Tabela warunków: dodanie indeksuSAPMV12A
OMA8Tabela warunków: Zmiana indeksuSAPMV12A
OMAGOpracowanie wglądu
OMGQ_CHAROpracowanie cechy - procedura zatw.RM06BCUS_CHAR
ME29NZatwierdzanie zamówieniaRM_MEPO_GUI
ME2DPMonitorowanie zaliczki dla zamów.RM06DPMONITOR
ME59NAutomatyczne generowanie zamówieńRM06BB30
ME83Zlec. do um. term. - wyd. z mag.RM06EKEK
MEK31Opracowanie warunków: ZmianaSAPMV13A
MEK32Opracowanie warunków: ZmianaSAPMV13A
MEK33Opracowanie warunków: ZmianaSAPMV13A
OMZNC MM-PUR Reorg. umowa term. - dodat.ROOLME00
S_AL0_96000492Dokument materiałowy
S_AL0_96000493Zamówienie
S_AL0_96000495Zgłoszenie zapotrzebowania
S_AL0_96000496Logistyczne sprawdzanie faktury
WPOHF1WB: Menedżer zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF2CTworzenie pozycji listy zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF2DWyświetlanie pozycji listy zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF2DSWyświetlanie pozycji listy zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF2XZmiana pozycji listy zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF2XSZmiana pozycji listy zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF3CTworz. pogr. dokum. zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF3DWyświetl pogr. dokumentu zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF3DSWyświetl pogr. dokumentu zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF3XZmiana pogrup. dokumentu zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF3XSZmiana pogrup. dokumentu zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF4CTworzenie zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF4DWyświetlanie zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF4DSWyświetlanie zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF4XZmiana zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF4XSZmiana zamówieniaSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPOHF7Gener. zl. przes. mag.- nab. sezon.RWRF_POHF_PO_TO_STO
WPOHF8Gener. dokum. - nabycie sezonoweRWRF_POHF_POGROUP
WPOHF9Zakres num. pozycji listy zamów.
WPOHFIMGWywołanie IMG nabycia sezonowegoRWRF_SEASONAL_PRC_IMG
WRF_PBAS_CUST_MESSKomunikaty konfigurowalneWRF_PBAS_CUST_MESS
WCOCMonitor kontraktuSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WCOCSKontrola kontraktów (wyświetl. dok.)SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WRBDLSzczegółowa lista zapasówRWRBADSL
WRBDL2Szczegółowa lista zapasówRWRBADSL
S_E4A_94000036Monitorowanie zaliczki do zamówienia
WPO1Zamknięcie zleceń zaległychRWPOB001
0MECUstaw. dla umów terminarzowych B2B
WCHAIN1Tworzenie łańcucha transportowegoSAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN
WCHAIN2Zmiana łańcucha transportowegoSAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN
WCHAIN3Wyświetlanie łańcucha transportowegoSAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN
WOTB1WB: Nabycie dla OTBSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WOTB2Monitor OTBSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WOTB3Przeksięgowanie OTBRWRFTRF
WOTB4OTB: Reorganizacja budżetówRWRFREORG
WOTB6Nabycie dla OTB: Zatw. spec.SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPCTRAWB: Aktywny monitor zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WPCTRDUsuwanie zrealizowanych pozycjiRWRF_PCTR_RCT_WL_DELETE
WPCTRQObsługa pozostałych ilościRWRF_PCTR_REM_QTY
WPCTRRWB: Reagujący monitor zamówieńSAPLWRF_PBAS_WORKBENCH
WREGIONRegiony
WROUTEPrzetwarzanie czasów transportu
MECCP_ME2KDla dekretacji zgłosz. zapotrzebow.MECCP_RM06EK00
ME2COMPHistoria zużycia składnikówRM06EKBE_SC
ME2SCRAPAnaliza braków (zużycie składnika)RM06SUBCONSCRAP
ME1BRekord inf. - ponowne ustalenie cenyRMMEBTCH
ME25Tworz.zamów. z określ. źródła dostawSAPMM06B
ME28Zatwierdzanie zamówieniaRM06EF00
ME56Przypis. źródła do zgł. zapotrzeb.RM06BZ00
ME57Przypis. i przetw. zgłoszenia zapot.RM06BZ00
ME58Zamawianie: Przypis. zgłosz. zapot.RM06BB00
ME2ONKokpit podwykonawstwaRM06ELLBN
MEX3Wyświetlanie dok. zaop.RM_MESTART_GUI
LPD_CUST_BUY_REPOkno wywołań dla roli pr. dz. zaop.
MKVZLista dostawców: ZaopatrzenieRMKKVZ00
MN01Tworzenie komunikatu: ZOfSAPMV13B
MN02Zmiana komunikatu: ZOfSAPMV13B
MN03Wyświetlanie komunikatu: ZOfSAPMV13B
MN04Tworzenie komunikatu: ZamówienieSAPMV13B
MN05Zmiana komunikatu: ZamówienieSAPMV13B
MN06Wyświetl. komunikatu: ZamówienieSAPMV13B
MN07Tworzenie komunikatu: Umowa ramowaSAPMV13B
MN08Zmiana komunikatu: Umowa ramowaSAPMV13B
MN09Wyświetl. komunikatu: Umowa ramowaSAPMV13B
MN10Tworz. komunikatu: Linia harm. UmTerSAPMV13B
MN11Zmiana komunikatu: Linia harm. UmTerSAPMV13B
MN12Wyśw. komunikatu: Linia harm. UmTerSAPMV13B
OMFLC MM-PUR Przej. danych rekordu inf.RM06IBI0
ME01Opracowanie listy źródełSAPLMEOR
ME03Wyświetlenie listy źródełSAPLMEOR
ME04Zmiany w liście źrodełRM06WCD1
ME05Tworzenie listy źródełRM06W003
ME06Analiza listy źródełRM06W004
ME07Reorganizacja listy źródełRM06WRE0
ME0MLista źródeł dla materiałuRM06W001
ME11Tworzenie rekordu inf.SAPMM06I
ME12Zmiana rekordu inf.SAPMM06I
ME13Wyświetl. rekordu inf.SAPMM06I
ME14Zmiany dla rekordu informacyjnegoRM06ICD1
ME15Znacznik usuwania: Rekord inform.SAPMM06I
ME16Proponowane usunięcia: Rekord inf.RM06ILV0
ME17Archiwizacja rekordów informac.
