Lista transakcji O

 

W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na O.

Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie.

Tak więc mamy kody transakcji kończące się na

  • 01 (tworzenie),
  • 02 (zmiana),
  • 03 (wyświetlanie)

W celu wyszukania odpowiedniej transakcji po prostu wpisz fragment jej kodu lub nazwy w filtrze wyszukiwania:

KodProgramOpis
O000 MENUO000 C RM-MAT Menu - klasyfikacja
O020 RDDSRCG0 Układ rekordu dla WPRW (klasy)
O021 RCCLBI01 Transfer danych klasy
O023 RCCLBISH Wyśw. pliku danych opracowania klasy
O024 RCCLDI01 Transfer danych klas: Bezpoś. wprow.
O035 SAPMCICO Tworzenie wersji kraj. systemu dost.
O037 RPUCNT10 KONFIGURACJA HR: parametry użytkow.
O052 RSIMG006 Ustawianie mandantów
O053 RSIMG053 Konfiguracja zarządzania zleceniami
O06C SAPL0C58 Definicja kokpitu produkcji
O07C SSFPSEMAINT Transakcja nieaktualna
O20C RCIIC002 Kopiow. ustaw. koord. m. zakładami
O21C RCOCB001 Listy miejsc użycia PP-PI dla cech
O22C RCIIC001 Kopiow. komunikatów SAP (standard)
O22C_VHUMI VHUMI_RCIIC001 Kopiow.rodz.kom.ident./bil.materiału
O23C RCIIC003 Cechy PP-PI kopii mandanta
O23C_VHUMI VHUMI_RCIIC003 Kopiowanie cech ID materiału
O24C RCIIC005 Kopiowanie komunikatów SAP (ogólne)
O25C SAPLCTMV Tworzenie cech z atrybutami PP-PI
O25X SAPMCTAV Tworzenie cech z atrybutami PP-PI
O26C SAPLCTMV Zmiana cech z atrybutami PP-PI
O26X SAPMCTAV Zmiana cech z atrybutami PP-PI
O27C SAPLCTMV Wyświetlanie cech z atrybutami PP-PI
O27X SAPMCTAV Wyświetlanie cech z atrybutami PP-PI
O285 ROOP0010 Receptura podstawowa/dane QM
O28C RCIIC006 Kopiowanie komunikatów SAP (centr.)
O29C RCIIC007 Kopiowanie komunikatów SAP (centr.)
O2CL SAPLCLPR Profil ustawień użytkownika
O300 ROI0SARP IS-Oil: Syst. inf. - administr.
O301 ROI0TABLE_BUFFER Tab.: Buforow. dozwol. i indeks opc.
O302 ROI0SNRO_CHK Kontrola spójn. - obiekt zakr. num.
O303 ROI0_INSTALL_CHECK Kontrola zależności instal. składn.
O3A1 SAPMOIA1 Tworzenie umowy wymiany
O3A2 SAPMOIA1 Opracowanie umowy wymiany
O3A3 SAPMOIA1 Wyświetlanie umowy wymiany
O3A4 ROIANI00 Tworzenie dokumentu kompensaty
O3A5 ROIANI00 Opracowanie dokumentu kompensaty
O3A6 ROIANI00 Wyświetlanie dokumentu kompensaty
O3A7 ROIAMMAT Ruch materiałowe - wymiany produktów
O3A8 ROIANI00 Pon. ustawianie nagł. dok. kompens.
O3A9 SAPMOIAN Zestawienie kompensaty
O3AB ROIAABSTRACT1 Przegląd umów wymiany
O3AC SAPMOIAU Przerwanie oper. LBZ w ramach Enjoy
O3AD SAPMOIAU Wyświetl. oper. LBZ w ramach Enjoy
O3AI SAPMOIAU Tworzenie oper. LBZ w ramach Enjoy
O3AL ROIAMMA3 Wykonanie raportu transakcji wymiany
O3AQ ROIACM10 Wybór list z harmonogramu il.
O3AR ROIACM30 Partner HI: Roszczenia/zobowiązania
O3AU SAPMOIAU Tworzenie operacji LBZ
O3AX MENUO3AX Operacje wymiany
O3AY MENUO3AY Dane podstawowe wymiany
O3B0 SAPMOIAD Usuwanie dokumentu kompensaty
O3B1 SAPMOIAD Zestaw. wymiany: Tworz. zlec. wydr.
O3B2 SAPMOIAD Zestaw. wymiany: Oprac. zlec. wydr.
O3B3 SAPMOIAD Zest. wymiany: Wyświetl. zlec. wydr.
O3B4 SAPMOIAD Usuwanie zlec. wydruku dla zest.wym.
O3B7 SAPMOIAD Tworzenie dokumentu kompensaty
O3B8 SAPMOIAD Zmiana dokumentu kompensaty
O3B9 SAPMOIAD Wyświetlanie dokumentu kompensaty
O3BU SAPMOIAU Wyświetlanie transakcji LWZ
O3C1 SAPMOIB2 Tworzemie wart. dom.-przel.il. ropy
O3C2 SAPMOIB2 Zmiana wart.domyśl.-Przel.il.ropy
O3D0 ROIB1M01 Wyniki kontroli API
O3D1 ROIB1M02 Procedury przelicz. test API - inst.
O3D2 ROIB_QCI_CALL_TEST IPI: Test prog. serw. RFC/Wyw. zewn.
O3DEFAULTS SAPMOIB_DEF Nowa transakcja standardowa
O3G5 ROICAN01 Raport - odbiorca mat./zleceniodawca
O3G6 ROICAN02 Raport - odbiorca mat./zleceniodawca
O3GV MENUO3GV Rekord danych podst. załadunku
O3I0 ROICA000 Cennik klienta
O3I3 ROICAN03 Kontrola spójności tabeli notowań
O3I7 SAPMOICF Tworzenie formuły w bibliotece
O3I8 SAPMOICF Zmiana formuły w bibliotece
O3I9 SAPMOICF Wyświetlanie formuły w bibliotece
O3JDCM SAPMOICSDPDCM Zarządzanie zmianami w dokumentach
O3QCITEST SAPLOIB_QCI_TEST Obliczenia testowe IPI
O3RA1 ROIRA_DISPLAY_APPLICATION_LOG Wyświetlanie logu aplikacji
O3RA2 ROIRA_DELETE_APPL_LOG Usuwanie logu aplikacji
O3RAPRC1 SAPMV13B Tworzenie wyprow.: dok. wyprow. SSR
O3RAPRC2 SAPMV13B Zmiana wyprowadz.: Dok. wyprow. SSR
O3RAPRC3 SAPMV13B Wyświetl. wyprow.: Dok. wyprow. SSR
O3RB12 SAPMOIRB_01 Zmiana menedżera lokalizacji/obszaru
O3RB13 SAPMOIRB_01 Wyświetl. menedżera lokal./obszaru
O3RB16 ROIRB_SHOW_USER_ADDRESS Wyświetlanie adresu użytkownika
O3RCF000 MENUO3RCF000 Przetwarzanie paliw
O3RCPR00 SAPMOIRC_01 Ust. cen SSR: Opracowanie wart. kol.
O3RCPR03 ROIRC_PRICE_GROUP_ARCHIVE Ust. cen SSR - archiwum protok.grupy
O3RE_RECON ROIRE_RECON Uzgodnienie kart płatniczych
O3RECH3 ROIRE_CH_PROCESSING_DISPLAY Wyświetlanie rozlicz./transmisji
O3RECH5 ROIRE_CH_DAILY_REPORT Dzienny raport dla przetwarz. KP
O3RECON2 ROIRE_RECON_REVERSE Uzgodnienie kart płatniczych, storno
O3RECON3 ROIRE_RECON_DISPLAY Wyświetl. uzgodn. kart płatniczych
O3REDTF00 ROIREDTF Wykonanie raportu PST
O3REDTF01 SAPMOIREDTF Tworz. pliku transakcji szczegół.
O3REDTF02 SAPMOIREDTF Zmiana pliku transakcji szczegół.
O3REDTF03 SAPMOIREDTF Wyśw. pliku transakcji szczegół.
O3RH_WSGM SAPLOIRH_WOSMO SSR/STWB: Menu nawigacji IAC
O3RH01 SAPMOIRH_21 Transakcja dla monit. cen konkur.
O3RH31 SAPMOIRH_31 Wyświetlanie danych podst. lokaliz.
O3RH41 SAPMOIRH_41 SSR-IAC: Stany licznika
O3RH51 SAPMOIRH_51 SSR/IAC: Poziomy napełnienia
O4_TIGER SAPMOIIC_DIP Zarządzanie zbiornikami
O400 MENUO400 Zarządzanie lokaliz. (IS-Oil/MRN)
O401 SAPMOIFA Tworzenie rekordu danych podst. lok.
O402 SAPMOIFA Zmiana rekordu danych podst. lokal.
O403 SAPMOIFA Wyświetl. rekordu danych podst. lok.
O404 SAPMOIFD Wyświetlanie zmian lokalizacji
O405 SAPMV75A Lista kontraktów
O407 SAPMOIFA Zmiana rodzaju lokalizacji
O408 SAPMOIFA Zamknięcie lokalizacji
O41LB SAPLOIJ_LB_GUI Przegląd sald w lokalizacjach
O460 ROIF4100 SOIS: Analiza lokalizacji - wybór
O461 ROIF4100 SOIS: Lokalizacja/przyj.zlec. - wyb.
O462 ROIF4100 SOIS: Lokalizacja/zwroty - wybór
O463 ROIF4100 SOIS: Lokalizacja/sprzedaż - wybór
O464 ROIF4100 SOIS: Lokaliz./fakt.kor.minus - wyb.
O4AC SAPMOIGA TD: Przypis.: Indeks -> Grupa komór
O4AD SAPMOIGA TD: Wyświetlanie indeksu grup komór
O4AP SAPMOIGA TD: Przypis.: Indeks -> Grupa prod.
O4AQ SAPMOIGA TD: Wyświetlanie wsk. grup produktów
O4AX ROIGASHV Wyświetl. zarchiwizowanych transp.
O4B1 ROIGTRSL Uruch. listy roboczej transportu
O4B4 ROIGCHGD Historia zmian transportu
O4B5 ROIGDISPCH Zmiana pojazdu
O4B7 RV56BTCH Raport dla def. przebiegu w tle
O4B8 ROIGLOGD Przetw. zbiorcze TD: Wyśw. protokołu
O4BC SAPMOIGA TD: Przypis.: Indeks -> Grupa klien.
O4BD SAPMOIGA TD: Wyświetlanie wsk. grup klientów
O4BER SAPMSNUM Opracowanie zakresu n-rów: OIJ_BER
O4BV SAPMOIGA TD. Przypis.: Indeks -> Grupa pojaz.
O4BW SAPMOIGA TD: Wyświetlanie wsk. grup pojazdów
O4C1 SAPMOIGC TD - Tworzenie jednostki transport.
O4C2 SAPMOIGC TD - Zmiana jednostki transportowej
O4C3 SAPMOIGC TD - Wyświetlanie jedn. transport.
O4C4 SAPMOIGC TD - Usuwanie jedn. transportowej
O4C6 ROIGTID1 Rozdział jednostek transportowych
O4D1 SAPMOIGD TD: Tworzenie danych pojazdu
O4D2 SAPMOIGD TD: Zmiana danych pojazdu
O4D3 SAPMOIGD TD: Wyświetlanie danych pojazdu
O4D4 SAPMOIGD TD: Usuwanie danych pojazdu
O4D6 ROIGDID1 Rozdział kierowców
O4F1 SAPMOIGS TD - Tworzenie transportu
O4F2 SAPMOIGS TD - Zmiana transportu
O4F3 SAPMOIGS TD - Wyświetlanie transportu
O4F4 SAPMOIGS TD: Usuwanie transportu
O4F6 ROIGSID1 Rozdział transportów
O4G1 SAPMOIGS Potwierdzenie załadunku
O4G2 SAPMOIGS Wyświetlanie potwierdzenia załadunku
O4H1 SAPMOIGS Potwierdzenie dostawy
O4H2 SAPMOIGS Wyświetlanie potwierdzenia dostawy
O4H5 ROIGSM02 Storno dokum. mater. w transporcie
O4I1 SAPMOIGS Opracowanie tekstów
O4J3 ROIHPLTR Zestawienie - złoż. przesun. magaz.
O4K1 SAPMOIHL Tworzenie danych podst. licencji
O4K2 SAPMOIHL Zmiana danych podst. licencji
O4K3 SAPMOIHL Wyświetlanie danych podst. licencji
O4K4 ROIHLCTR Zestawienie licencji ilościowej
O4K6 ROIHRM00 Zmiana zb.: Zew. stawki pod. akcyz.
O4K9 SAPMOIHL Dokumenty zmian poprzez TA
O4KB ROIHEW10 Raport kontr.: Przeszac. aktywne 1/2
O4KC ROIHEW11 Raport kontroli przeszac. akt. 2/2
O4KD ROIHEW20 Rekord wyceny podatku akcyzowego 1/3
O4KE ROIHEW21 Rekord wyceny podatku akcyzowego 2/3
O4KF ROIHEW30 Wartości zapasów podatku akcyz. 1/3
O4KG ROIHEW31 Wartości zapasów podatku akcyz. 2/3
O4KH ROIHEW32 Wartości zapasów podatku akcyz. 3/3
O4KI ROIHEW22 Rekord wyceny podatku akcyzowego 3/3
O4KT SAPMOIH_TR_O4KT Przeszacowanie podatku
O4L1 SAPMOIGS TD/F Ilość poz. dok. - tworz./zmiana
O4L3 SAPMOIGS TD/F Ilość pozycji dok. - wyświetl.