ME1AZarchiwizowane rekordy inform.RM06IR30
ME1EHistoria ceny ofertowejRM06IAP0
ME1LRekordy inf. dla dostawcyRM06IL00
ME1MRekordy informacyjne dla materiałuRM06IM00
ME1PHistoria ceny zamówieniaRM06IBP0
ME1WRekordy inf. dla grupy materiałowejRM06IW00
ME1XArkusz negocj. zaopat. dla dostawcyRM06EVBL
ME1YArkusz negocjacji nabywcy: MateriałRM06EVBM
ME21Tworzenie zamówieniaSAPMM06E
ME22Zmiana zamówieniaSAPMM06E
ME23Wyświetlanie zamówieniaSAPMM06E
ME24Opracowanie aneksu do zamówieniaSAPMM06E
ME26Wyświetlanie aneksu do zamów. (PF)SAPMM06E
ME27Tworzenie zlec. przesun. magazynow.SAPMM06E
ME2AMonitorowanie potwierdzeńRM06ENBE
ME2BZamówienia wg nr. śledzenia zapotrz.RM06EB00
ME2CZamówienia wg grup materiałowychRM06EC00
ME2KZamówienia wg dekretacjiRM06EK00
ME2LZamówienia wg dostawcówRM06EL00
ME2MZamówienia wg materiałuRM06EM00
ME2NZamówienia wg numeru zamówieniaRM06EN00
ME2OMonitor.zapasów podwykon. (dostawca)RM06ELLB
ME2WZamówienia dla zakł. dostarczającegoRM06EW00
ME31Tworzenie umowy ramowejSAPMM06E
ME32Zmiana umowy ramowejSAPMM06E
ME33Wyświetlanie umowy ramowejSAPMM06E
ME34Opracowanie aneksu do umowy ramowejSAPMM06E
ME35Zatwierdzanie umowy ramowejRM06EF00
ME36Wyświetlanie aneksu do umowy (PF)SAPMM06E
ME37Tworzenie umowy term.-przesun.magaz.SAPMM06E
ME38Opracowanie linii harm. UmTerSAPMM06E
ME3BUmowy ramowe wg nr. śledzenia zapot.RM06EB00
ME3CUmowy ramowe wg grupy materiałowejRM06EC00
ME3KUmowy ramowe wg dekretacjiRM06EK00
ME3LUmowy ramowe dla dostawcyRM06EL00
ME3MUmowy ramowe dla materiałuRM06EM00
ME3NUmowy ramowe wg numeru umowyRM06EN00
ME3PPonowne ustalenie ceny kontraktowejRMMEBTCH
ME3RPon. obliczanie ceny umowy termin.RMMEBTCH
ME41Tworzenie zapytania ofertowegoSAPMM06E
ME42Zmiana zapytania ofertowegoSAPMM06E
ME43Wyświetlanie zapytania ofertowegoSAPMM06E
ME44Opracowanie aneksu do zapyt.ofert.SAPMM06E
ME45Zatwierdzanie zapytania ofertowegoRM06EF00
ME47Tworzenie ofertySAPMM06E
ME48Wyświetlanie ofertySAPMM06E
ME49Lista porównawcza cen ofertowychRM06EPS0
ME4BZOf wg numeru śledzenia zapotrzebow.RM06EB00
ME4CZapytOf dla gr. materiałowejRM06EC00
ME4LZapytania ofertowe dla dostawcyRM06EL00
ME4MZOf wg materiałuRM06EM00
ME4NZapytanie ofertowe wg numeru ZOfRM06EN00
ME4SZOf wg numeru zbiorowegoRM06ES00
ME51Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowaniaSAPMM06B
ME52Zmiana zgłoszenia zapotrzebowaniaSAPMM06B
ME53Wyświetlanie zgłoszenia zapotrzebow.SAPMM06B
ME54Zatwierdz.zgłoszenia zapotrzebowaniaSAPMM06B
ME55Zbiorowe zatwierdzanie zgłosz.zapot.RM06BF00
ME59Automatyczne generowanie zamówieńRM06BB10
ME5AZgłosz.zapotrzeb.: Wyświetl. listyRM06BA00
ME5KZgłoszenia zapotrzeb. wg dekretacjiRM06BK00
ME5RZarchiwizowane zgłoszenia zapotrzeb.RM06BR30
ME81Analiza wartości zamówieńRM06ENHI
ME82Zarchiwizowane dokumenty zaopatrz.RM06ER30
ME97Archiwizowanie zgłoszeń zapotrzebow.
ME98Archiwizowanie dokumentów zaopatrz.
MEK1Tworzenie warunków (zaopatrzenie)SAPMV13A
MEK2Zmiana warunków (zaopatrzenie)SAPMV13A
MEK3Wyświetlanie warunków (zaopatrzenie)SAPMV13A
MEK4Tworzenie warunków (zaopatrzenie)SAPMV13A
MEKAWarunki: Przegląd ogólnyRM06K000
MEKBWarunki dla kontraktuRM06K020
MEKCWarunki dla rekordu informacyjnegoRM06K021
MEKDWarunki dla grupy materiałowejRM06K022
MEKEWarunki dla dostawcyRM06K023
MEKFWarunki dla rodzaju materiałuRM06K024
MEKGWarunki dla grupy warunkówRM06K025
MEKHCena rynkowaRM06K026
MEKIWarunki dla IncotermsRM06K027
MEKJWarunki dla wystawiającego fakturęRM06K028
MEKKWarunki dla asort. częśc. dostawcyRM06K029
MEKLZmiana ceny: Umowy terminarzoweRM06K052
MEKPZmiana ceny, rekordy informacyjneRM06K050
MEKRZmiana ceny, kontraktyRM06K051
MEKXRodzaje warunków transportu zaopat.SAPMSM29
MEKYTransp. schematu kalk.: Cena rynkowaSAPMSM29
MEKZTransp. schematów kalkulacji (zaop.)SAPMSM29
MEQ1Opracowanie przydziału kontyngentuSAPDM06Q
MEQ3Wyświetlanie przydziału kontyngentuSAPDM06Q
MEQ4Zmiany w przydziale kontyngentuRM06QCD1
MEQ6Analiza przydziału kontyngentuRM06Q004
MEQ7Reorganizacja przydz. kontyngentuRM06QRE0
MEQ8Monitorowanie przydziału kontyngentuRM06Q006
MEQBPonowne tworzenie przydz. kontyng.RMMEBTCH
MEQMPrzydział kontyngentu dla materiałuRM06Q001
MMPURUIML81NWywołanie ML81NMMPURUI_CALL_ML81N
MMPURUIPRCREQTworz. zamów. na podst. zgłosz. zap.MMPURUI_PRC_REQ
MMPURUICALLMD03Warstwa konwert. dla transakcji MD03MMPURUI_CALL_MD03
MMPURUICALLME28Warstwa konwert. dla transakcji ME28MMPURUI_CALL_ME28
MMPURUICALLME29NWarstwa konwert. dla trans. ME29NMMPURUI_CALL_ME29N
MMPURUICALLME49Warstwa konwert. dla transakcji ME49MMPURUI_CALL_ME49
MMPURUICALLME54NWarstwa konwert. dla trans. ME54NMMPURUI_CALL_ME54N
MMPURUICALLME55Warstwa konwert. dla transakcji ME55MMPURUI_CALL_ME55
MMPURUIME21NWarstwa konwert. dla trans. ME21NMMPURUI_CALL_ME21N
MMPUR_ME41Transakcja - zapytanie dostawcyMMPUR_CALL_ME41
ME51NTworzenie zgłoszenia zapotrzebowaniaRM_MEREQ_GUI
ME52NZmiana zgłoszenia zapotrzebowaniaRM_MEREQ_GUI
ME53NWyświetlanie zgłoszenia zapotrzebow.RM_MEREQ_GUI
ME54NZatwierdz.zgłoszenia zapotrzebowaniaRM_MEREQ_GUI
WGRC1Przypisanie dostawcówSAPLWGRC_001
WGRC2ZasobySAPLWGRC_002
WGRC3Plan obsadzeniaSAPLWGRC_003
WGRC4Monitor dod. przetwarzaniaRWGRC_004
WGRC5Nieaktywni dostawcyRWGRC_005
WGRC6UsuwanieRWGRC_006
WBUDG01Aktywacja rodzaju budżetuRWRF_BUDG_ACTIVATE
WBUDG02Transport rodzaju budżetuRWRF_BUDG_TRANSPORT
WBUDG03Reorganizacja rodzaju budżetuRWRF_BUDG_REORG_BUDG_TYPE
MMPURPAME21NTworzenie zamówienia z portaluMMPURPA_CALL_ME21N
MMPURPAMEPOWywołanie MEPO z portaluMMPURPA_CALL_MEPO
MMPURPAMEREQWywołanie MEREQ z portaluMMPURPA_CALL_MEREQ
MMPURPAMIGOWywołanie MIGO z portaluMMPURPA_CALL_MIGO
MMPURPAMIROWywołanie MIRO z portaluMMPURPA_CALL_MIRO
METALRozpocz. transakcji - zaopatrz.RM_METAL
ME52NBZezwol.prac.działu zaop.- zgł.zapot.RM_MEREQ_GUI
S_XB4_60000039TerminySAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB4_60000040Użycie kalend. - przesun. terminówSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB4_60000041Przypis. terminu transf. - IncotermsSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB4_60000064Obliczanie terminuSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB4_60000065Obliczanie i zmiana odstępówSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB4_60000066Półautomat. przesuwanie terminówSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
WDFR2Zmiana MRP dla tow. nietrw.SAPMWOG1
WDFR3Wyświetlanie MRP dla towarów nietrw.SAPMWOG1
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
OMGCC MM PUR Klucze wag
OMGIC MM-PUR Główne kryteria
OMGUC MM PUR Zakres list rankingowych
ME61Opracowanie oceny dostawcySAPMM06L
ME62Wyświetlenie oceny dostawcySAPMM06L
ME63Ocena automatycznego kryter. częśc.RM06LAUB
ME64Porównanie ocenyRM06LSIM
ME65Listy ocenRM06LBEU
ME6AZmiany w ocenie dostawcówRM06LA00
ME6BWyświetl. oceny dostawcy dla mater.RM06LB00
ME6CDostawcy bez ocenyRM06LC00
ME6DDostawcy nie poddani ocenie od...RM06LD00
ME6ERekordy oceny bez przypisania wagRM06LE00
ME6FDrukowanieRM06LF00
ME6GOcena dostawcy w trybie wsadowymRMMEBTCH
ME6ZTransport tabel ocen dostawcySAPMSM29
VEREMUsuwanie wyników wycenyEVAL_IV_DEL_RES
VESUBDodatkowa wycenaEVAL_IV_LATER_RUN
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
MC.1INVCO: Wybór analizy zakładu: zapasyRMCB0100
MC.2INVCO: Wybór analizy zakł.,przyj/wydRMCB0100
MC.3INVCO: Wybór analizy zakł., obrotyRMCB0100
MC.4INVCO: Wybór analizy zakł., pokrycieRMCB0100
MC.5INVCO: Wybór analizy składu, zapasyRMCB0200
MC.6INVCO: Wybór analizy skł.,przyj/wydRMCB0200
MC.7INVCO: Wybór analizy magaz., obrotyRMCB0200
MC.8INVCO: Wybór analizy skł., pokrycieRMCB0200
MC.9INVCO: Wybór analizy mater., zapasyRMCB0300
MC.AINVCO: Wybór anal. mater., przyj/wydRMCB0300
MC.BINVCO: Wybór anal.mater., obrotyRMCB0300
MC.CINVCO: Wybór anal.mater., pokrycieRMCB0300
MC.DINVCO: Wybór anal.kontr.MRP - zapasyRMCB0400
MC.EINVCO: Wybór anal.kontr.MRP-przy/wydRMCB0400
MC.FINVCO: Wybór anal.kontr.MRP-obrotyRMCB0400
MC.GINVCO: Wybór anal.kontr.MRP-pokrycieRMCB0400
MC.HINVCO: Wyb.anal.działu gosp.- zapasyRMCB0500
MC.IINVCO: Wyb.anal. dz.gosp.- przyj/wydRMCB0500
MC.JINVCO: Wyb.analizy dz. gosp.- ObrotyRMCB0500
MC.KINVCO: Wyb.analizy dz.gosp- PokrycieRMCB0500
MC.LINVCO: Wybór anal.grupy.mat.-zapasyRMCB0600
MC.MINVCO:Wyb. anal.grupy.mat., przy/wydRMCB0600
MC.NINVCO: Wybór anal.grupy.mat.- ObrotyRMCB0600
MC.OINVCO:Wybór anal.grupy mat.-PokrycieRMCB0600
MC.PCOZ: Wybór analizy dziedz. - zapasyRMCB0700
MC.QCOZ: Wybór anal. dziedz. przyj./wyd.RMCB0700
MC.RCOZ: Wybór analizy dziedz. - obrótRMCB0700
MC.SCOZ: Wybór analizy dziedziny - ZakPRMCB0700
MC.TINVCO: Wybór anal.rodz.mat.-zapasyRMCB0800
MC.UINVCO: Wybór anal.rodz.mat.-przy/wydRMCB0800
MC.VINVCO: Wybór analizy rodz.mat.-obrótRMCB0800
MC.WINVCO: Wybór anal.rodz.mat.-pokrycieRMCB0800
MC40INVCO: Analiza ABC wartości zużyciaRMCBAB20
MC41INVCO: Analiza ABC wartości zapotrz.RMCBAB25
MC42INVCO: Zakres pokryc. wg wart.zużyc.RMCBRW30
MC43INVCO: Zakres pokrycia wg zapotrzeb.RMCBRW40
MC44INVCO: Analiza obrotów magazynowychRMCBUH30
MC45INVCO: Analiza wartości zużyciaRMCBVW30
MC46INVCO: Analiza poz. trudnozbywalnychRMCBLH30
MC47INVCO: Analiza wartości zapotrzebow.RMCBBE30
MC48INVCO: Analiza bież. wartości zapas.RMCBBW30
MC49INVCO: Średnie wartości zapasówRMCBBW40
MC50INVCO: Analiza zapasów martwychRMCBBS30
MCA7INVCO: Przeprowadzenie zestawieniaSAPMMCS2
MCB%INVCO: Ust.stat. dla analizy param.RMCBPARA
MCB&INVCO: Ust.statys. dla zapas./zapot.RMCBDISP
MCB)INVCO: Wybór długotermin. zapasówRMCB1200
MCB1Controlling zapasówMENUMCB1
MCB2INVCO: Tworzenie struktury zestaw.SAPMMCS7
MCB3INVCO: Zmiana struktury zestawieniaSAPMMCS7
MCB4INVCO: Wyświetl. struktury zestaw.SAPMMCS7
MCB5INVCO: Tworzenie zestawieniaSAPMMCS2
MCB6INVCO: Zmiana zestawieniaSAPMMCS2
MCB7INVCO: Wyświetlenie zestawieniaSAPMMCS2
MCBAINVCO: Wybór analizy zakładuRMCB0100
MCBCINVCO: Wybór analizy składuRMCB0200
MCBEINVCO: Wybór analizy materiałuRMCB0300
MCBGINVCO: Wybór analizy kontrolera MRPRMCB0400
MCBIINVCO: Analiz.działu gospod. - wybórRMCB0500
MCBKINVCO: Wybór analizy grupy materiał.RMCB0600
MCBMINVCO: Wybór analizy dziedzinyRMCB0700
MCBOINVCO: Wybór analizy rodz. materiałuRMCB0800
MCBRINVCO: Wybór analizy partiiRMCB0900
MCBVINVCO: Wybór analizy parametrycznejRMCB1000
MCBZINVCO: Wybór analizy zapas./zapotrz.RMCB1100
MCC1Controlling zapasówMENUMCC1
MCC2System informacji magazynowejMENUMCC2
MCC3Ustaw. str. inf. CM na podst. dokum.RMCBNEUA
MCC4Ustaw.strukt.info INVCO wg zapasówRMCBNEUB
MCL1WM: Umi w magaz.+wyd. - wybórRMCB2000
MCL5WMS: Przepływ ilości - wybórRMCB2100
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
AEANGrupa uruch. - ustalanie komunik.