O4L4 SAPMOIGS TD/F Oprac. brak. pól dla kalk. KF
O4LB_OI ROIJLB_OPENINV Oblicz. pocz. zap. przegl. sald w LO
O4M1 SAPMOIGM TD: Tworzenie liczników pojazdów
O4M2 SAPMOIGM TD: Zmiana danych liczników pojazdów
O4M3 SAPMOIGM TD: Wyśw. danych liczników pojazdów
O4M4 SAPMOIGM TD: Usuwanie liczników pojazdów
O4M5 ROIGMM00 Uzgodnienie liczników pojazdów
O4M6 ROIGMID2 Dystryb. liczników komór zbiorników
O4N_DIP_OC SAPLOIIC_DIP Kalk. test. dla pocz./końc. poz.nap.
O4N0 MENUO4N0 Uzupełn. towaru masow. (IS-Oil BDRP)
O4N2 SAPMOIID Opracowanie ogólnych danych licznika
O4N3 SAPMOIID Wyświetl. ogólnych danych licznika
O4N8 SAPLOIIP Opracowanie param. sterowania lokal.
O4N9 SAPMOIIA Opracowanie rodz. obiektu magazyn.
O4NA SAPMOIIA Przypisanie obiektów magazynowych
O4NC ROIJ_NOM_GUI Tworzenie dokumentu planowania
O4NCN ROIJ_NOM_GUI Tworzenie dokumentu planowania
O4ND SAPMOIIA Wyświetl. przypisanych ob. magazyn.
O4NI SAPMOIII Wprowadzanie danych zapasu klienta
O4NJ ROIIRPLT Przegląd zapasu klienta
O4NM ROIJ_NOM_GUI Opracowanie dokumentów planowania
O4NR ROIJNREC IS-Oil/TSW: Odtwarz. dokum. plan.
O4NS ROIJ_NOM_GUI Wyświetlanie dokumentu planowania
O4NSN ROIJ_NOM_GUI Wyświetlanie dokumentu planowania
O4NV ROIJ_NOM_GUI Zmiana dokumentu planowania
O4NVN ROIJ_NOM_GUI Zmiana dokumentu planowania
O4O1 SAPMV13B Tworz. wyd.: Planow. tran. tow. mas.
O4O2 SAPMV13B Zmiana wyd.: Planow. tran. tow. mas.
O4O3 SAPMV13B Wyśw. wyd.: Planow. tran. tow. mas.
O4O4 SAPMV13B Tworz. wyd.: Załad. trans. tow. mas.
O4O5 SAPMV13B Zmiana wyd.: Załad. trans. tow. mas.
O4O6 SAPMV13B Wyśw. wyd.: Załad. trans. tow. mas.
O4O7 SAPMV13B Tworz. wyd.: Potw. dost. tow. mas.
O4O8 SAPMV13B Zmiana wyd.: Potw. dost. tow. mas.
O4O9 SAPMV13B Wyśw. wyd.: Potw. dost. tow. mas.
O4OA ROIGSPRS Zmiana komunik.: Planowanie transp.
O4OB ROIGSPRP Zmiana ust.kom.: Plan. tran. (szcz.)
O4OC ROIGSPRL Zmiana ustalania komunik.: Załadunek
O4OD ROIGSPRC Zmiana ustal. komunik.: Potw. dost.
O4OE ROIGSPRD TD Wyprowadzenie dostaw
O4P0 MENUO4P0 Interfejs systemu zarz. bazą paliw
O4P1 SAPMOIKM Tworzenie danych podstawowych IDZ
O4P2 SAPMOIKM Zmiana danych podstawowych IDZ
O4P3 SAPMOIKM Wyświetlanie danych podstawowych IDZ
O4P4 SAPMOIKM Usuwanie ID załadunku
O4P5 SAPMOIKM Wyświetlanie zatwierdzonych IDZ
O4P7 SAPMOIKN Zatwierdzanie ID załadunku
O4P8 SAPMOIKN Ponowne ustawianie ID załadunku
O4P9 MENUO4P9 Interfejs systemu planow. transportu
O4PDCC ROIKDC_CHANGE Zmiana danych potwierdzenia dostawy
O4PDCL ROIKDC_LIST Lista hist. procesu potw. dostawy
O4PDCR ROIKDC_REORG Usuwanie wpisów statusu potw. dost.
O4PDCT SAPMOIKDCT Interfejs potwierdzenia dostawy
O4PH ROIKHIG1 Wyświetlanie informacji o załadunku
O4PI ROIKLLD1 Wyświetlanie danych szczeg. IDZ
O4PJ ROIKLIH2 Wyświetlanie IDZ dla dokumentu sprz.
O4PK SAPMOIKU Dane załadunku, odbiór
O4PL ROIKLMTP Transfer danych podst. lokal. do TPS
O4PM ROIKFCL1 Wywołanie logiki przepływu, sterow.
O4PMN ROIKFCL2 Dane historyczne TPI
O4PN ROIKCIDS Pominięcie przetw. wejś. transportu
O4PO ROIKOCHG Zmiana zlecenia i zakładu
O4PP SAPMOIKP Planowanie transportu
O4PQ ROIKPRTP Rozdział zleceń
O4PR SAPMOIKU Wybór bez rodzaju ID załadunku
O4PS SAPMOIKU Dane załadunku, transport
O4PTPIR ROIKDELHIS Usuwanie wpisów statusu IPT
O4PV SAPMOIKP Przypisanie kierowcy do pojazdu
O4PX MENUO4PX Środowisko dla planowania transportu
O4PZ ROIKSSLV Wyświetl./Usuwanie wpisów protokołu
O4R1 SAPMOIGR TD - Tworzenie licznika stacjonar.
O4R2 SAPMOIGR TD - Zmiana licznika stacjonarnego
O4R3 SAPMOIGR TD - Wyświetl. licznika stacjonar.
O4R4 SAPMOIGR TD - Usuwanie licznika stacjonar.
O4R5 ROIGRM00 Wyrównanie liczników stacjonarnych
O4R6 ROIGMID1 Dystrybucja liczników stacjonarnych
O4RP1 SAPLOIJ_SCHED_MD Tworzenie profilu zatwierdzania
O4RP2 SAPLOIJ_SCHED_MD Zmiana profilu zatwierdzania
O4RP3 SAPLOIJ_SCHED_MD Wyświetlanie profilu zatwierdzania
O4S0 MENUO4S0 Transport i dystrybucja (TD)
O4S1 MENUO4S1 TD: Dane podstawowe
O4T0 MENUO4T0 IS-Oil/TSW
O4T3WP SAPLOIJ_3WP_GUI Kojarzenie dostępnych zasobów (3W)
O4T3WPD SAPLOIJ_3WP_GUI Kojarz. dost. zasobów (3W) - wyśw.
O4T5 SAPMV13B Tworz. rekordów w tab. warunk. - DP
O4T5_TKT SAPMV13B Tworz. rekordów w tab. warunk. - TKT
O4T6 SAPMV13B Zmiana rekordów w tab. warunk. - DP
O4T6_TKT SAPMV13B Zmiana rekordów w tab. warunk. - TKT
O4T7 SAPMV13B Wyśw. rekordów w tab. warunk. - DP
O4T7_TKT SAPMV13B Wyśw. rekordów w tab. warunk. - TKT
O4T8 ROIJANMV Wyświetl. zarchiwiz. dokum. planow.
O4TAPN ROIJ_ELAPN Automat. przetwarz. dokum. planow.
O4TB SAPMOIJRD Interaktywna prognoza zapasów
O4TB_CT ROIJWICTYP Zmiana rodzaju symulacji
O4TB_CV ROIJWICVER Kopiowanie wersji symulacji
O4TB_PHYS SAPMOIJPI Aktualizacja wskaźników fiz. zapasu
O4TB_RDALV SAPMOIJRD Interaktywna prognoza zapasów
O4TBB SAPMOIJRD Interaktywna prognoza zapasów
O4TC ROIJRDU1 Generowanie prognozy zapasów
O4TCB ROIJRDU1B Generowanie progn. zapasu dla partii
O4TCN ROIJRDU1N Ponowne gener. prognozy dot. zapasów
O4TD ROIJWLEN Generow. wpisów w liści roboczej
O4TDL SAPMOIJL IS-Oil/TSW - usuwanie lokaliz.
O4TE SAPMOIJT IS-Oil/TSW: Wprowadz. dok. o ruchu
O4TEN SAPMOIJTN Ponowne tworz. dokum. transp.
O4TENCORR SAPMOIJTN Korygowanie dokum. transport.
O4TENCRPT SAPMOIJTN Anulowanie nieważnego dok. transp.
O4TENREV SAPMOIJTN Stornowanie dokum. transport.
O4TF SAPMOIJT IS-Oil/TSW: Zmiana dokum. transp.
O4TFN SAPMOIJTN Zmiana dok. transp.
O4TG SAPMOIJT IS-Oil/TSW: Wyświetl. dokum. transp.
O4TG_ALV SAPLOIJT_LIST OIL-TSW: Wyśw. dok. transp. ALV
O4TGN SAPMOIJTN Wyświetlanie dokumentu transp.
O4TH SAPMOIJT IS-OIL/TSW: Usuw. komun. o ruchu m.
O4THN SAPMOIJTN Usuwanie dokumentu transportowego
O4TJ ROIJATKV Wyświetl. zarchiwiz. dok. transp.
O4TL SAPMOIJA IS-Oil/TSW: Usuwanie systemu transp.
O4TLB_CP ROIJLB_CPSCHEDS Przegląd sald: Kopiowanie planów
O4TM ROIJSSC IS-Oil/TSW: Oblicz. zapasu bezpiecz.
O4TM_BPB ROIJ_BPB_GUI Tablica planowania miejsca postoju
O4TN ROIJPL IS-Oil/TSW: Funkcje planowania
O4TO ROIJWL_LIST Lista robocza
O4TO_LIST ROIJWL_LIST Lista robocza
O4TP ROIJPRP Parser roli partnera
O4TQ SAPMOIJR IS-Oil/TSW: Tworzenie roli partnera
O4TR SAPMOIJR IS-Oil/TSW: Zmiana roli partnera
O4TS SAPMOIJR IS-Oil/TSW: Wyświetl. roli partnera
O4TSCD SAPMOIJTS_CD Wyświetl. zmian systemu transport.
O4TSW_PD SAPLOIJ_EL_PD Dane produkc.
O4TT SAPMOIJA Tworzenie systemu transport.
O4TU SAPMOIJA Zmiana systemu transport.
O4TV SAPMOIJA Wyświetlanie systemu transport.
O4TW SAPMOIJL Oil/TSW: Tworzenie lokalizacji
O4TX SAPMOIJL Oil/TSW: Zmiana lokalizacji
O4TX_LIST ROIJLOC_LIST Opracow. lokaliz./listy mater.
O4TX_TREE ROIJLOC_TREE Rozwinięcie lokalizacji planowania
O4TY SAPMOIJL IS-Oil/TSW: Wyświetlanie lokalizacji
O4TZ ROIJTREC IS-Oil/TSW: Odtwarz. dokum. transp.
O4V1 SAPMOIGV TD: Tworzenie pojazdu
O4V2 SAPMOIGV TD: Zmiana danych pojazdu
O4V3 SAPMOIGV TD: Wyświetlanie danych pojazdu
O4V4 SAPMOIGV TD: Usuwanie pojazdu
O4V5 ROIGSM01 Uzgodn. ilości zw. z poj. (LOV-PTL)
O4V6 ROIGVID1 Dystrybucja pojazdów
O4W1 SAPMOIGF Interfejs WWW dla natychm. potwier.
O502 ROI0CUSM Dostosowanie sterowania komunikatami
O505 ROI0CUSM Dostosowanie sterowania komunikatami
O50BW01 ROI0BW_INIT_ADQNTCUS Wstępna grupa JM BW/zmiana zbiorcza
O541 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIA01
O542 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIA10H
O545 ROIAMM01 Konfiguracja dla zestawienia wymiany
O547 ROIAEW10 Uzgodnienie OIA07
O548 ROIAEW20 Uzgodn. salda - kompensata wg ruchów
O54E SAPMFKM0 Opracowanie księgowości wymiany
O54R SAPMOIAJ Opracowanie EXIT-u użytk. dla IS-OIL
O54U SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIA08
O54X SAPMOIAQ Tworzenie kryt. wyboru kompensaty
O54Y SAPMOIAQ Opracowanie kryt. wyboru kompensaty
O54Z SAPMOIAQ Wyświetlanie kryt. wyboru kompensaty
O591 ROIBCST0 IPI - Przetw. komun. własnych użyt.
O5AA SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIG_TU
O5AB SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr.: OIG_DRIVER
O5AC SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr.: OIG_VEHMET
O5AD SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr.: OIG_VEH
O5AE SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr.: OIG_S
O5AF SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr.: oig_racmet
O5AW SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: OIG_MASSPR
O5AX ROIGCST0 Przetwarzanie indywid. komunikatów
O5BAP4 ROIRA_SETUP_APPL_LOG_AUTOM Ustawianie logu aplikacji
O5BAPR1 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: OIRA_PRDOC
O5BAPR2 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: OIRA_PRIDX
O5BAPRDE2 SAPMV12A Tabela war. - wyprowadz. grupowe SSR
O5BAPRDE7 SAPMV12A Tabela war. - wyprowadz. grupowe SSR
O5BAPRDE8 SAPMV12A Tabela war. - wyprowadz. grupowe SSR
O5BC08 SAPMOIRC_01 Ust. cen SSR: Tworzenie LV/warunku
O5BC09 SAPMOIRC_01 Ust.cen SSR: Wyśw./zmiana LV/war.
O5BCNRRG SAPMSNUM Opracow. zakresu nr-ów: OIRC_PRUPD
O5BCPRCH SAPMSNUM Opracowanie zakr. nr-ów: OIRC_PRCHG
O5BEAD16 RV61QKOS SSR: Ustalanie izb rozrach.