OMHIWarunki: kolejność wglądu F,M, rabat
MYB3Rodzaj porówn. obrotów - zaopatrz.
MYB4Grupa tolerancji obrotów - zaopatrz.
MYB5Ustawienia użytk. - dodatk. rozlicz.
OMHXZakład dla jedn.gospodarcz.(DodRozl)
MEB8Wyszczególnienie poroz. z dostawcamiRWMBON04
MEB9Wykaz statyst. - porozum. z dostawc.RWMBON06
MEBADod. struktura obrotu-poroz. z dost.RWMBON08
MEBBKontrola otw. dokum.-poroz. z dost.RWMBON10
MEBCKontrola konfiguracji-dod. rozlicz.RWMBON20
MEBERozliczenie workflow-poroz. z dost.RWMBON11
MEBFAktualizacja zewnętrznych obrotówRWMBONF0
MEBGZmiana waluty (Euro)-poroz. z dost.RWMBONE1
MEBHTworz. pozycji rob.-ręczne prolong.RWMBONE2
MEBIKomunik. dod. rozl. - Przeb. rozl.RWBNAAWN
MEBJNowa strukt. dochod.-poroz. z klien.RWMBON07
MEBKKomun. dod. rozlicz. - uzgodnienieRWBNAAWS
MEBMLista przebiegów rozlicz. dla poroz.RWMBON14
MEBRArchiwizacja porozumieńRV130007
MEBSWykaz dokum. rozlicz.-poroz. z dost.RWMBON13
MEBTDane testowe: zewnętrzne obrotyRWMBONF1
MEBVProlongowanie porozumień (dialog)SAPMV13A
MER4Rozliczanie porozumień z klientamiRWMBON31
MER5Lista porozumień z klientamiRWMBON32
MER6Obroty: porozumienia z klientamiRWMBON33
MER7Prolongowanie porozumień z klientamiRWMBON35
MER8Wyszczególnienie: porozum. klientówRWMBON34
MER9Wykaz: statystyka porozum. klientówRWMBON36
MERADodatk.opracow., obrót, PorozumKlienRWMBON38
MERBKontrola otwartych dok., PorozKlientRWMBON40
MEREWorkflow rozliczenie PorozumKlientówRWMBON41
MERFAktualizacja zewnętrznych obrotówRWMBONF2
MERGZmiana waluty (euro) PorozumKlientówRWMBONE3
MERHTworz. pozycji rob.-ręczne prolong.RWMBONE4
MERJNowa struktura, dochody PorozumKlienRWMBON37
MERSWykaz: dokum.rozlicz., PorozumKlientRWMBON43
MEU0Przypis.użytk.do grupy użytkowników
MEU4Wyświetl. porów./uzg. obrotów: RabatSAPMNB01
MEU5Wyświetl. porów./uzg. obrotów: RabatSAPMNB01
WWN1Tworz.tab.war.-dod.rozl.- Prz. rozl.SAPMV12A
WWN2Zmiana tab. war. - dod. rozl. - PrzRSAPMV12A
WWN3Wyśw. tab. war. - dod. rozl. - PrzRSAPMV12A
WWN4Kom. kolej. dost.-dod.rozl.-prz.roz.
WWN6Schem.ust.kom.(dod.rozl.-przeb.roz.)
WWN9Pr.przetw.komun.-dod.roz.-przeb.roz.
WWNADod.rozl.-prz.rozl.:Tworz.s.komunik.SAPMV13B
WWNBDod.rozl.-prz.rozl.: Zmiana s. kom.SAPMV13B
WWNCDod.rozl.-prz.rozl.: Wyśw.sch.war.SAPMV13B
WWNDPartner wyjściowy - uzg. - prz.rozl.
WWNZDod.rozl.-prz.rozl.-dozw. pola
WWS1Tworz.tab.war. - dodatk. rozliczenieSAPMV12A
WWS2Zmiana tab. warunków - Dodat. rozl.SAPMV12A
WWS3Wyśw. tabeli warunków - dod. rozl.SAPMV12A
WWS4Kom.kol.dost. - dodatkowe rozlicz.
WWS6Schemat komun. (Dod. rozliczenie)
WWS9Progr.przetw.komunik. - dod. rozl.
WWSADodatk. rozlicz.: Tworz. rek. war.SAPMV13B
WWSBDodatk. rozlicz.: Zmiana rek. war.SAPMV13B
WWSCDodatk. rozlicz.: Wyśw. rek. warun.SAPMV13B
WWSDPartner wyjściowy - uzgodnienia
WWSZDodatk. rozlicz. - dozwol. pola
WK00Menu zakresu - dodatkowe rozliczenieMENUWK00
WMN1Kolejność agregacji i sortowania
WMN2Opracowanie wykorzyst. (sort., agr.)
WMN5Opracow., przypis. grup użytkown.
WMN9Sterowanie dodatk. rozlicz.RWMBON21
MEBABWDelta pocz. dla ekstrakcji BIRWMBON08
OMHATworz.tab.war.rabatu od obr. (Zaop.)SAPMV12A
MEU2Porówn./uzgodn. obrotów: RabatSAPLWN50
MEU3Wyświetl. porów./uzg. obrotów: RabatSAPLWN50
MERABWDelta pocz. dla ekstrakcji BIRWMBON38
OMFHC MM-PUR Szuk.schematu kalk.: Rabat
OMHBZmiana tabeli rabatu od obr.: Zaop.SAPMV12A
OMHCTabela warun.: wyśw. rabatu (zakup)SAPMV12A
OMHDRodzaj porozumienia: Zaopatrzenie
OMHEPrzegląd grup rodzajów warunków
OMHFPrzyp.grupy rodz.war. - Rodz. warun.
OMHHWybory zakupu
OMKBWarunki: Rabat - dozwolone pola
MEB1Tworzenie porozumień (kol.rozlicz.)SAPMV13A
MEB2Zmiana porozumień (kolejn.rozlicz.)SAPMV13A
MEB3Wyświetl. uzgodnień - dodat. rozl.SAPMV13A
MEB4Rozliczanie porozumień z dostawcamiRWMBON01
MEB5Lista porozumień z dostawcamiRWMBON02
MEB6Obroty - porozumienia z dostawcamiRWMBON03
MEB7Prolongowanie porozumień z dostawc.RWMBON05
OMHGPrzypis. rodzaj. uzgod. - Rodz. war.
MEB0Storno przebiegów rozliczeniaRWMBON15
WMNBTworzenie listy rob. (dodatk. rozl.)
WMNEPrzetwarzanie listy roboczejRWMBON12
WMNMUżycie obiektów dla typu obiektu
WMNODefiniowanie typów obiektów
WMNVUżycie obiektów dla typu obiektu
OMHWOpracow. zakresu numerów: BONUSABRLFSAPMSNUM
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
PRICATPRICAT: Oprac. artykułu wg kataloguSAPMWPRICAT
PRICATCUS1Pricat: Konfig. dla V_pricat_001
PRICATCUS2Pricat: Konfig. dla V_pricat_002
PRICATCUS3Pricat: Konfig. dla V_Pricat_003
PRICATLOGPRICAT: Wyświetlanie logu aplikacjiPRICATLOG
PRICREATPRICAT: IDoc wyjśc. BAPI - Dane tes.SAPMWPRICREAT
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
OMWWPomoc wyszukiwania konta MMSAPLMB0D_WIZ
OMWW2Czas istn. Asystenta wyszuk. kont MMSAPM021M
M804Program przetw. komun. (spr.fakt.)
M806Rodzaje komunikatów (sprawdz. fakt.)
M808Schemat komunikatu (sprawdz. fakt.)
M810Kolejn. dostępów komun. (spr. fakt.)
OMR14Ustalanie oznaczenia wariantu
OMRDCUstaw. kontr. pod wzgl. podwój. fak.
OMRKWysł. do zaopatrz.
OMRLWersja podatku
OMRMAWybór ekranu początkowego
OMRMBWybór ekranu danych nagłówka
OMRUTeksty nadawcy - formularz
OMRVZmiana statusu faktur
OMRXTolerancje zależne od dostawcy
OMRYParametr(y) programu (EDI)
OMRZRuntime: Archiwizacja dokum. faktury
WC31Wsad: Przygot. wcz. zgłoszenia VATRFPUMS00
OMR0C MM-IV Dekret. autom. (Symulacja)
OMR2C RM-MAT MR Domyślna faktura przych.
OMR3C MM-IV Domyślne opracowanie konta
OMR8C MM-IV Obsługa suplementu zamów.SAPMOMR0
OMR9C RM-MAT MR Przyczyny blok.płatności
OMRAC MM-IV Typy wyceny/ Dalsze obciąż.ROOLMR02
OMRBC MR Grupy tolerancji
OMRFC MM-IV Aktywacja blokady statyst.
OMRGC MM-IV Wartości blokady stochast.
OMRHC MM-IV Uaktywn. spr. kwoty pozycji
OMRIC MM-IV Parametry kontr. kwoty poz.
OLMRIMG Sprawdz. fakturyRMIMGDIRECTOLMR
OMR4MM-IV Rodz.dok/NK Przychodz. fakturaSAPMOMR0
OMR5MM-IV Rodz.dok/NR Opracowanie kontaSAPMOMR0
OMR6Limity tolerancji: Sprawdz. fakt.ROOLMR00
OMRCC MR Przydz. użytk./grp. tolerancji
MEWPZamówienie WebSAPMMEWP
OMFSCC-MM-PUR Pola rel. dla wydr. zmian
OMFTWarunki określania komunikatówD
OMGMUstawienia dla podwykonawstwa
OMH6Zakres liczb. dla dokumentów zakupu
OMH7Zakres liczbowy dla zgłoszeń zapot.
OMH8Zakres numerów dla pakietu usług
OMH9Zakresy numerów dla arkusza wpisów
OMHJZaopatrzenie: indeks warunku
OMHSWyświetl.pliku transf.rekordu inf.RM06IBIS
OMHTWyświetl.pliku transf.zapotrzebow.RM06BBIS
OMHUPlik przykł.: Rek.inf.wprow.wsad.RM06IBIE
OMHVPlik przykł.: Zapotrzeb.wprow.wsad.RM06BBIE
OMKEC MM-PUR: Optymalizacja dostępu
OMKFC MM-PUR: Kody wyłączeń
OMKGC MM-PUR: Limity
OMQAC MM-PUR: Umowa zwrotu
OMQKDokładne sterowanie: Zapyt. ofertowe
OMQLC MM-PUR: Region dostaw dla zakładu
OMQNSterowanie szczegółowe: Zamówienie
OMQODokładne sterowanie: Umowa ramowa
OMQPDokładne sterowanie: Harmon. dostaw
OMQQDokładne sterowanie: Zapis usługi
OMQRPrzypisanie schematu: Zapyt. ofert.
OMQSPrzypis. schematu: Zamówienie
OMQTPrzypis. schem.: Umowa ramowa
OMQUPrzypisanie schematu: Harm. dostaw
OMQVPrzypis. schematu: Wprowadz. usługi
OMQWPomoc wprow. bez danych pods. mat.
OMROKG Uprawnienia do księg. w zapotrz.
OMRPKG Uprawnienia do księg. w zamów.
OMRQUprawnienia dla kont KG - kontrakt
OMRRWykorzyst. klucza transakcji/zdarz.RV80C001
OMRSWykorzyst. klucza transakcji/zdarz.
OMRTWykorzyst. klucza transakcji/zdarz.
OMTAProgram wyjściowy: Zapyt. ofertowe
OMTBProgram wyjściowy: Zamówienie
OMTCProgram wyjściowy: Umowa ramowa
OMTDProgram wyjściowy: Harmon. dostaw
OMTEProgram wyjśc.: Arkusz wpisu usługi
OMTFPartner wyjśc.: Zapytania ofertowe
OMTGPartner wyjściowy: Zamówienie
OMTHPartner wyjściowy: Umowa ramowa
OMTIPartner wyjściowy: Harmon. dostaw
OMTJPartner wyjściowy: Wprowadz. usługi
OX01Jednostka gosp. -> dział zaopatrz.
OX17Zakłady -> dział zaopatrzenia
M/03Tworzenie tabeli warunków (Zaopat.)SAPMV12A
OXW1Obiekt do generowania-Zakup WEB
OXW2Katalogi dla grupy towarów-Zak. WEB
MEW0Operacja nabywaniaSAPMMWE0
MEW1Tworzenie żądania zapotrzebowaniaSAPMMWE1
MEW2Wyświetlanie statusu: żądanie zapot.SAPMMWE1
MEW3Zatwierdz. zbior. zgł. zapotrzebow.SAPMMWE2
MEW5Zbiorcze zatwierdzenie DZSAPMMWE3
MEW6Przypisanie zgł. zapotrzebowania WEBSAPMMWE6
OMECOpracowanie sterowania kopiowaniem
OMEEC MM-PUR Reorganizacja: Zapyt.ofert.ROOLME00
OMENC MM-PUR Reorg. um. term. - czasROOLME00
OMEXC MM-PUR Reorganizacja: Zgł. zapot.ROOLME00
OMEYC MM-PUR Reorganizacja: ZamówienieROOLME00
OMEZC MM-PUR Reorg., kontrakt - czasROOLME00
OMZEC MM-PUR Reorg., kontrakt - dodatekROOLME00
MECCMWysyłanie danych zaopatrz. do katal.RM06CCMEXP
ME_SWP_ALERTWyświetlanie alarmów MRP (WWW)SAPLME_SWP_ALERT
ME_SWP_COWyświetl. warunków zaopatrz. (WWW)SAPLME_SWP_SICCO
ME_SWP_IVWyświetlanie statusu rozlicz. (WWW)SAPLME_SWP_SICIV
ME_SWP_PDIInform. dot. dokum. zaopatrz. (WWW)SAPLME_SWP_SICPDI
ME_SWP_PHWyświetl. historii zaopatrz. (WWW)SAPLME_SWP_SICPH
ME_SWP_SRIWyświetlanie zleceń do kontr. (WWW)SAPLME_SWP_SICSR
OMGAC MM-PUR Teksty: Dostawca centralnyRMMEKRTE
OMGBC MM-PUR Teksty: Dostawca, zaopatrz.RMMEKRTE
M/32Opracow. schem. określ. komun.: ZOf
M/36Opracow. schem.określ.komun.: Zamów.