O5BEAD2 SAPMV12A SSR: Ustalanie IR, tworzenie tabeli
O5BEAD3 SAPMV12A SSR: Ustalanie IR, zmiana tabeli
O5BEAD4 SAPMV12A SSR: Ustalanie IR, wyświetl. tabeli
O5BENR SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: OIREDTF
O5BENR01 SAPMSNUM Testowy zakres numerów PST (SSR)
O5BEPC4 ROIREDTFGEN2 Generowanie obiektów PST
O5BESNR SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: OIRESETLNR
O5BESTAT1 SAPMMC0C Opracow. aktualiz.: IS-OIL
O5BH03 ROIRHCHSGEN Rozl. IR, generowanie strukt. komun.
O5BH04 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: OIRH_CHSMG
O5BINR03 SAPMSNUM Opracow. zakresu nr-ów: OIRALINKNR
O5F5 SAPMOICJ Opracowanie EXIT-u dla form. cen.
O5F9 SAPMSNUM Oprac. zak.numerów: Biblioteka form.
O5N7 ROIICST0 Indyw. komunikaty dla BDRP
O5NX SAPLOII6 Oprac. okna czas. dla siatki refer.
O5PC SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIK_LID
O5PL ROIKCST0 TPI: Spersonaliz. przetw. komunik.
O5R7 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIF_PBL
O5S1 SAPMV12A Wydanie - tab. warun. - plan. trans.
O5SA SAPMV12A Wyd. - tab. warun. - zmiana ład. TD
O5SJ SAPMV12A Wydanie - tab. warunk. - potw. dost.
O5T1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIJ_WL
O5T4 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIJ_TS
O5T7 SAPMV12A Opracow. tabeli warunków - dok. pl.
O5T7_TKT SAPMV12A Oprac. tabel warunków - dok. transp.
O5WV SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: oih01
O5WW SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: OIH30
O5WX SAPMSNUM Opracow. zak. num.: Przesz. podatk.
O5Z0 ROIHCST0 Obsł. skonfig. przetw. komunik. TDP
O5ZZ SAPMFKM0 C FI tabela T030 EXD
O7E1 SAPMFKM0 Ekrany wprowadzania noty awizowej
O7E3 SAPMFKM0 Ekrany wprowadzania modelu dekretac.
O7E4 SAPMFKM0 Ekrany wprowadzania księg. wstępnych
O7E5 SAPMFKM0 Ekrany wprow. faktur dost./not uzn.
O7E6 SAPMFKM0 Ekrany szybkiego wprow. pozycji KG
O7F1 SAPMFKM0 Warunki wyboru pól rozliczania
O7F2 SAPMFKM0 Szukanie wyboru pól rozliczania
O7F3 SAPMFKM0 Sortowanie wyboru pól rozliczania
O7F4 SAPMFKM0 Warunki wyboru pól wyświetl. pozycji
O7F5 SAPMFKM0 Szukanie wyboru pól wyświetl. pozyc.
O7F6 SAPMFKM0 Sortow. wyboru pól wyświetl. pozyc.
O7F7 SAPMFKM0 Suma wyboru pól wyświetlania pozycji
O7F8 SAPMFKM0 Pola dod. wyboru pól wyświetl. poz.
O7F9 SAPMFKM0 Pola wyboru pól not awizowych
O7FA SAPMFKM0 Pola wyboru zewn. pól not awizowych
O7FB SAPMFKM0 Autom. sort. wyboru pól płatności
O7FC SAPMFKM0 Autom. szukanie pól wyboru płatn.
O7FD SAPMFKM0 Autom. sortowanie pól wyboru płatn.
O7FE SAPMFKM0 Poz.poj.autom.szuk.pól wyb.pł.autom.
O7L0 FIIMGLNK Połączenie FI IMG
O7R1 SAPMFKM0 Warianty sum wyświetlania pozycji
O7R2 SAPMFKM0 Rekord podst. wyświetlania pozycji
O7R3 SAPMFKM0 Pola specjalne wyświetlania pozycji
O7S1 SAPMFKM0 Wariant sort. koresp. nośnika płatn.
O7S2 SAPMFKM0 Wariant sort. poz. poj. nośnika pł.
O7S3 SAPMFKM0 Warianty sortowania zarządz. kredyt.
O7S4 SAPMFKM0 Warianty sortowania koresp. ogólnej
O7S5 SAPMFKM0 Wariant sort. dok. wewn. koresp.
O7S6 SAPMFKM0 Wariant sort. poz. pojed. koresp.
O7S7 SAPMFKM0 Warianty sortowania wyświetl. poz.
O7V1 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. wyświetl. dokum.
O7V2 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. wyświetl. pozycji
O7V3 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. rozliczania
O7V4 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. płatn. autom.
O7V5 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. poz. poj. pł. aut
O7V6 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. not awizowych
O7V7 SAPMFKM0 Domyślna str. poz. zarządz. kredytem
O7Z1 SAPMFKM0 Struktura pozycji wyświetl. dokum.
O7Z2 SAPMFKM0 Struktura pozycji księg. dokumentu
O7Z3 SAPMFKM0 Wyświetlanie pozycji struktury linii
O7Z4 SAPMFKM0 Struktura pozycji rozliczania
O7Z4D SAPMFKM0 Struktura pozycji rozliczania
O7Z4K SAPMFKM0 Struktura pozycji rozliczania
O7Z4S SAPMFKM0 Struktura pozycji rozliczania
O7Z5 SAPMFKM0 Struktura pozycji płatności autom.
O7Z6 SAPMFKM0 Str. poz. poj. płatności automat.
O7Z7 SAPMFKM0 Struktura pozycji not awizowych
O7Z8 SAPMFKM0 Struktura pozycji dok. zewnętrznych
O7Z9 SAPMFKM0 Struktura poz. zarządzania kredytem
O984 RSMVPROJ Progr. konwersji - dok. konfigur.
OA_FIND ARCHIVELINK_DOCUMENT_FINDER SAP ArchiveLink: Szukanie dokumentu
OA01 RACSTABL Substytucja zysków/strat - Składnik
OA02 RACSTABL Substytucja-Zmiana masowa składników
OA03 RAMUST00 C AM Katalog grup akt. trwałych
OA05 SAPMSTBM C AM Edycja Tabeli T499S
OA07 RDDSRCG0 C AM Generowanie strukt. rek. BALTD
OA11 ROOLAC00 C AM Klucz wyszukiw. danych podst.
OA13 RAALTD01 Przejęcie danych starych AM
OA14 RAALTD11 Bezpośredni import danych
OA15 SAPMSTBM C AM Edycja Tabeli T094P
OA79 SAPMA06C C AM Edycja def. siatki akt. trw.
OA80 SAPMA06C C AM Edycja def. siatki akt. trw.
OA81 RAVCLUST Opracowanie rodz.operacji - eksperta
OA84 RAPERGEN Generowanie sterowania okresami
OA85 RACSTABL FI-AA: Ważenie okresów
OAA1 OAARCCON ArchiveLink: Oprac. archiwum użytk.
OAA3 OAKOMM00 Protokoły SAP ArchiveLink
OAA4 OAKOMM06 Opracowanie aplik. SAP ArchiveLink
OAAD SAPLOPTF Dokumenty administracji ArchiveLink
OAAQ RACSTABL FI-AA Odwołanie zakończenia roku
OAAR RAVCLUST C AM Wskaźn. obszaru-Zamknięcie roku
OAAT OAILQBAT SAP ArchiveLink: Tworzenie ILQBATCH
OAAW RACSTABL FI-AA: Wart. przyp. dla GrAktTrw
OAAX RACSTABL FI-AA: Grupa skł. tylko dla kom. sk.
OAAY RACSTABL FI-AA: Form. hist. - grupa akt. trw.
OAAZ RACSTABL FI-AA: Profil rozliczenia
OABC RACSTABL Obszary wyceny/Przejmowanie wartości
OABD RACSTABL Obszary wyceny/Przejęcie parametrów
OABE RACSTABL Obszary wyceny/Przeksięgow. brutto
OABK RACLSDEL Usuw. grup akt. trw.
OABL SAPMA10C C AM Wycofanie jednostki gospod.
OABM RACSTABL Obszary wyceny/Przenoszenie rezerw
OABN RACSTABL Obszary wyceny/Amortyzacja zwykła
OABO OABARCOX Wyświetlanie otwartego kodu kresk.
OABS RACSTABL Obszary wyceny/Amortyzacja specjal.
OABT_OLD RACSTABL Obszary wyceny/Waluta równoległa
OABU RACSTABL Obszary wyceny/Amortyzacja niepl.
OABW RACSTABL Obszary wyceny/Wartość odtworzenia
OABX RACSTABL Obszary wyceny/Wsparcia inwestycji
OABY SAPMSTBM C AM Edycja tabeli T093Y
OABZ RACSTABL Obszary wyceny/Odsetki
OAC0 SCMS0 CMS Customizing Content Repositories
OACB RAMODWRD Nazwa klienta dla klasyfikatora 1
OACC RAMODWRD Nazwa klienta dla klasyfikatora 1
OACD RAMODWRD Nazwa klienta dla klasyfikatora 1
OACE RAMODWRD Nazwa klienta dla klasyfikatora 1
OACF RAMODWRD Nazwa klienta dla klasyfikatora 1
OACH OACHECK SAP ArchiveLink: Kontrola połączenia
OACHP OACHECKP SAP ArchiveLink: Kontrola połączenia
OACI SCMS_RFC_INFO_SEND Wysłanie informacji RFC (CINF)
OACK OACUSTOM SAP ArchiveLink: Kontrola składni
OACS RACSTABL C FI-AA Edycja wglądu substytutów
OACV RACSTABL C FI-AA Edycja wglądu walidacji
OAD5 OACUSWIZ ArchiveLink: Kreator konfiguracji
OADB_WZ AWIZ_OADB Tworzenie równoległej wyceny
OADC RACSTABL Obszary wyceny: Rodzaj obszaru
OADD OADISPPR ArchiveLink: Wyśw. list wydruku
OADFFCUST ALINK_CUST_DFF DF Framework Customizing
OADR OADLSETP SAP ArchiveLink: Szuk. listy wydruku
OAER BDSFIND_1 SAP ArchiveLink: Szukanie dokumentu
OAG1 SAPLOPTF SAP ArchiveLink: Podst. ustawienia
OAG2 SAPLOPTF SAP ArchiveLink: Podst. ustawienia
OAG3 SAPLOPTF SAP ArchiveLink: Podst. ustawienia
OAG4 SAPLOPTF SAP ArchiveLink: Podst. ustawienia
OAGL SAPMA10C Wycofanie zaksięgowanego odpisu
OAHT SCMS_HTTP_CERT_SEND Wysyłanie certyfikatu
OAI5 RACSTABL C FIAA Zal. czasowo wsparcie inwest.
OAK1 RACAFAPL C AM Spójność: Plan wyceny
OAK2 RACBUKRS C AM Spójność: Jednostka gospodarcza
OAK3 RACAFABE C AM Spójność: Plan wyceny
OAK4 RACKONT1 C AM Spójność: Konta księgi głównej
OAK6 RACHECK0 C AM Spójność: Konta księgi głównej
OAK7 RACKAR00 Konto księg.zb. jako stat.rodz.kosz.
OAM1 SAPLOPTR SAP ArchiveLink: Monitoring
OAM3 SAPLOPTR SAP ArchiveLink: Monitoring
OANR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ARCHIVELNK
OAOH OANEWCON ArchiveLink: Tworzenie dokumentów
OAOR BDSFIND_1 Business Document Service: Dokumenty
OAPL RACSTABL FI-AA: Tworzenie planu wyceny
OAQI ILQAPI00 SAP ArchiveLink: Tworzenie kolejek
OAR1 OAREQUES SAP ArchiveLink: Zarządzanie zlec.
OASV SAPMA03B Wprowadz. księgowania na kontach KG
OATB RACSTABL Przyp. obsz.wyc. do glob. obsz.wyc.
OATR SAPMKKB5 Definiowanie wyboru raportu
OAUP_LINK OACHECK_EXPIRY Aktualizacja powiązań
OAV5 RAVCLUST Wartości indeksu
OAV8 RACSTABL FI-AA C Def. Klasyfikator 8-miejsc.
OAV9 RACSTABL C AM Obsługa wglądu grupy siatek
OAVA RACSTABL C AM Opracow. wglądu: Klasyfikatory
OAVB RACSTABL C AM Edycja wglądu wskaźn. własności
OAVC RACSTABL C AM Oprac. wglądu: Powód wyc.ręczn.
OAVD RACSTABL C AM Edycja wglądu rodz. ubezpieczeń
OAVE RACSTABL C AM Oprac. wglądu: Klas.pod.mająt.
OAVF RACSTABL C AM Edycja wglądu towarz. ubezp.
OAVG RACSTABL C AM Edycja wglądu sym. rap.(amort.)
OAVH RACSTABL C AM Edycja wglądu sterow. okresami
OAVI RACSTABL C AM Edycja wglądu wariantów sortow.
OAVIEW_IMC OAVIEW_IMC Przegladarka IMC dla ArchiveLink
OAVJ RACSTABL C AM Edycja wglądu grup rodz. oper.
OAVL RACSTABL C AM Edycja wglądu lokalizacji
OAVM RACSTABL C AM Edycja wglądu grup pól
OAVN RACSTABL C AM Edycja wglądu gr. pól d.składn.
OAVO RACSTABL C AM Edycja wglądu sterow. ekranem
OAVP RACSTABL C AM Edycja wglądu tekstu śledz. am.
OAVR RACSTABL C AM Oprac. wglądu: Reg.kontr.amort.
OAVS RACSTABL C AM Edycja wglądu reguły okresów
OAVT RACSTABL C AM Edycja wglądu taryfy ubezpiecz.