M/42Oprac. schem. komun.: harmon. dostaw
M/48Oprac. kolejności dostępu: ZOf
M/50Oprac. kolejności dostępu: Zamów.
M/52Opr. kolejności dostępu: Umowa ram.
M/54Oprac. sekw. dost.: harmonog. dostaw
M/56Komunikaty: Tworzenie. tab. war. ZOfSAPMV12A
M/59Komunikaty: Tworz. tab. war. zamów.SAPMV12A
M/62Komunikaty: Tworz.tab.war.harm.dost.SAPMV12A
M/65Komunikaty: Tworz.tab.war.um.ramowejSAPMV12A
M/68Oprac. określ. komunik.: Umowa ram.
ME2STARPozycje dokumentu zakupuRM06ESTAR
BBP_ES_ANALYZEAnaliza danych RFC z E-SourcingBBP_ES_ANALYSE_RFC_CALLS
BBP_ES_CUST_DOWNLOADZapis ustaw. konfiguracji dla ESBBP_ES_CUSTOMIZINGDATA_EXTRACT
BBP_ES_RFC_DELETEUsuwanie danych RFC przekaz. z ESBBP_ES_ANALYSE_RFC_CALLS_DEL
BBP_ES_SEARCHSzukanie dokumentów powiąz. z ESBBP_ES_FIND_DOC_WITH_ES_NUMBER
BBP_ES_MAST_DOWNLOADBBP_ES_ERP_INTBBP_ES_MASTERDATA_EXTRACT
BBP_ES_PUBLISH_TRACKŚledzenie statusu publik. umowy ram.BBP_ES_PUBLISH_TRACK
M_QADJKonfigur. MM dla dostosowania ilości
ME_EXT_REL_PRZgłoszenie zapotrz. dla zewn. zatw.RM06B_EXT_REL
OLMEIMG wgląd: ZaopatrzenieRMIMGDIRECTOLME
OME1C GM-ZAOP Klucze wartości zaopatrz.
OME2C GM-ZAOP Warunki płatności
OME4C MM-PUR Grupy zaopatrzeniowe
OME5C MM-PUR aktywac.zakł.: lista źródeł
OME9C MM-PUR Kategorie dekretacji
OMEHC MM-PUR Opracowanie użytkownika
OMEIC MM-PUR Profile użytkownika
OMELC MM-PUR Typy świadectw
OMEOC MM PUR Zakresy numerów: Rek.inf.
OMEPC MM PUR Zakresy numerów:lista źród.
OMEQC MM-PUR Reguły przydziału kontyng.
OMESC MM-PUR atrybuty ofert
OMETUstawienia dla uprawnień do funkcji
OMEWC MM-PUR Czas przetwarzania zgłosz.
OMF0C MM-PUR Aktywacja warunków zakładu
OMFIUstawianie wartości domyślnych
OMFJC MM-PUR Układ dla wprow. wsadowegoRDDSRCG0
OMFKC MM-PUR Wybór pól: Dostawca
OMFMC MM-PUR Grupy schem..: Dział zaop.
OMFNC MM-PUR Grupy schem.: Dostawca
OMFOC MM-PUR Określ. schematu wyceny
OMFPC MM-PUR Grupa schem.<-> Dział zaop.
OMFQC MM-PUR Zakres listy: Warunki
OMFRC MM-PUR Schem.ceny rynk.:Dział zaop
OMFZC MM-PUR Schemat przes. magazynowych
OMG0CS MM-PUR Typ pozycji/dekretacji
OMG1C MM-PUR Numer statystyczny towaru
OMG2C MM-PUR Urzedy celne
OMG3C MM-PUR Rodzaje transportu
OMG4C MM-PUR Rodzaj transakcji handl.
OMG5C MM-PUR Domyś. rodz. trans. handl.
OMG6C MM-PUR Procedury importu
OMG7C MM-PUR Uprawnienia
OMG8C MM-PUR Warunki/Kolejność
OMG9C MM-PUR Warunki przydziału/KodT
OMGFC MM-PUR Urządz. wyjść: Komunikaty
OMGGUstawienia dla określ. komunikatów
OMGHC MM-PUR klucze: transakcja/zdarz.
OMGVIntrastat
OMGXMM-PUR Form. arkusza negoc. nabywc
OMGYMM-PUR Proc. arkusza negoc. nabywcy
OMHKWprow.wsad., zgłosz. zapotrzebowaniaRM06BBI0
OMHLC MM-PUR Klucz wyszuk. - rekord inf.ROOLMS00
OMHMC MM-PUR Klucz wyszuk. - Zgłosz.zap.ROOLMS00
OMHNC MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaROOLMS00
OMHOC MM-PUR Klucz wysz.- Lista źródełROOLMS00
OMHPAktualizacja historii ceny zlecenia
OMI0Lista błęd. dla deklaracji Intrastat
OMKAWarunki: V_T681F dla A V
OMKHC MM-PUR Reg.dost. - źródło dostaw
OMKIC MM-PUR Domyślny dział zaopatrzen.
OMKJC MM-PUR Dz.zaop.-Gr.zlec. do kontr.
OMKKC MM-PUR Wskaźniki podat.: Materiał
OMKLC MM-PUR Wskaźniki podat.: Dekret.
OMKMC MM-PUR Wskaźniki podatk.: Zakład
OMKNC MM-PUR Przyp.wsk. podatku do zakł.
OMKOC MM-PUR Przyp.wsk.podat.do dekret.
OX08Dział zaopatrzenia - konfiguracja
M/04Zmiana tabeli warunków (Zaopatrz.)SAPMV12A
M/05Wyśw. tabeli warunków (zaopatrzenie)SAPMV12A
M/06Rodzaj warunku: Zaopatrzenie
M/07Dostęp: Opracowanie (Ceny - zaopat.)
M/08Warunki: Schemat zaopatrzenia
M/57Komunikaty: Zmiana tabeli warunkówSAPMV12A
M/58Komunikaty: Wyśw. tab. warunków ZOFSAPMV12A
M/60Komunikaty: Zmiana tab. warunk. zam.SAPMV12A
M/61Komun.: Wyśw. tabeli war.: Zamów.SAPMV12A
M/63Komunikaty: Zmiana tab.war.harm.dos.SAPMV12A
M/64Komunikaty: Wyśw.tab.war.harm.dos.SAPMV12A
M/66Komunikaty: Zmiana tab.war.um.ram.SAPMV12A
M/67Komunikaty: Wyśw.tab.war.um.ramowejSAPMV12A
VOK3Określenie komunikatu: ZaopatrzenieSAPMM06N
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
MIRASzybkie wprowadz. - fakt. przych.SAPLMR1M
MIROWprowadzanie faktury przychodzącejSAPLMR1M
MIRO_WORKFLOWKonfig. workflow - log. spr. faktury
OLMRLISTOpracowanie wariantu listySAPMSHD0
MR8MStornowanie dok. fakturowaniaSAPLMR1M
MR90Komunikaty dla dokum. faktur.MM70AMRA
MRA1Archiwizacja dokumentów fakturowania
MRA2Usuwanie zarchiwizow. faktury/rach.