OAVX RACSTABL C AM Edycja wglądu liczby okresów
OAVZ RACSTABL C AM Wywołanie raportu
OAW1 SAPMSVMA Powód inwestycji
OAWD OAPREUSE SAP ArchiveLink: Zach. dokumentów
OAWF RAWFCU Przyporządkowywanie danych Workflow
OAWS OAPRESET Opracowanie ustawień wstępnych
OAWT RAVCLUST Definiowanie tekstów pól wart.-AW01
OAWW OAWFLWIZ ArchiveLink: Kreator workflow
OAXB RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAXC RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAXD RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAXE RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAXF RAVCLUST Definicja rodzaju ruchu
OAXG RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
OAXH RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAXI RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAXJ RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAY1 RAVCLUST Specjalne traktowanie transferu
OAY2 RAVCLUST Grupa aktywów trw.: Kontr.wart. NSAT
OAYA RAVCLUST Obszary wyceny dla rodzajów operacji
OAYB RAVCLUST Ograniczenie grup rodzajów operacji
OAYC RAVCLUST Przejm. danych starych: Okres amort.
OAYD RAVCLUST Przej. dan. st.:Ręczne wprowadz. FW
OAYE RAVCLUST Przejmowanie danych st.: Kolejność
OAYF RAVCLUST Przejmowanie danych: Umorzenie
OAYG RAVCLUST Przejmow. danych: Obl. wart. odtw.
OAYH RAVCLUST Waluta obszaru wyceny
OAYI RAVCLUST Wartość przypomnienia w obszarze
OAYJ RAVCLUST Kwota przestaw. - Wartość pozostała
OAYK RAVCLUST Niskocenne składniki majątku trw.
OAYL RAVCLUST Indywidualne ważenie okresów
OAYM RAVCLUST Dopuszczenie kompl. akt. dla obszaru
OAYN RAVCLUST Przyp. wersji bilan./RZiS do obszaru
OAYO RAVCLUST Zaokrąglenia w obszarze wyceny
OAYP RAVCLUST Reguły skracania - skróc. rok obr.
OAYQ RAVCLUST Pozycje specjalne brutto/netto
OAYR RAVCLUST Zasady księgowania amortyzacji
OAYS RAVCLUST Specjalna obsługa rozchodu
OAYT RAVCLUST Rodzaj operacji dla wart. przypad.
OAYU RAVCLUST Aktywow. zaliczek (Przeksięgowanie)
OAYZ RAVCLUST Grupa akt. trw.: Obszar wyceny
OB_GLACC01 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Tworzenie kont KG z wzorcem
OB_GLACC11 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Dane pods. konta KG: opr. zbior.(01)
OB_GLACC12 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Dane pods. konta KG: opr. zbior.(02)
OB_GLACC13 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Dane pods. konta KG: opr. zbior.(03)
OB_GLACC21 RAVC0ALA Konfiguracja danych podst. konta KG
OB00 SAPMFKM0 C FI Tabela oprac. T030 (RDF)
OB35 SAPMS38M Potwierdzenie sald odbiorców
OB36 SAPMS38M Potwierdzenie sald dostawców
OB40 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 ste+vst
OB41 SAPMFKM0 Opracowanie kodu księgowania
OB48 SAPMFKM0 C FI Obsługa klucza wyszukiw. SAKO
OB49 SAPMFKM0 C FI Obsługa klucza wyszukiw. DEBI
OB50 SAPMFKM0 C FI Obsługa klucza wyszukiw. KRED
OB53 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 bil+bil
OB55 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TFAV (zas. pr.)
OB75 RFT042D_CALL Pr. płatności odb.: Planowe kwoty
OB89 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030
OB91 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T001F (Raporty)
OB92 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T001G (Raporty)
OBA1 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 KDB
OBB0 SAPMFKM0 C FI Oprac. tabeli T030 - Uzg. wart.
OBBH SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T001Q (Dokument)
OBBT SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 GLU+GLU
OBBV SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 BI2+SPACE
OBBW SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 BI3+A00
OBBX SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 BI4+SPACE
OBBZ SAPMFKM0 C FI Substytucja FI/0005: Aktywacja
OBCV SAPMFKM0 C FI FAKP: T021R z SL-AX
OBFA SAPMFKM0 C FI War. sortow. koresp./koresp.
OBFB SAPMFKM0 C FI War. sortow. koresp./dokumenty
OBFC SAPMFKM0 C FI War. sortow. koresp./poz. poj.
OBG1 SAPMFKM0 C FI Oprac. tabeli T030 K-o przeciw.
OBH1 SAPMFKM0 C FI Zakresy. nr dokum.: Kopiow. JG
OBH2 SAPMFKM0 C FI Zakresy nr dokum.: Kopiow. RO
OBJ1 SAPMS38M C FI Roczne sprawozdanie finansowe
OBJ2 SAPMS38M C FI Rap. roczny: zb. rejestr dok.
OBJ3 SAPMS38M C FI Rap. roczny: rej. kopii weks.
OBJ4 SAPMS38M C FI Raport roczny: salda kont KG
OBJ5 SAPMS38M C FI Raport roczny: wykaz kont KG
OBJ6 SAPMS38M Suma księgowania
OBJ7 SAPMS38M Rozliczenie opłat wekslowych
OBK1 SAPMS38M C FI Rap. roczny: lista NP odbiorców
OBK2 SAPMS38M C FI Rap. roczny: lista sald dost.
OBK3 SAPMS38M C FI Rap. roczny: wykaz odbiorców
OBK4 SAPMS38M C FI Rap. roczny: lista NP dostawców
OBK5 SAPMS38M C FI Rap. roczny: lista sald dost.
OBK6 SAPMS38M C FI Rap. roczny: lista dostawców
OBK7 SAPMS38M Przeniesienie sald kont odb./dost.
OBK8 SAPMS38M Przeniesienie sald kont KG
OBK9 SAPMS38M Korespondencja: zawiadom. o płatn.
OBKA SAPMS38M Korespondencja: wyciągi z kont
OBKB SAPMS38M Korespondencja: dok. wewnętrzne
OBKC SAPMS38M Korespondencja: listy indywidualne
OBKD SAPMS38M Korespondencja: wypisy z dok.
OBKE SAPMS38M Koresp. wyciąg z konta-deklar. odb.
OBKR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FI_RECEIPT
OBL2 SAPMFKM0 Kontr.: księg. autom. (an. błędów)
OBL4 SAPMFKM0 Kontrola: oper. spec. (anal. błędów)
OBM1 SAPMS38M C FI Rap. mies.: zgł. podatkowe
OBM2 SAPMS38M C FI Rap. mies.: rachunek wyników
OBM3 SAPMS38M C FI Rap. mies.: reg. handlu zagr.
OBM4 SAPMS38M C FI Rap. mies.: dziennik nagł. dok.
OBM5 SAPMS38M C FI Raport mies.: salda kont KG
OBM6 SAPMS38M Uzgadnianie księgowań
OBMD SAPMFKM0 C FI Sort.wariantów monit./lin.monit
OBMK SAPMFKM0 C FI Sort.wariantów monit./nagł.mon.
OBN1 SAPMS38M C FI Rap. mies.: lista NP odbiorców
OBN2 SAPMS38M C FI Rap. mies.: rachunek wyników
OBN3 SAPMS38M C FI Rap. mies.: lista NP dostawców
OBN4 SAPMS38M C FI Rap. mies.: lista sald dost.
OBNB SAPMFKM2 Kod transakcji dla SAPMFKM2
OBO1 SAPMFKM0 C FI FAKP Struktura pozycji pojedyn.
OBO2 SAPMFKM0 C FI FAKP Strukt. pozycji zarz.kred.
OBOB SAPMFKM0 C FI FAKP Struktura pozycji pojedyn.
OBP5 RFDELPLN Usuwanie danych planowania FI
OBPE RFFMFKM0 C FI Odsetki karne
OBPL RGUREC50 Księg. dodatk. danych plan. CO w KG
OBPM4 RFOBPM40 Warianty wyboru nośników płatności
OBPM5 RFMPAYCUST Nośnik płat. dla wsz. przeb. płatn.
OBPN SAPMFKM0 C FI Odsetki karne
OBRD SAPMKKB5 Odbiorcy: Oprac. wyboru raportu
OBRK SAPMKKB5 Dostawcy: Oprac. wyboru raportu
OBRS SAPMKKB5 KG: Oprac. wyboru raportu
OBRX SAPMKKB5 Elast. KG: Opracowanie wyboru rap.
OBS1 SAPMGCU0 C FI Tworzenie księgi
OBS2 SAPMGCU0 C FI Zmiana księgi
OBS3 SAPMGCU0 C FI Wyświetlanie księgi
OBS4 SAPMGCU0 C FI Usuwanie księgi
OBT1 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (KNA1)
OBT10 SAPMFKM0 C FI oprac. tabeli TTXID (DOC_ITEM)
OBT2 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (KNB1)
OBT3 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (KNKK)
OBT3Z SAPMFKM0 C FI Opracow. tabeli TTXID (KNKA)
OBT4 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (LFA1)
OBT5 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (LFB1)
OBT6 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (SKA1)
OBT7 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (SKB1)
OBT8 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (DOKUMENT)
OBT9 SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli TTXID (MR01)
OBU1 SAPMS38M Ustawienia: rodzaj dok./jedn. gosp.
OBV1 SAPMFKM0 C FI Wysz. kont do nal. ods. karnych
OBV2 SAPMFKM0 C FI Wysz. kont KG do ods. od sald
OBV3 SAPMFKM0 C FI Wysz. kont do ods. sald odb.
OBV4 SAPMFKM0 C FI Wyszuk. kont do opr. sald dost.
OBV9 SAPMFKM0 C FI Wysz. konta ods. zaległ. dost.
OBWO SAPMFKM0 C FI Podatek źródłowy
OBWS SAPMFKM0 C FI Podatek źródłowy
OBWU SAPMFKM0 C FI Podatek źródłowy
OBWW SAPMFKM0 C FI Podatek źródłowy
OBWZ SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: WITH_CTNO
OBX1 SAPMFKM0 C FI tab. T030B księg. na koncie KG
OBX2 SAPMFKM0 C FI tabela T030B podział dokum.
OBXA SAPMFKM0 C FI Tabela T030 skn+skv
OBXB SAPMFKM0 C FI Tabela T030 anz+mva
OBXC SAPMFKM0 C FI Tabela T030 zah
OBXD SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 acc+acc
OBXE SAPMFKM0 C FI Tabela T030 swe
OBXH SAPMFKM0 C FI Tabela T041A/T041T
OBXI SAPMFKM0 C FI Tabela T030 skn+skt
OBXJ SAPMFKM0 C FI Tabela T030B
OBXK SAPMFKM0 C FI Tabela T030 ban+bsp
OBXL SAPMFKM0 C FI Tabela T030 skn+ubs
OBXM SAPMFKM0 C FI Tabela T030 GAU
OBXN SAPMFKM0 C FI tabela T030 GAU/GA0
OBXO SAPMFKM0 C FI Tabela T030 KDW
OBXP SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 zaf
OBXQ SAPMFKM0 C FI Tabela T030 KDZ
OBXR SAPMFKM0 C FI Tabela T074
OBXS SAPMFKM0 C FI Tabela T030 sga
OBXT SAPMFKM0 C FI Tabela T074 Gwarancja
OBXU SAPMFKM0 C FI Tabela T030 skn+ske
OBXV SAPMFKM0 C FI Tabela T030 skn+vsk
OBXW SAPMFKM0 C FI Tabela T030B faktur wychodz.
OBXY SAPMFKM0 C FI Tabela T074 Gwarancja
OBXZ SAPMFKM0 C FI Tabela T030 rozlicz. kont KG
OBY0 SAPMFKM8 C FI Kopiow. JG z krajowym pl. kont
OBY7 SAPMFKM8 C FI Kopiowanie planu kont
OBY8 SAPMFKM8 C FI Usuwanie planu kont
OBY9 SAPMFKM8 C FI Transport planu kont
OBYA SAPMFKM0 C FI Tabela T030 vrb+buv
OBYB SAPMFKM0 Oprac. kont księgowania automatycz.
OBYC SAPMFKM0 C FI Tabela T030 rmk + space
OBYD SAPMFKM0 C FI Tabela T030 anl + space
OBYE SAPMFKM0 C FI Tabela T030 HRI + HRC
OBYF RV61CKOS Ustal. konta przychodów: Kontrola k.
OBYG SAPMFKM0 C FI Tabela T030 HRI + HRF
OBYH SAPMFKM0 C FI Tabela T030 wec+space
OBYL SAPMFKM0 C FI Tabela T030 HRI + HRC
OBYM SAPMFKM0 C FI Tabela T074 możl. zaks. weksla
OBYN SAPMFKM0 C FI Tabela T074 zob. weksl.
OBYP SAPMFKM0 C FI Tabela T074 czek / weksel
OBYR SAPMFKM0 C FI Tabela T074 Majątek niemat.
OBYS SAPMFKM0 C FI Tabela T074 Aktywa rzeczowe
OBYT SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 HRI + HRD
OBYU SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 HRI + HRD
OBYY SAPMFKM0 C FI Obsługa tabeli T030 KDT/KDT
OBZ1 SAPMFKM0 C FI FBZP T042B
OBZ2 SAPMFKM0 C FI FBZP T042
OBZ3 SAPMFKM0 C FI FBZP T042Z
OBZ4 SAPMFKM0 C FI FBZP T042E
OBZA RFABADAB Wybór raportu: menu główne
OBZM SAPMFKM0 C FI Substytucja FI/0005: Tworzenie
OBZN SAPMFKM0 C FI Substytucja FI/0005: Zmiana
OBZT RFT007ACV Kod podatku trans. na poj. ekranie
OC50 RGCABG00 Zysk/Strata ze zmn. stanu maj. trw.
OC52 RGCANT00 Udziały w grupie
OC53 RGCAUS00 Zestawienia grupy
OC55 RGCCHP00 Pozycje przeciwstawne/Zysk zatrzym.
OC56 RGCDOW10 Zapis do pliku dla konsolidacji
OC57 RGCEQL00 Transfer zmian udziałów/kapitału
OC58 RGCEQT00 Transfer danych dla spółek stow.
OC59 RGCERH00 Wydruk formularza/protokołu
OC60 RGCERH10 Łączenie formularzy
OC61 RGCFK300 Formularz K3
OC62 RGCGLI10 Zestawienie udziałów
OC63 RGCGLI20 Zmiany kapitału
OC64 RGCGLI30 Zmiany w udziałach
OC65 RGC884PR Wydruk metody przeliczania
OC66 RGCGLI50 Historia cichych rezerw
OC67 RGCGLI60 Udziały w spółkach
OC68 RGCIAR00 Interakcyjne raporty do konsolidacji
OC69 RGCKAP00 Konsolidacja kapitałów
OC70 RGCKPD00 Drukowanie pozycji spr. finansowych
OC71 RGCLST00 Lista bazy danych: Rekordy sumar.
OC72 RGCLST10 Lista bazy danych: Pozycje pojed.
OC73 RGCMBU00 Konsolid.: wprow. danych poprzez MB
OC74 RGCONS00 Łączenie czynności konsolidacji
OC75 RGCCUSKP Wydruk metody konsolidacji udziałów
OC76 RGCPCU10 Wprowadzanie danych za pomocą PC
OC77 RGCPLS00 Walidacja danych konsolidacji
OC78 RGCPOS00 Kopiowanie pozycji z tabeli RF (FI)
OC79 RGCPOS10 Tworz. formul. na podst. tab. poz.
OC80 RGCPOS20 Tworz. zestawień na pods. formularza
OC81 RGCPOS30 Zamiana numerów pozycji
OC82 RGCPOS40 Walidacja pozycji/formularza
OC83 RGCPOS50 Zamiana numerów pozycji: Rekordy sum
OC84 RGCRNN00 Przenumerowanie linii dla formularzy
OC85 RGCRNN10 Przenumerowanie tabeli zestawień
OC86 RGCSCD00 Kopiowanie rekordów sum
OC87 RGCSEL00 Wybór danych do raportu
OC88 RGCPOS80 Format planu kont SF
OC89 RGCSKO00 Eliminacje obrotów wewnętrznych
OC90 RGCUMG00 Przegrupowania
OC91 RGCUMR00 Przeliczenie walut do konsolidacji
OC92 RGCVTR00 Przeniesienie salda - konsolidacja
OC93 RGCWRF00 Dewaluacja waluty
OC94 RGCZGE00 Eliminacja wewnętrznych zysków/strat
OC95 RGCVAL00 Opracowanie walidacji
OC96 RGCPOS60 Zamiana numerów pozycji: Dokumenty
OC97 RGCPOS70 Odczyt pozycji i tekstów
OC98 RGCPOS15 FI-LC: Str. poz. rap. z tab. pozycji
OC99 RGCSCD10 Rekordy sum: Usuwanie(wart. lok.)
OCAK RGCT856 FI-LC: Wydruk rodzajów operacji
OCAL RGCT865 FI-LC: Wydruk elim. wewn. obrotów
OCAM RGCT868B FI-LC: Wydruk spółki gosp. zapasami
OCAN RGCT868L FI-LC: Wydruk spółki-dostawcy
OCAO RGCT872 FI-LC: Wydruk zmian w doch. netto
OCAP RGCT873 FI-LC: Wydruk cichych rezerw
OCAR RGCT875E FI-LC: Wydruk zmian w amortyzacji
OCAS RGCT875D FI-LC: Wydruk transferu akt.trw.
OCAT RGCT858 FI-LC: Wydruk wersji
OCAU RGCT854S FI-LC: Wydruk wybranych pozycji
OCB0 RGCHRY10 Konsolidacja krokowa
OCB1 RGCAUS10 Łączenie raportów standard.
OCB2 RGCIA400 Dokumenty konsolidacji
OCB5 RGCSTC00 Wyciąg dla podgrupy
OCB6 RGCLST30 Rekordy pliku sum
OCBP RGCEUR20 Odczyt z pliku wyciągu z R/2
OCBV RGCCDB00 Uzgodnienie kont rozsz. KG
OCBW RGCMBU00 Konsolid.: wprow. danych poprzez MB
OCBY RGCPOS01 Tworzenie planu kont grupy
OCBZ RGCCEDB0 Porównanie wyciąg/skons. b. danych
OCC0 SAPMF10C Centralna tabela grupy
OCC8 RGC863LT System informacyjny: Wybór raportów
OCCC RGCPOS02 Opracowanie konta grupy
OCCE SAPMGCU0 Zmiana konfiguracji KG jedn. gosp.
OCCF SAPMGCU0 Utworz. konfiguracji KG jedn. gosp.
OCCI SAPMF10C Ustawienia integracji konsolidacji
OCCM RGUCOMP1 Uzgodnienie kont KG/konsolidacji
OCCP RGCDDP00 Wydruk konta KG/konta grupy
OCCS RGCDDC00 Walidacja konta KG/konta grupy
OCCT RGCPOS03 Pozycje SF w planie kont
OCDL RGUDEL00 Usuw. danych operacji księgi FI-LC
OCDM RGCAUSHY Hierarchia raportów sum
OCDN RGCDOW40 Zapis do pliku MS ACCESS
OCDO RGCPOS05 Usuwanie planu kont SF
OCDZ RGUDEL00 Księga przyg.kons.: Usuw.danych op.
OCH0 MENUOCH0 Zarządzanie partiami
OCHA RMIMGDIRECTOCHA IMG - Zarządzanie partiami
OCHS ROOLMB00 Ustawienia komunikatów systemowych
OCI1 RSCITA00 Opracowanie TCUSC
OCL1 SAPMGCU0 FI-LC: Tworzenie księgi
OCL2 SAPMGCU0 FI-LC: Zmiana księgi
OCL3 SAPMGCU0 FI-LC: Wyświetlanie księgi
OCL4 SAPMGCU0 FI-LC: Usuwanie księgi
OCL5 RGCEISS1 Wyciąg do EIS
OCL6 RGCRWIMP Import definicji raportu
OCM1 CO_OCM_OBJECT_LISTH_H Przetwarz. zadania w tle - źródło
OCM2 CO_OCM_ORDER_LIST_H Przetw. zadania w tle - elem.nabycia
OCM3 COOCMPICK_H Zadanie w tle - OCM - ruchy mat.
OCMAC_01A SAPMV13A Tworzenie rekordu warunku
OCMAC_01B SAPMV13A Opracowanie rekordu warunku
OCMAC_01C SAPMV13A Wyświetlanie rekordu warunku
OCMAC_01D SAPMV13A Tworzenie rekordu warunku z refer.
OCMAC01 SAPMV12A Tworzenie tabel warunków
OCMAC02 SAPMV12A Zmiana tabel warunków
OCMAC03 SAPMV12A Wyświetlanie tabel warunków
OCMI RKMODIMP Wzorce importu rodz. kosztów
OCN1 RGUREC10 FI-LC: Ponowne księgowanie danych FI
OCN2 RGUREC30 FI-LC: Ponowne księgowanie danych MM
OCN3 RKEPCU40 FI-LC: Ponowne księgowanie danych SD
OCNG MENUOCNG Konfiguracja grafiki
OCO2 RSCICO02 Konfiguracja: Wersja krajowa
OCP0 MENUOCP0 PDM
OCRD SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: FCRP
OCU0 MENUOCU0 Konfiguracja menu dla wariantów
OCVM SAPMF100 Opracowanie wglądu: ekran początkowy
OCWS_APO SAPMWSAPO Aktyw. ilości udziału/produktu w APO
OCZ1 SAPMGCU0 FI-SS: Tworzenie księgi dodatkowej
OCZ2 SAPMGCU0 FI-SS: Zmiana księgi dodatkowej
OCZ3 SAPMGCU0 FI-SS: Wyświetlanie księgi dodatk.
OCZ4 SAPMGCU0 FI-SS: Usuwanie księgi dodatkowej
OD00 SAPMSNUM Zakres numerów dla dokumentów
OD12 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów dla trezora
OD70 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków (DMS)
OD71 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (SZD)
OD90 RDDSRCG0 Układ rek. dla wprow. wsad. (dok.)
OD91 RCVBI010 Dokument transferu danych
OD92 RCVBI005 Przykł. plik wsadowego wprow. dok.
OD93 RCCVBISC Wyświetlanie pliku dokumentu
ODELGRP1 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: AUTO_SUEDG
ODI1 SAPMSNUM Zakres numerów ID zlec. dystrybucji
ODI3 SAPMSNUM Zakres nr dla ID pakietu zlec.dystr.
ODI4 SAPMSNUM Zakres numerów ID zlec. częściowego
ODI5 SAPMSNUM Zakres numerów plików orygin.
ODI6 SAPMSNUM Zakres numerów listy odbiorców
ODLC RJITOUTDLCN01 Potwierdzenie dostawy - wyjście
ODLCM SAPLJITOUT05 Ręczne wprowadz. potwierdzeń dostawy
ODOC SAPMOMBE Aktywacja zarządz. dok. dla partii
ODP1 RDPPROF00 Profil PPD
ODP2 RDPPROF46 Profil PPD: Kontrola spójności
ODP2A RDPPROF10 Profil PPD: Kilkakr. kontrola spójn.
ODP2L RDPPROF45 Profil PPD: Kontrola spójn. (lista)
ODRV RMIMGDIRECTODRV Konfiguracja wyprowadzenia
OE00 RPUEMU99 Konfiguracja HR: Opracowanie T500C
OF03 SAPMFM00 Przejęcie zasobów gotówkowych
OF07 SAPMFM00 Kontrola spójności zarządzania budż.
OF09 SAPMFM00 FI-FM: Kontrola spójności
OF12 ROOBP100 Opracow. profilu budżetu finansowego
OF19 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FM_BELEG2
OF20 ROOBP100 Tolerancje kontroli dyspoz.budż.fin.
OF21 ROOBP100 FI-FM: Wersje budżetu
OF22 ROOBP100 Wersje planowania finansowego
OF29 SAPLFMFS Ustalenia przejęcia płatności
OF36 SAPLFMFS Oprac.profili zależne od użytkownika
OF4C BPCALC01 Ustalanie dodatków budżetowych
OF51 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FM_CTRNR01
OFC2 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FM_BELEGCO
OFD1 RFFMMDD1 Zarz. budż.: Usuwanie danych podst.
OFD2 RFFMDL52 Zarz. budżetem: Usuwanie d. podst.
OFD3 RFFMDL53 Rach. śr. finans.: Usuwanie d. plan.
OFD5 RFFMMDD4 Usuwanie funduszy i celu zast.fund.
OFD7 RFFMDL90_ISPS Zarz. budż.: Usuwanie budżetu
OFD8 RFFMDL03 Usuwanie pozycji fin. z konta KG
OFDE RFFMMDD1 RB: Usuw. poz. finans. w obsz. fin.
OFDF RFFMMDD2 Usuwanie stan. finans. z obsz.fin.
OFDG RFFMMDD3 Usuwanie stan.fin. z war.hierarchii
OFDH RFFMDLCU FI-FM: Usuwanie danych rzecz. CO
OFDM1 RFDLKBLA Usuw. rezerwacji środków dla mandan.
OFDM2 RFDLKBLX Wybiórcze usuwanie rezerwacji środk.
OFDSM RFFMMDD5 Usuwanie wpisów dot. zarządz. stat.
OFG1 RFFMRP50 Zarz. budżetem: Przej. wszyst. dok.
OFG2 RFFMRP53 Zarz. budżetem: Przejęcie danych MM
OFG3 RFFMRP56 Zarz. budż.: Przej. danych rez. fun.
OFG4 RFFMRP55 Zarz. budż.: Przejęcie przeks. płat.
OFG5 RFFMRP99 RB: Przejęcie wszyst. dok.
OFG6 RFFMRP99 FI-FM: Przejęcie danych MM
OFG8 RFFMRP99 FI-FM: Przejęcie danych przeks.płat.
OFG9 RFFMRP52 RŚrFin: Sukcesywne przen. danych FI
OFGA RFFMRP51 ZB: Pełne przenoszenie danych FI
OFGB RFFMRP99 FI-FM: Sukcesywne przen. danych FI
OFGC RFFMRP99 FI-FM: Pełne przen. danych FI
OFGG RFFMCP01 Kopiowanie poz. finans. do kont KG
OFK1 SAPL0FMK Oprac. typów kryteriów poz. finans.
OFK2 SAPL0FMK Opracowanie grup typów kryteriów
OFK3 SAPL0FMK Przypisanie typu kryteriów do grupy
OFK4 SAPL0FMK Opracowanie kryteriów
OFKA SAPLFM11 Opracowanie wart. przen. rek. sumar.
OFO1 RFVIDOPO Lista NP wg obiektów nier.
OFP5 SAPMV12A Tabela warunków: Ustal. obiektu pak.
OFP6 SAPMV12A Tabela warunków: Ustal. obiektu pak.
OFP7 SAPMV12A Tabela warunków: Ustal. obiektu pak.
OFPK SAPMFKM0 Kod księgowania - księga budżetow.
OFPM KFPR_VIEW_MAINTENANCE Zmiana sterowania komunikatami
OFR1 SAPMSNUM Zakresy numerów puli pokrycia
OFRA SAPMKKB5 Wybór raportu
OFRB SAPMKKB5 Wybór raportu
OFTC MENUOFTC Kontrola budżetu fiansowego
OFTD MENUOFTD Konfiguracja dyspozycji finansowej
OG00 RPUCUS10 Konfiguracja - Administracja kadrami
OG01 RPUCUS10 Konfiguracja - Administracja kadrami
OG02 RPUCUS10 Konfiguracja - Admin. danymi kand.
OG03 RPUCUS10 Generowanie kalendarza dla kumulacji
OG04 RPUCUS20 Konfiguracja: cechy zależne od kraju
OG05 RPUCUS30 Konfiguracja: dynam. wybór schematu
OG07 RPUCUS70 Zarządz. czasem - ustawienia bieżące
OG30 RPUCUS10 HR: Poj. wywoływ. podobiektów SM30
OG42 RPMYPA42 Narzędzie konfiguracji dla PA42
OGS7 RPUSCG00 Generowanie schematu
OH00 RPUCUS00 Wywoł. wglądu podzbioru
OH02 RPUCUS50 Wywoł. klastra wglądu z wgl. podzb.