MRA3Wyświetlenie zarchiw. faktury/rach.RM08RAAU
MRA4Zarządz. archiwum faktur/rachunków
MRBPSprawdzanie faktury w tleRMBABG00
MRBRZatwierdzanie zablokowanych fakturRM08RELEASE
MRISRozlicz. planu fakturow.RMMR1MIS
MRNBPonowna wycenaRMMR1MRB
MRRLAutomatyczne rozlicz. przyjęcia mat.RMMR1MRS
M802Komunikaty-Warunki (Spr. fakt.)
M811Tworzenie tab. war. kom. (Spr. fak.)SAPMV12A
M812Zmiana tab. war. kom. (Spr. fakt.)SAPMV12A
M813Wyświetl. tab. war. kom. (Spr. fak.)SAPMV12A
MR01Przetwarzanie przychodz. fakt/rach.SAPMM08R
MR02Przetwarz. zablok. faktur/rachunkówSAPMM08A
MR03Wyświetl.dokum.sprawdz.faktur/rachunSAPMM08R
MR21Zmiana cenySAPRCKM_MR21
MR22Materiał: Obciążenie / odciążenieSAPRCKM_MR22
MR91Komunikaty dla dokum. faktur.MM70AMRB
MRHGWstaw. faktury koryg. minusSAPMM08R
MRHRWprowadzanie fakturySAPMM08R
MRM4Zakresy numerów, spr.faktur/rachun.
MRO2Konfiguracja: Listy - sprawdz. fakt.SAPMV76A
MRRSAutomatyczne rozlicz. przyjęcia mat.RMMR01RS
OMRNC MM-IV Przeniesienie zmiany ceny
CANINVDOCWywołanie transakcji MR8M z portaluMMIVPA_CALL_MR8M
POSTIVDOCWywołanie trans. MIRO z portaluMMIVPA_CALL_MIRO
RELINVDOCWywołanie trans. MRBR z portaluMMIVPA_CALL_MRBR
OMRMC MM-IV komun. specyf. dla użytk.
OMRM_2C MM-IV: Komun. specyf. dla klienta
OMRM_BASEMM-IV: Komunikaty spec. dla klientaRMCUST00
MR00Sprawdzenie faktury/rachunkuMENUMR00
MR08Stornowanie dokum. fakturow.SAPMM08S
MR41Wstępne wprowadzanie fakturySAPMM08R
MR42Zmiana wstępnie wprowadz. fakturySAPMM08R
MR43Wyświetl. wstępnie wprowadz. fakturySAPMM08R
MR44Księgowanie wst. wprowadz. dokumentuSAPMM08R
MRBEWycenaMENUMRBE
MRKORozlicz. pobr. zw. z konsygn./ruroc.RMVKON00
MRM1Tworz. komun.: Spraw. fakturySAPMV13B
MRM2Zmiana komunik.: Sprawdzanie fakturySAPMV13B
MRM3Wyświetl. komunikatu: Sprawdz. fakt.SAPMV13B
MRM0Logistyczne sprawdzanie fakturyMENUMRM0
OMRJC MM-IM Bez zakresu RE_BELEG
MIR4Wywołanie MIRO - Zmiana statusuSAPLMR1M
MIR5Wyświetlanie listy fakturRMMR1MDI
MIR6Przegląd fakturSAPMM08N
MIR7Wstępne wprow. faktury przychodz.SAPLMR1M
MIRU_WORKFLOW_FREIGKonfig. workflow - log. spr. faktury
MIRU_WORKFLOW_VERVKonfig. workflow - log. spr. faktury
OLI6BWPonowne tworzenie aplik. 06 (SpFak)RMCENEUR
OLMRVERDLISTOpracowanie wariantu agregacjiSAPMSHD0
MRBWNEUPonowne tworzenieRMCENEUR
MRDCAutomat. rozliczanie kosztów dostawyRMMR1MDC
OMR0HC MM-IV Automatyczne dekretacjeSAPMO20M
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
MCE+SIZ: Zestawienie dodatkowego rozl.RMCE0900
MCE8Syst.inf.zaop: Analiza usł. - wybórRMCE2000
MCERSyst.inf.zaop.- ilości zaop. - wybórRMCE2000
MCESSyst.inf.zaop.- wartość zaop. -wybórRMCE2000
MS71Kopiow. wersji struktury inf.do LTPRMMDEKS2
ME6HAnaliza standardowa: Ocena dostawcyRMCE0130
MCD7SIZ: Tworz. struktury zestawien.SAPMMCS7
MCD8SIZ: Zmiana struktury zestawien.SAPMMCS7
MCD9SIZ: Wyświetl. strukt. zestaw.SAPMMCS7
MCDASIZ: Tworzenie zestawieniaSAPMMCS2
MCDBSIZ: Zmiana zestawieniaSAPMMCS2
MCDCSIZ: Wyświetlanie zestawieniaSAPMMCS2
MCDGSIZ: wykonanie zestawieniaSAPMMCS2
MCE0System Informacji ZaopatrzeniaMENUMCE0
MCE1SIZ: Wybór analizy grupy zaopat.RMCE0100
MCE3SIZ: Wyświetl. analizy dostawcyRMCE0200
MCE5SIZ: Wybór analizy grupy mater.RMCE0300
MCE7SIZ: Wybór analizy materiałuRMCE0400
MCE9System Informacji ZaopatrzeniaMENUMCE9
MCEASIZ: Plan.długoterm, anal.dost.RMCE0600
MCEBSIZ: Analiza grup materiałowychRMCE0700
MCECSIZ: Plan.długoter. anal. mater.RMCE0800
MCFBSIZ: Wyśw. wzoru, rzet.ilości
MCFCSIZ: Wyśw. wzoru, harmonogram
MS70Zestaw. scenar. planow. dla SIZRMMDEKS1
MC$0SIZ: Wybór gr.zaop.-wart.zakupuRMCE0100
MC$2SIZ: Wybór gr.zaop.-częstotl.RMCE0100
MC$4SIZ: Wybór dostawca-wart.zakupuRMCE0200
MC$6SIZ: Wybór dostawca-rzet.dostawyRMCE0200
MC$8SIZ: Wybór dostawca-rzet.ilościRMCE0200
MC$:SIZ: Wybór dostawca-częstotliw.RMCE0200
MC$<SIZ: Wybór gr.mater.-wart.zakupuRMCE0300
MC$>SIZ: Wybór gr.mat.-ilości zakupuRMCE0300
MC$ASIZ: Wybór gr.mat.-rzet.dostawyRMCE0300
MC$CSIZ: Wybór gr.mat.-rzet.ilościRMCE0300
MC$ESIZ: Wybór gr.mat.-częstotliw.RMCE0300
MC$GSIZ: Wybór materiał-wart.zakupuRMCE0400
MC$ISIZ: Wybór materiał-ilość zakupuRMCE0400
MC$KSIZ: Wybór materiał-rzet.dostawyRMCE0400
MC$MSIZ: Wybór materiał-rzet.ilościRMCE0400
MC$OSIZ: Wybór materiał-częstotliw.RMCE0400
Kod TransakcjiNazwa TransakcjiProgram
AC10Struktura klas z usługamiRMMLCLST
ML01Tworzenie standard. specyfik. usł.SAPLMLST
ML02Opracow. standard. specyfik. usługiSAPLMLST
ML03Wyświetl. standard. specyfik. usł.SAPLMLST
ML05Obiekt zaopatrzenia dla usługiRM11MS00
ML10Tworzenie wzorca specyfikacji usługiSAPLMLSM
ML100Oblicz. podatków na poziomie usł.