OH04 RPUUMS00 Konwersja przelewu do str. trzeciej
OH11 SAPMPU30 Kopiowanie składników wynagrodzenia
OH12 RPVIEW00 Wywoł. wglądu T512W
OH13 RPVIEW10 Konfigur. HR: Grupowanie skł. wyn.
OH14 RPUCUS14 Wywoł wglądu podzb. dla tab. kontr.
OH16 RPUCUS16 Wywoł. RPUCTF00 ze zmienną SAP_OH16
OH17 RPUSVBD0 Konfiguracja HR: Wykaz składek US
OH18 RPDABWD0 Konfiguracja HR: Dok. nieobecności
OH19 RPCCON00 Wywoł. transakcji OH20
OH20 SAPMOH20 Opracowanie stałych z listy płac
OH21 RPUCUS21 Dostarczenie parametrów dla PE51
OH23 RPUCUS23 Dostarczenie parametrów dla PUFK
OHPS MENUOHPS Menu konfigur. Organizacji i planow.
OHX2 RPURMW00 Opracowanie skł. wyn. wg dla przel.
OIAC SAPMSD20 Zawiadomienia klucza wyszukiwania
OIB1 ROOBP100 Oprac. profilu budżetu progr. inw.
OIB3 ROOBP100 Profil budżetu Projekt->Program inw.
OIB4 ROOBP100 Profil budżetu Zlec.->Rodz. pr. inw.
OIB5 RACSTABL Obszary wyceny/Przejmowanie wartości
OIB9 RIOFSE00 Lista list zadań - ŚPP
OIBC RIOFSE00 Lista list zadań danych urz. (w-pzm)
OIBD RIOFSE00 Lista list zadań - dane LF (w.-pzm.)
OIBS SAPMBSVA Opracowanie schematów statusów
OIBY RIOCUS00 Wyświetlanie listy ruchów materiał.
OICY RIOT399J ID aplikacji dla PM
OIDA RIPRJUMP Dok. warsztowe PM dla zawiadomień
OIDB RIPRJUMP Dok. warsztowe PM wg rodz. zawiadom.
OIDC RIPRJUMP Zawiadom. PM - Sterowanie wydrukiem
OIDD RIPRJUMP Przekier. wydruku dok. zawiadom. PM
OIDE RIPRJUMP Przek. wydr. zawiad. PM wg zaw. pola
OIDF RIPRJUMP Dok. warsztatowe PM dla zleceń
OIDG RIPRJUMP Dok. warsztatowe PM wg rodz. zlec.
OIDH RIPRJUMP Zlecenia PM - Sterow. wydr. - użytk.
OIDI RIPRJUMP Przekierowanie wydr. dok. warszt. PM
OIDJ RIPRJUMP Przek. wydr. zleceń PM wg zaw. pola
OIDP RIPRJUMP Zlecenie PD - Definiow. dok. warszt.
OIDQ RIPRJUMP Dok. warsztatowe wg rodzaju zlecenia
OIDR RIPRJUMP Zlecenie PD - Sterow. wydr. - użytk.
OIDS RIPRJUMP Przekier. wydr. dla dok. warszt. PD
OIDT RIPRJUMP Przek. wydr. zleceń PD wg zaw. pola
OIDV RIACCESS Zapis do pliku MS Access tabel SAP
OIDW RIACCCAT Zapis do pliku profilu katalogu
OIEM SAPMSD20 Klucze wyszukiwania urządzeń
OIEN SAPMSNUM Zakresy numerów urządzeń
OIF1 RAIPAR00 Pr. ust. partnera: Wniosek inwest.
OIF2 ROOBP100 Oprac. profilu plan. wniosku inwest.
OIF3 ROOBP100 Oprac. prof. plan. WnInw. Cash Flow
OIFL RIOCUS01 Lista pojazdów
OIGN RIOCUS00 Lista zezwoleń
OIK1 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Opracowanie kategorii wartosci PM
OIK2 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Oprac. przypisania kat. wartości PM
OIKS SAPMIKSC Opracow. wersji szacowanych kosztów
OIL0 SAPMSNUM Zakresy numerów planów dla lok. fun.
OIL4 SAPMSNUM Zakresy numerów planu prac
OIL5 SAPMSNUM Zakresy numerów urządzeń
OIL6 RIOCA41I Profile domyślnych wart. operacji
OIL8 SAPLC0VL Tekst standardowy
OILG SAPMSD20 Klucz wyszukiwania planu prac
OIM3 RIOTQ80A Rodzaj zlecenia wg rodzaju zawiad.
OIMF SAPMIO10 Schemat dyspozycyjności serwisu
OIMN RICUTQSCR Ustawienie w konfigur. tabela TQSCR
OINV_HU SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: HUINV
OIOE RIO399XS Nr operacji - Automatyczny przyrost
OIOF RIO399XK Parametry kalkulacji
OION SAPMSNUM Zakresy numerów zleceń
OIOR RIOTCORU Potwierdzenie realizacji zlecenia
OIP1 ROOBP100 Oprac. profilu planow. progr. inw.
OIPG SAPLIPCL Opracowanie grupy zezwoleń
OIPM SAPMSD20 Klucze wyszukiwania lokaliz. funkc.
OIR0 RIOFSE00 Listy zadań(wielopoz.)- cechy kontr.
OIR1 RIOFSE00 Klient - Wybór pól rodzaju partnera
OIR2 RIOFSE00 Dostawca-Wybór pól rodzaju partnera
OIR3 RIOFSE00 Nr osob.- Wybór pól rodzaju partnera
OIR4 RIOFSE00 Wybór pól rodz. partnera-os.kontakt.
OIR5 RIOFSE00 Jedn. org.-Wybór pól rodz. partnera
OIR6 RIOFSE00 Wybór pól rodzaju partn.-stanowisko
OIR7 RIOFSE00 Użytkownik-Wybór pól rodz. partnera
OIR8 RIOFSE00 Wybór pola- Ogólny adres
OIRA RIOFSE00 Wybór pól- nr ser. zlecenia regener.
OIRB RIOCUS00 Umowy dla obiektów PM
OIRC RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz. - Zezwolenie
OIRE RIOFSE00 Wybór pól- nr seryjny zlec. produkc.
OIRE0 RIOFSE00 Wybór pola, nr seryjny, HU
OIRE1 RIOFSE00 Wybór pola, nr seryjny, inwentaryz.
OIRF RIOCUS00 Lista punktów pomiar.
OIRG RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Zezwolenie
OIRH RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń -Wydane zezw.
OIRI RIOFSE00 Wielopoziomowa lista LF - Zezwolenie
OIRL RIOCUS00 Lista dokumentacji pom.
OIRM RIOFSE00 Wybór pól nr seryjnych ruchów mat.
OIRN RIOFSE00 Wybór pól nr seryjnych dostawy
OIRO RIOFSE00 Wybór pól nr seryjnych partii kontr.
OIRP RIOFSE00 Wybór pól nr seryjnych zlec. klienta
OIRQ RIOFSE00 Wybór pól nr seryjnych zlecenia PM
OIRR RIOFSE00 Wybór pól nr seryjnych zawiadom. PM
OIRS RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń: Podzlecenia
OIRT RIOFSE00 Lista list zadań (wielopzm)-nagłówek
OIRU RIOFSE00 Lista list zadań (w.-pzm.)-operacja
OIRV RIOFSE00 Lista list zadań (w.-pzm.)-Pod-oper.
OIRW RIOFSE00 Lista list zadań (w.-pzm.)-Relacje
OIRX RIOFSE00 Lista list zadań (w.-pzm.)-Składniki
OIRZ RIOFSE00 Lista LZ (w.-pzm.) - Pakiet obsługi
OIS0 MENUOIS0 Kontrola budżetu fiansowego
OIS3 RIOFSE00 Lista pl.prac(w.-pzm.)- Pakiety usł.
OIS4 RIOFSE00 Lista LZ (wielopzm.)- Zależn. obiek.
OISK MENUOISK Rachunkowość budżetowa
OISN SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: IRESTO
OIT4 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: IM_POSNR
OIT6 SAPMKKB5 Wybór raportów progr. inwest.
OIT7 SAPMKKB5 Wybór raportu wniosków inwestycyjn.
OITM1 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 1
OITM10 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 10
OITM11 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 11
OITM12 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 12
OITM13 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 12
OITM14 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 12
OITM2 RAMODWRD Oznakowanie klienta pole użytk. 2
OITM3 RAMODWRD Oznakowanie klienta pole użytk. 3
OITM4 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 4
OITM5 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 5
OITM6 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 6
OITM7 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 7
OITM8 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 8
OITM9 RAMODWRD Oznaczenie klienta pole użytk. 9
OITN RAIMAWFC Przypisanie zadań workflow
OITO RAVC0ALA Dane podstawowe-Tabstrip
OIUB RIOCUS00 Wybór pól- Lista wykorzyst. urządz.
OIUC RIOCUS00 Lista urządzeń - CS
OIUF RIOCUS00 Lista lok. funkc. - CS
OIUG RIOFSE00 Lista zleceń serwisowych
OIUI RIOCUS00 Lista zleceń - CS
OIUK RIOFSE00 Lista zleceń (wielopzm.)- Ruchy mat.
OIUL RIOFSE00 Lista zleceń (wielopzm.)- Relacje
OIUN RIOFSE00 Lista zleceń(w.-pzm.) koszty/przych.
OIUO RIOFSE00 Lista LF (wielopzm.) - Punkt pom.
OIUOR RIOFSE00 Lista lok. ref.(wielopoz.)-ref. PktP
OIUP RIOFSE00 Lista LF (wielopzm.) - Dok. pomiar.
OIUQ RIOFSE00 Lista urządzeń (wpzm.) - Punkt pom.
OIUR RIOFSE00 Lista urządzeń (wielopzm.)-Dok. pom.
OIVC RCNCC020 Rap. kontr. dla kategorii wartości
OIVN RIOT399J Zakresy nr planu obsługi
OIW0 RIOFSE00 Informacja szczegółowa (plan obsł.)
OIW1 RIOCUS00 Wyświetlanie listy czynności
OIW3 RIOCUS00 Lista potwierdzeń zlecenia
OIW5 RIOCUS00 Wyświetlanie listy - terminy obsługi
OIW6 RIOCUS00 Lista lokaliz. funkc. - PM
OIW7 RIOCUS00 Lista ref. lokaliz. funkc.
OIW8 RIOCUS00 Lista materiałowa
OIWD RIOCUS00 Sieć obiektów - Obiekty (LF)
OIWE RIOFSE00 Wyświetlanie strukt. urządzenia
OIWI RIOCUS00 Lista zawiadomień PM
OIWK RIOCUS00 Lista zawiadomień CS
OIWL RIOCUS00 Lista zleceń PM
OIWM RIOFSE00 Wyświetlanie strukt. składników
OIWO RIOCUS00 Lista list zadań PM
OIWP RIOFSE00 Wyświetlanie strukt. lokaliz. funkc.
OIWQ RIOFSE00 Instalacja - wyświetl. strukturalne
OIWR RIOFSE00 Wyświetlanie struk. lokalizacji ref.
OIWU RIOCUS00 Lista operacji PM
OIWUN RI_ORDER_OPERATION_CUST Lista zleceń i operacji
OIWW RIOCUS00 Lista planów obsługi
OIWY RIOCUS00 Lista pozycji obsługi
OIX2 RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Lokaliz. funkc.
OIX2R RIOFSE00 Lista lok. ref.(wielopoz.)- lok.ref.
OIX3 RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Wykorz. urządz.
OIX4 RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Urządzenie
OIX5 RIOFSE00 Wielopoziomowa lista LF - Partnerzy
OIX6 RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Zawiadomienia
OIX7 RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Zlecenie
OIX8 RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Klasa
OIX8R RIOFSE00 Lista lok. ref.(wielopoz.)- klasa
OIX9 RIOFSE00 Wielopoziomowa lista LF - Cecha
OIX9R RIOFSE00 Lista lok. ref.(wielopoz.)- cecha
OIXA RIOFSE00 Wielopoziomowa lista LF - Dokument
OIXAR RIOFSE00 Lista lok. ref.(wielopoz.)- dokum.
OIXB RIOFSE00 Wielopzm. lista LF - Połączenie ob.
OIXC RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz. - Urządzenie
OIXD RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz. - Wyk. urz.
OIXE RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz.- Lok. funkc.
OIXF RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz.- Partnerzy
OIXG RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz. - Zawiadom.
OIXH RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz.- Zlecenie
OIXI RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz. - Klasa
OIXJ RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz.- Cecha
OIXK RIOFSE00 Wielopzm. lista urządz.- Dokument
OIXL RIOFSE00 Wielopzm. lista urz.- Połączenie ob.
OIXM RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Zawiadom.
OIXN RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Lok. funk.
OIXO RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Urządzenie
OIXP RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Partnerzy
OIXQ RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Pozycja
OIXR RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Działanie
OIXS RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Klasa
OIXT RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Cecha
OIXU RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Zadanie PM
OIXV RIOFSE00 Wielopzm. lista zawiad. - Zlecenie
OIXW RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Zlecenie
OIXX RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Lok. funkc.
OIXY RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Urządzenie
OIXZ RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Zawiadom.
OIY9 RIOCUS00 Przegląd harmonogramu
OIYC RIOCUS00 Lista urządzeń
OIYG RIOCUS00 Lista operacji PM - potwierdzenia
OIYH RIOCUS00 Lista numerów seryjnych
OIYJ RIOCUS00 Sieć obiektów - obiekty (urz.)
OIYL RIOFSE00 Szczegółowa inf. (oper. zlecenia)
OIYM RIOFSE00 Szczegółowa inf. (nagł. zlecenia)
OIYP RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Partnerzy
OIYQ RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Operacje
OIYR RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Składniki
OIYS RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - Potwierdz.