ML11Zmiana wzorca specyfikacji usługiSAPLMLSM
ML12Wyświetl. wzorca specyfikacji usługiSAPLMLSM
ML15Lista wzorców specyfikacji usługiRMSRVR01
ML81NWprowadzanie usługiSAPLMLSR
ML83Przetw. komunikatu: Wprow. usługiRM11RNDR
ML84Lista arkuszy wprowadzania usługiRMSRVF11
ML85Zatwierdzanie zbiorcze arkuszy usługRMSRVF00
ML86Import danych wprowadzania usługiRM11RL01
ML87Eksport danych usługiRM11RL02
ML89Definicja - Formuły
ML92Arkusze wprowadzania dla usługiRM11MS00
ML97Ponowne tworzenie indeksu
ML98Wart.stand.działu zaop.dla zarz.usł.
ML99Oznaczenia : Zmienne formuły
MLRPOkresowe plany fakturowaniaRMFPLA01
MLS5Import standardowego obsz. usługiRMSTLV01
MLS6Raport dla standard. specyfik. usł.RM11STLV
MLV1Warunki: UsługiSAPMV13A
MLV2Tworzenie ceny całkowitej (PRS)SAPMV13A
MLV3Tworzenie ceny całkowitej (PRS)
MLV4Tworzenie ceny całkowitej (PRS)
MLV5Zmiana waluty - kontraktyRM06KSRV
MLV6Tworzenie pozostałychSAPMV13A
MN13Tworzenie komunikatu: Wprow. usługiSAPMV13B
MN14Zmiana komunikatu: Wprowadz. usługiSAPMV13B
MN15Wyświetl. komunikatu: Wprow. usługiSAPMV13B
OLMSRVKonfiguracja MM-SRVRMIMGDIRECTOLMSRV
OM1ROpracowanie okres. rodz. planu fakt.
OM2ROprac.rodz.planu faktur.częśc.
OM3ROpracow. opisu daty
OM4ROprac. typu terminu dla pl. faktur.
OM5RDomyśl. typ term. dla pl. fakturow.
OM6ROpracowanie terminów
OM7RTabela reguł dla określania dat
OM8RPowody blokow. dla planu fakturow.
OM9RPowody odrzuc. oferty - zamówienie
MSRV1Lista dla usługiRMSRVR10
MSRV2Lista usługi dla zgł. zapotrz.
MSRV3Lista usługi dla zamówienia
MSRV4Lista usługi dla zapyt. ofertowego
MSRV5Lista usługi dla kontraktu
MSRV6Lista usługi dla arkusza wprowadz.
OMH0Interfejs rozliczenia usług
OMK8Usługi: Wskaźnik wykluczenia
ME2SUsługi dla zamówieniaRMSRVPO1
ME3SLISTA USŁUG DLA KONTRAKTURMSRVR20
OMQMC MM PUR Klucz wyszuk.: Ark. wpisówROOLMS00
MEDLZmiana ceny: KontraktRM11KS00
MEL0Wprowadzanie usługiMENUMEL0
MEW10Wprowadzanie usługi - WEBSAPLMEW5
MEW7Zatwierdzanie arkuszy wpisów usługiSAPLMEW4
MEW8Zatwierdzanie wprow. usługiSAPLMEW4
MEWSWprowadzanie usługi (Składniki)SAPLMEW5
M/16Warunki: zmienny schemat, stała usł.
M/70Komun.: Tworz. tab. war.: Wprowadz.SAPMV12A
M/71Komun.: Zmiana tab. war.: Ark. zap.SAPMV12A
M/72Komun.: Wyśw. tab. war.: Wprowadz.SAPMV12A
M/73Oprac. kolejn. dostępu: Wprowadzanie
M/74Oprac. kolejn. dostępu: Wprowadzanie
M/75Opracow. komunik.: Ark. zap. usługi
M/76Wyświetlanie komunikatów: Zapis
M/77Oprac. schem. określ. komun.: Wprow.
M/78Wyśw. schem. określ. komun.: Zapis
AC01Dane podstawowe usługiSAPLBAS0
AC02Dane podstawowe usługiSAPLBAS0
AC03Dane podstawowe usługiSAPLBAS0
AC04Dane podstawowe usługiSAPLBAS0
AC05Przetwarzanie listy: Dane usługiRXASMD10
AC06Wyświetl. listy: Dane podst. usługiRXASMD10
AC08Obsługa wysłaniaRBDSESRV
ACNROpracow. zakresu numerów: USŁUGASAPMSNUM
OMV1Typ usługi
OMV2Status org., typ usługi
OXA1Lista: dane podst. usługiRIOCUS00
OXA2Wybór pola - Przetwarz. poj. usług
OXA3Wybór pola - Przetwarz. listy usług
MMSRVAC03Wyśw. danych podst. usługi z portaluMMSRV_CALL_AC03
MMSRVSESWywołanie AWU z portaluMMSRV_CALL_ML81N
MMSRVCRTSESTworzenie ark. wpr. usł. z portaluMMSRVPA_CALL_CREATE_SES
MMSRVENTRYWywołanie trans. ML81N z portaluMMSRVPA_CALL_PROCESS_SES
MMSRVSESINVWywołanie trans. MIRO z portaluMMIVPA_CALL_MIRO_SES_ENTRY
SPPRPojed. przetw. zgłoszeń zapotrzebow.RSPPR_CALL_SEARCH_UI
ML20Tworzenie warunkówSAPMV13A
ML30Tworzenie warunków dostawcySAPMV13A
ML31Zmiana warunków dostawcySAPMV13A
ML32Wyświetlanie warunków dostawcySAPMV13A
ML33Tworzenie warunków dostawcy
ML34Zmiana warunków dostawcy
ML35Wyświetlanie warunków dostawcy
ML36Tworzenie warunków dostawcySAPMV13A
ML37Zmiana warunków dostawcySAPMV13A
ML38Wyświetlanie warunków dostawcySAPMV13A
ML39Tworzenie warunków dostawcy
ML40Zmiana warunków dostawcy
ML41Wyświetlanie warunków dostawcy
ML42Tworzenie warunków usługiSAPMV13A
ML43Zmiana warunków dostawcySAPMV13A
ML44Wyświetlanie warunków dostawcySAPMV13A
ML45Wyświetlanie warunków usługi
ML46Zmiana warunków usługi
ML47Wyświetlanie warunków usługi
ML48Tworzenie warunkówSAPMV13A
ML49Zmiana warunkówSAPMV13A
ML50Wyświetlanie warunkówSAPMV13A
ML51Tworzenie warunków
ML52Zmiana warunków
ML53Tworzenie warunków
ML81Opracowanie wprowadz. usługiRM11RL00
ML82Wyświetlanie wprow. usługiRM11RL00
ML90Wybór pól dla usług
ML91Wart. standard. dla zarządz. usług.
ML93Obiekt zaopatrzenia dla usługiRM11MS00
ML94Usługa - wybór bezpośredni
ML95Wyświetl. listy: Kontrakty dla usł.RM11MS00
ML96Zgłoszenia zapotrzeb. dla usługiRM11MS00
OMCBListy usług
OMCIZakres listy: Listy usług
M/10Rodzaj warunku: Usługi
M/11Dostęp: Opracowanie (usł. cen.)
M/12Warunki: Schemat dla usług
M/13Tworzenie tabeli warunków (usługa)SAPMV12A
M/14Zmiana tabeli warunków (usługi)SAPMV12A
M/15Wyświetl. tabeli warunków (usługi)SAPMV12A

 

 

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.