OIYT RIOFSE00 Wielopzm. lista zleceń - ŚPP
OIYV RIOFSE00 Lista zawiadomień (w.-pzm.)- przycz.
OIYW RIOCUS00 Lista zadań
OIYZ RIOCUS00 Lista pozycji zawiadomienia
OIZ6 SAPLC0VL Tekst standardowy
OIZ7 SAPMSD20 Klucz wyszukiwania stan. roboczego
OIZH SAPMOMS0 Kalendarz zakładowy
OIZO SAPMC68K Wartości domyślne zdolności prod.
OIZU ROOP0011 Kolejność ekranów stanowisk robocz.
OJI1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: PABHD
OJIN1 SAPMV12A Opracowanie tabel war.: zlec. iloś.
OJIT0 SAPLJIT05 JIT: Konfiguracja poddrzewa
OJIT15 SAPLJITC1 Opracowanie zakresu numerów
OJIT16 SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: JIT_HD_01
OJIT17 SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: JIT_IT_01
OJIT20 SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: DELCONHD01
OJIT21 SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: JIT_GR_01
OJIT22 SAPLJITC1 JIT: Przypis. zadań do wykonawcy
OJIT23 SAPLJITC1 JIT: Aktywacja łączenia zdarzeń
OJIT61 SAPLJITOUTC1 Wyj. wyw. dost. JIT: Oprac. zakr. nr
OJITI JITCUSTO Konfig. wej. wywoł. dost. JIT
OJITO JITCUSTO Konfigur. wyj. wyw. dost. JIT
OK01 SAPMSVMA Ob. rach. kosztów: składn./wsk.stat.
OK02 SAPMBSVA Opracowanie schematów statusów
OK03 SAPMBSVA Wyświetlanie schematów statusów
OK12 RKBUDSDO Przywracanie statusu "Zabudżetowany"
OK13 SAPMSNUM Zakr. numerów: Opracow. księgi uzg.
OK15 RKSCUS09 Opracowanie wersji grup uprawnień
OK16 RKSCUS09 Profile plan.: Oprac. gr. uprawnień
OK17 SAPLKALO Księga uzgod.: Określanie kont
OK18 RKSCUS09 Opracowanie grup uprawnień
OK29 SAPLOG29 Opracowanie profilu/wariantu SWP
OK30 MENUOK30 Proces remontowy oprogramowania
OK31 ROGSMPSL Wykonanie profilu/wariantu SWP
OK32 ROGSMPDL Lista zleceń SWP
OK36 ROGSMPLOG Protokół SWP
OK60 SAPMSNUM Opracowanie zakr.num.wewn. dokumentu
OK70 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: EF_GROUPNB
OK91 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: BP_BPDK
OKB1 SAPMKC01 Przejęcie konta KG: Wyśw. ustaw.wst.
OKB3 RKBIKA00 Tworz. wsadowe rodzajów kosztów
OKB6 RKKBBGEN Generowanie raportów rachunku MPK
OKBA RGUREC10 Przejęcie dokum. finansowych do CO
OKBB RGUREC30 Przejęcie dokum. gosp. mater. do CO
OKBC RKEPCU40 Przejęcie dokumentów zbytu do CO
OKBF RKCOBTR7 Import formatów planowania
OKBG RKANBU02 Księgowanie zaliczek
OKC3 RKSCUS01 Usuwanie danych operacji
OKC4 RKSCUS02 Usuwanie MPK
OKC5 RKSCUS03 Usuwanie rodzajów kosztów
OKC6 RKSCUS04 Usuwanie rodzajów działań
OKCC RKCDSM_1 Opracowanie struktur nadawczych
OKCDS RKCSLICE SAP-EIS: Warstwy danych - statystyka
OKCE RKCREPCU RKC: Ustawienie raportu pozyskania
OKCG SAPLKCD0 RKC: Opracowanie reguł transferu
OKCI RKC_CALL_VIEW_T242B_KC Wyświetlanie wartości cech
OKCJ RKC_CALL_VIEW_T242B_KC Zmiana wartości cech
OKCK RKCCOMD0 Gener. modułów oprac. danych podst.
OKCP RKCREOFC Reorganizacja katalogu pól EIS
OKCSL SAPMKCSL Edycja warstw danych
OKCX RKALLEWS Zmiana "Wszystkie waluty"
OKCY SAPMSNUM Zakres numerów rekordu w EIS/BP
OKD1 RKKBJBEX Eksport raportów rachunku MPK
OKD3 RKKBJBIN Import raportów rachunku MPK
OKD6 RKKBJBIN Import pojedynczych raportów
OKE1 RKSARLDB Wyświetlanie logicz. bazy danych
OKE10 SAPMKC02 Transport konfiguracji organizacji
OKE2 RKSARLDB Wyświetlanie logicz. bazy danych CEK
OKE3 RKSARLDB Wyświetlanie logicz. bazy danych CIK
OKE4 RKSARLDB Wyświetlanie logicz. bazy danych CPK
OKE5 SAPMKC02 Transport konfiguracji organizacji
OKE6 SAPMKC02 Transport ustawień do danych pod.
OKE7 SAPMKC02 Transport ustawień do planowania
OKE8 SAPMKC02 Transport ustawień księg. rzecz.
OKE9 SAPMKC02 Transport ustawień do narzędzi
OKEA SAPMKC05 Opracow. ID klucza wyszukiwania MPK
OKEB SAPMKC05 Wyświetl. ID klucza wyszukiwania MPK
OKEC SAPMKC05 Oprac. ID klucza wyszuk. rodz. kosz.
OKED SAPMKC05 Wyśw. ID klucza wyszuk. rodz. kosz.
OKEE SAPMKC05 Oprac. ID klucza wyszuk. rodz.dział.
OKEF SAPMKC05 Wyśw. ID klucza wyszuk. rodz. dział.
OKEG RKSCUS05 Zmiana pól zależnych czas./MPK
OKEH RKSCUS05 Wyświetl. pól zależnych czas./MPK
OKEI RKSCUS05 Zmiana pól zależnych czas./MPK
OKEJ RKSCUS05 Wyśw. pól zależn. czas./rodz.dział.
OKEK RKSCUS05 Zmiana pól zależn. czas./rodz.koszt.
OKEL RKSCUS05 Wyświetl. pól zależ.czas./rodz.kosz.
OKEM RKSARLDB Wyświetlanie logicz. bazy danych SAK
OKEN RKSTDHIE Wyświetlanie hierarchii standardowej
OKENN KEO_START_NF_STDHIERARCHY Wyświetlanie hierarchii standardowej
OKENNX KEO_START_NF_STDHIERARCHY Wyświetl. hierarchii st.: SO aktywna
OKEO RKSTDHIE Zmiana hierarchii standardowej
OKEON KEO_START_NF_STDHIERARCHY Zmiana hierarchii standardowej
OKEONX KEO_START_NF_STDHIERARCHY Zmiana hierarchii stand.: SO aktywna
OKEP SAPL0KO2 Zaliczka: oprac. domyśl.rodz. koszt.
OKET SAPLKSPJ Opracow. ustawienia ustalania stawki
OKET1 SAPLKNMJ Ustawienia. Opracowanie uzgod. planu
OKET2 SAPLKNMJ Ustawienia. Oprac. WRD post.=rzecz.
OKEW SAPLKSL7 Podz.: przyporządk. KOSTL -> SCNAM
OKEX RKCUTR01 Transport formatów planowania
OKEY RKSCUS05 Pola zal. czas./wyśw.procesów
OKEZ RKSCUS05 Pola zal. czas./zmiana procesów
OKF1 ROOBP100 Zmiana profilu planowania budżetu
OKG2 RKKTKKAP Wersje rozgraniczenia
OKG4 RKKTKKAR Aktualizacja, ustalanie wyniku
OKG6 SAPMSNUM Zakresy numerów dokum. CO dla rozgr.
OKG9 RKKTKKAP Wersja rozgraniczenia PwT
OKGA RKKTKKAR Aktualizacja, ustalanie PwT
OKGG MENUOKGG Konfiguracja: SD
OKI0 SAPL0EBB Ustalanie nr działania: Ekran pocz.
OKKA SAPMSVMA Opracowanie ob. rach. kosztów
OKKB RKKBSELC Opracowanie ekranów wyboru
OKKK RKKKOKKK Obsługa tabel kalkulacji
OKKP SAPMSVMA Opracowanie ob. rach. kosztów
OKKS SAPLRKSR Ustawianie obszaru rachunku kosztów
OKL1 SAPMKKB5 CO-OPA : Drzewo raportów
OKL2 SAPMKKB5 Prod. wewn.: Drzewo raportów
OKL3 SAPMKKB5 Wykon. zlec. klienta : Drzewo rapor.
OKL4 SAPMKKB5 Prod. seryjna: Drzewo raportów
OKL5 SAPMKKB5 Drzewo raportów kalkulacji jedn.
OKL8 SAPMKKB5 Kalkul. produktu : Drzewo raportów
OKLB SAPMKKB5 Oprac. drzewa rapor. rach.kosz.proc.
OKLF SAPMKKB5 Nośnik kosztów : Drzewo raportów
OKLH SAPMKKB5 Produkcja wg proj.: Drzewo raportów
OKLI SAPMKKB5 Prod. procesowa : Drzewo raportów
OKLS SAPMKKB5 Oprac. drzewa rapor. rachunku MPK
OKM0 RKIMG001 Wyświetl. struktury IMG
OKM1 RKIMG001 Ogólny Controlling IMG
OKM2 RKIMG001 Ogólny Controlling IMG
OKMI RKMODIMP Import wzorców rachunku MPK
OKO1 SAPMKC05 Opracow. id. kluczy wyszuk. zleceń
OKO2 SAPMKC05 Wyświetl. id. kluczy wyszuk. zleceń
OKO5 RKODEL01 Usuwanie zleceń CO
OKO6 SAPLKOAS Opracowanie schematu rozliczenia
OKOA SAPMKOAU Ekran początk. konfig. rozliczenia
OKOB ROOBP100 Profile budżetowania zleceń CO
OKOD BPFDPINI Konw. granic toler. kontr. dostęp.
OKOI SAPL0KKD Oprac. aktywowanych stóp procent.
OKOJ SAPLKK0C Klucz rozgran. dla wart. aktywacji
OKOL RKOLISTV Oprac. war. wprowadz. zleceń wewn.
OKOR RKOTCODE Reguła wyboru zleceń wewnętrznych
OKOS ROOBP100 Profile planow. struktur. zleceń CO
OKOU RKOTCODE Reguły zastępcze dla zleceń wewn.
OKOV RKOTCODE Warianty wyboru zleceń wewnętrznych
OKP1 SAPMKCSP Opracowanie blokady okresów
OKP2 SAPMKCSP Wyświetlanie blokady okresów
OKQ0 RKKRXGEN Dane klasyfikacji (agregacja)
OKQ2 RKKRCLZM Definiowanie cech obiektu
OKQ5 RKKROGEN Opracow. struktury hierar. (ogólnie)
OKRH RKKBKKB1 Opracowanie tabeli listy raportów
OKRI RKKBKKB2 Opracow. tabeli schematów raportów
OKRZ RKKRTGEN Ident. hierar. dla produkcji proces.
OKS0 RKKBBGEN Generow. raportów zleceń klientów
OKS1 RKKBBG00 Generow. w tle raportów zlec. wewn.
OKS2 RKKBBGEN Generow. raportów produkcji seryjnej
OKS3 RKKBBGEN Generow. raportów produkcji jednost.
OKS4 RKKBBGEN Generow. raportów produkcji proces.
OKS5 RKKBBGEN Generow. raportów kalkul. jednost.
OKS6 RKKBBG00 Generowanie w tle raportów MPK
OKS7 RKKBBGEN Generowanie raportów projektów
OKS8 RKKBBGEN Generow. raportów kalkul. produktu
OKS9 RKKBBGEN Generow. raportów zleceń seryjnych
OKSA RKKBBGEN Generowanie raportów zleceń wewn.
OKSB RKKBJBIN Import raportów produkcji seryjnej
OKSC RKKBJBEX Eksport raportów produkcji jednost.
OKSD RKKBJBIN Import raportów produkcji jednost.
OKSE RKKBJBEX Eksport raportów produkcji proces.
OKSF RKKBJBIN Import raportów produkcji proces.
OKSH RKKBJBEX Eksport raportów kalkul. jednost.
OKSI RKKBJBIN Import raportów kalkul. jednost.
OKSJ RKKBJBEX Eksport raportów kalkul. produktu
OKSK SAPMKKB3 Oprac. grupy rodzajów kosztów zleceń
OKSL RKKBJBIN Import raportów kalkul. produktu
OKSM RKKBJBEX Eksport raportów zleceń seryjnych
OKSN RKKBJBIM Import raportów zleceń seryjnych
OKSO RKKBJBEX Eksport raportów zleceń klientów
OKSP RKKBJBIN Import raportów sterowania produkcją
OKSQ RKKBJBEX Eksport raportów projektów
OKSR RKKBJBIN Import raportów projektów
OKSS RKKBBGEN Generow. raportów zleceń seryjnych
OKSU SAPMKKB3 Opracowanie grupy rodzajów kosztów
OKSV SAPMKKB3 Oprac. schematu rodzajów kosztów
OKT0 RKKBJBIN EC-PCA: Import raportów
OKT4 RGRLNG00 Ustawianie języków edytora raportu
OKT9 RKKBBGEN Generowanie raportów ogólnych NK
OKTA RKKBJBIN Raporty ogólnych nośników kosztów
OKTD RKKBBGEN Generow. raportów produkcji proces.
OKTE RKKBJBIN Import raportów produkcji proces.
OKTG RKCCOTX0 Generowanie modułów odczytu tekstu
OKTJ RKKBBGEN Generowanie rap. zlec. wykon.projek.
OKTK RKKBJBIN Import rap.zleceń wykonania projektu
OKTO RKKTKKR0 Wywoł. hiererchii uogól. dla zleceń
OKTP RKKTKKR0 Wywoł. hierarchii agreg. dla projek.
OKU0 SAPMS38M Opracowanie wariantów RKCSUB00
OKU4 RKCTRTX1 Narzędzie tłumaczenia
OKUE RKCSTATS Statystyka bazy danych
OKUH RKCREODM Reorganizacja transferu danych
OKUI RKCDLST0 Wyświetlanie strukt. danych RKC
OKUK RKCDBCH2 Test spójności SAP-EIS
OKUM RKCDAMAP Agregacja aspektu
OKUP RKCCOASP Kopiowanie aspektu z innego mandanta
OKUQ RKCDLASP Wyłączenie aspektu u tego mandanta
OKUU RKCREOG1 Reorganizacja formularzy
OKUW RKCCOPR1 Generowanie agregacji aspektu
OKUY RKCPROT0 Wyświetlanie aspektu (z otoczeniem)
OKUZ RKCCOPR3 Definiowanie archiwizacji aspektu
OKV0 RKKTKV01 Klucz odchyleń dla miej. pows. kosz.
OKV1 RKKTKV01 Klucz odchyleń zleceń
OKV2 RKKTKV01 Klucz odchyleń dla nośnika kosztów
OKV5 RKKTKV09 Opracow. wersji kosz. post. MPK
OKV6 RKKTKV09 Wersje kosztów postul. zleceń
OKV7 RKKTKV09 Wersje kosz. post. nośn. kosztów
OKVF RKKTKV05 Zmiana wariantu odchylenia dla MPK
OKVG RKKTKV05 Warianty odchyleń zleceń
OKVH RKKTKV05 Warianty odchyleń nośnika kosz.
OKVK RKKVOKKV Opracowanie tabel odchyleń
OKVO RKKRKKR0 Wywoł. hiererchii uogól. dla zleceń
OKVZ SAPMKKS1 Zmiana klucza odchyl.dan.podst.mat.
OKWC RKKBBGEN Generowanie raportów kosztów proces.
OKWT RKABCT01 Transport formatów planowania
OKX0 RKCDSM_H Oprac. struk. nad. hier. dan. podst.
OKX1 SAPLKCD0 Opracowanie reguł transferu
OKX3 RKCTRTX1 Lista miejsc użycia
OKX4 RKCDSM_2 Oprac. strukt. nadaw. danych podst.
OKX5 RKCDSM_3 Struktury nadawcze do komentarzy
OKX6 RKCDSM_6 Struktury nadawcze
OKX7 RKCDSM_7 Koment. strukt. nadaw. dla danych o.
OKX8 RKC_CALL_VIEW_TRSTHV_KC Wyświetlanie katalogu hierarchii
OKX9 RKC_CALL_VIEW_TRSTHV_KC Opracowanie katalogu hierarchii
OKXB SAPMKCTR Narzędzie transportu
OKXC RKCREOMV Reorg. opracow. wglądu (dane podst.)
OKXE RKCCOTB0 Wniesienie aspektu do tabel sterow.
OKXF RKCDLTB0 Usuwanie aspektu z tabel sterowania
OKXG SAPMKCTR Narzędzie importu
OKXR SAPMKKB5 Drzewo raportów
OKXU RKCMDFU0 Moduły funkc. dla dołącz. dokumentów
OL01 RLMIGR01 Wyświetlanie / zmiana LDK34 (MSkł)
OL02 RLMIGR02 Wyświetlanie / zmiana RLPLA (MSkł)
OL03 RLMIGR03 Wyświetlanie / zmiana LDK33 (zapas)
OL04 RLMIGR04 Wyświetlanie / zmiana RLBES (zapas)
OL05 RLMIGR05 Wyśw. / zmiana LDK30 (magazyn mat.)
OL06 RLMIGR06 Wyświetlanie/zmiana LDK31 (typ mat.)
OL10 RLMGT000 Testowanie transferu danych MSkł
OL12 RLBEST00 Trans. danych zap. RLBES->prz. wsad.
OL14 RLMGT010 Testowanie transferu danych zapasu
OL15 RLMG0050 Transf. danych mat. wglądu num. mag.
OL16 RLMGT050 Test. przesył. d. podst. mat. (MLGN)
OL17 RLMG0060 Transfer danych materiału typu mag.
OL18 RLMGT060 Test. przesył. d. podst. mat. (MLGT)
OL19 RLALEACU Generowanie modelu rozdziału
OL20 RLWMSCH1 Sprawdz. spójności (centr. przetw.)
OL21 RLWMSCH2 Sprawdz. spójn. (Zdecentr. przetw.)
OL22 RLCHECKL Kontrola LE / Przydział numerów HU
OLE RSOLETT1 Transakcja demonstracyjna OLE
OLI0 MENUOLI0 C dane podstawowe PM
OLI1 RMCBNEUA Ustawienie CM dla ruchów materiał.
OLI1BW RMCBNEUA Ustawienie CM dla ruchów materiał.
OLI2 RMCBNEUB Ponowne tworz. BCO: Zapasy
OLI2BW RMCBNEUB Nowa str. contr. zap.: Zapasy skł.
OLI3 RMCENEUA Nowa struktura syst. inf. zaop.
OLI3BW RMCENEUA Nowa strukt. EKS str. ekstrakcji BW
OLI4 RMCFNEUA SIHP Ustawienia statystyczne
OLI4BW RMCFNEUA Ponowne tworz. struktur ekstr. PPIS
OLI4KBW RMCFNEV1 Inicjalizacja danych KANBAN
OLI5 RIPMCO00 SIRUR Ustawienia statystyczne
OLI6 RMCBS197 Okresowe ilości zapasów - skład
OLI6BW RMCENEUR Ponowne tworzenie aplik. 06 (SpFak)
OLI7 RMCVNEUA SIS Ustawienia statyst.: Zlecenia
OLI7BW RMCVNEUA Pon. tworz. str. ekstr. SIS - zlec.
OLI8 RMCVNEUL Ustawienie SIS dla dostaw
OLI8BW RMCVNEUL Pon. tworz. str. ekstr. SIS- dostawa
OLI9 RMCVNEUF SIS Ustaw. statyst.: Dokum. faktur.
OLI9BW RMCVNEUF Pon. tworz. str. ekstr. SIS- faktura
OLIA MENUOLIA C Przetwarzanie PM
OLIABW RMCENEUB Pon. tworz.: Transakcja agenc. BW
OLID RMCVNEUC SIS: Ponowne tworz.statyst.-kontakty
OLIE RMCVNEUT Nowa struktura TIS - transport
OLIF RMCFNEUD PPIS: ponowne tworz. prod. seryjnej
OLIFBW RMCFNEUD Nowa str. prod. ser. - str. ekstrak.
OLIG RWB2BNEUA Nowa struktura: Global Trade BW
OLIGBW RWB2BNEUA Pon. tworz. GT: Ekstr. kontr. handl.
OLIH RMCBMRP2 Nabycie danych MRP dla BW
OLIIBW RMCINEBW Nowa struktura syst. inf. PM dla BW
OLIKBW RWB2BNEUB Nowa str. GTM: Zarządzanie pozycjami
OLILBW RWB2BNEUC Nowa str. GTM: Zarz. poz. z siecią
OLIM RMCBS198 Okresowe ilości zapasów - zakład
OLIP MENUOLIP C Planowanie PM
OLIQ RMCQNEUA Nowe ustawienia systemu inform. QM
OLIQBW RMCQNEBW Nowa strukt. systemu inf. QM dla BW
OLISBW RMCSNEBW Nowa strukt. systemu inf. CS dla BW
OLIX RMCSISCP Ustawienie kopiow./usuwania wersji
OLIZ RMCBNERP Nowa str. contr. zapas.: Kontr. fak.
OLIZBW RMCBNERP Nowa str. contr. zapas.: Kontr. fak.
OLMB RMIMGDIRECTOLMB IMG Gospodarka zapasami
OLME RMIMGDIRECTOLME IMG wgląd: Zaopatrzenie
OLML RLDOLML1 Struktura IMG Gospodarka Magazynowa
OLMR RMIMGDIRECTOLMR IMG Sprawdz. faktury
OLMRLIST SAPMSHD0 Opracowanie wariantu listy
OLMS MENUOLMS C RM-MAT Menu danych podstawowych
OLMSRV RMIMGDIRECTOLMSRV Konfiguracja MM-SRV
OLMW RMIMGDIRECTOLMW IMG Wycena/dekretacja
OLPA MENUOLPA Konfiguracja SOP
OLPM RIPMS001 Ustawianie: system inform. SIRUR
OLQB MENUOLQB Konfigurowanie QM w zaopatrzeniu
OLR3_CJ20N OLR3_CALL_PB OLR3 - bezp. dostęp: Project Builder
OLR3_ME2XN OLR3_CALL_PDOC Wyśw. dokum. zaopatrzeniowego
OLS1 MENUOLS1 Konfiguracja: Rabat
OLVD MENUOLVD C SD Menu wysyłki
OLVF MENUOLVF C SD Menu fakturowania
OLVS MENUOLVS C SD Menu dla danych podstawow.
OM00 MDCUOPP1 Konfiguracja KANBAN
OM0F RMDBVM00 Konwersja MDVM/MDVL dla obszarów MRP
OM14 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: PKHD
OM18 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: PKKEY
OMA1 SAPMV12A Tworzenie tab. warunków: Partie w MM
OMA2 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków: Partie w MM
OMA3 SAPMV12A Wyświetl. tab. warunków: Partie w MM
OMA6 SAPMV12A Tabela warunków: PrzypDoAs/WyklZAs D
OMA7 SAPMV12A Tabela warunków: dodanie indeksu
OMA8 SAPMV12A Tabela warunków: Zmiana indeksu
OMB0 ROOLMB00 Lista rodzajów dokumentów
OMB1 SAPMOMB0 Dynamiczna kontrola dostępności
OMB2 SAPMOMB0 Automat. tworz. składu (Wyd. mat.)
OMB3 SAPMOMB0 Automat. tworz. składu (Prz. mat.)
OMB4 ROOLMB00 Opracowanie kodu drukowania (WZ)
OMB5 ROOLMB00 Opracowanie kodu drukowania (PZ)
OMB6 ROOLMB00 Zmiana ręcznej dekretacji
OMB7 ROOLMB00 Dane test.: Wpis pocz. stanu zapasów
OMB8 ROOLMB00 Dane testowe: Transfer rezerwacji
OMBA SAPMOMB0 Przypisanie numerów dla dok. księg.
OMBC SAPMOMB0 Ustawianie kontroli brakując. części
OMBF ROOLMB00 Sterow.pakietami BTCI dla ruchu mat.
OMBG SAPMOMB0 Ustaw. wyświetlania stanu zapasów
OMBM ROOLMB00 Sterow.pakietami BTCI dla rezerwacji
OMBN SAPMOMB0 Ustawienia domyślne dla rezerwacji
OMBR SAPMOMB0 Ogólne ustawienia drukowania
OMBS SAPMOMB0 Przyczyny ruchów
OMBV ROOLMB00 Sterow. pakietami BTCI dla inwentar.
OMBW ROOLMB00 Ustawianie ekranu dla ruchów mater.
OMBX SAPMOMBA Wyświetlanie stanu zapasów
OMBZ ROOLMB00 Stornowanie PZ pomimo faktury
OMC0 ROOLMB00 Limity tolerancji dla przyjęcia mat.
OMC1 SAPMOMB0 Nr dowodu przyjęcia/wydania mater.
OMC2 SAPMOMB0 Przydział numerów dla rezerwacji
OMC4 RM07II34 Transfer danych BTCI: Spis z natury
OMC6 ROOLMB00 Transfer danych testowych: Inwent.
OMC7 RM07II38 Transfer danych BTCI: Inwent.+ różn.
OMC8 RM07II39 Transfer danych BTCI: Dok. inw./Spis
OMC9 RM07II40 Tran.dan. BTCI: Dok.inw./spis/różn.
OMCC SAPMOMB0 Generow. dok. inw. dla ruchu mater.
OMCDB SAPMDOCUMENTARY_BATCH Aktywacja partii informacyjnej
OMCE SAPMOMBE Definiowanie poziomu partii
OMCF SAPMOMB0 Wydruk etykiety
OMCG ROOLMB00 Proced. wyszukiw.: Ustal. partii MM
OMCH ROOLMB00 Ustawienie ręcznej dekretacji (PZ)
OMCJ ROOLMB00 Układ ekranu: Przyjęcie materiałów
OMCM SAPMOMB0 Dynam. kontrola dostępn.: Prz. mat.
OMCN ROOLMB00 Sterow. pakietami BTCI dla inwentar.
OMCP SAPMOMB0 Dynam. kontrola dostępn.: Wyd. mat.
OMCQ ROOLMB00 Ustawienia dla komunik. systemowych
OMCS SAPMOMBE Aktywacja zarządz. statusem partii
OMCT SAPMOMBE Definicja partii
OMCZ SAPMOMBE Aktywacja przypisania numeru partii
OMD5 ROOLMD01 C MM-MRP - oznaczenie elem. MRP T457
OMDK ROOLMD02 C RM-MAT MD Przyporządkowanie błędu
OMDN SAPMSNUM C MM-MRP: Przedziały zakr. nr ZgłZap
OMDO RMMDBTCH Utworzenie pliku planowania
OMDP RMMDBTCH Kontrola zgodności pliku planowania
OMDT SAPMOPPQ C MM-MRP Nabycie zewnętrzne
OMDU SAPMOMD7 C MM-MRP uaktywnienie MRP
OMDV SAPMOMD4 C MM-MRP konwersja przebiegu planow.
OMDW SAPMOMD5 C MM-MRP ponowne harmonogramowanie
OMDX SAPMOMD6 C MM-MRP horyzont planowania
OMDY SAPMOMD8 C MM-MRP przerwanie przebiegu plan.
OMEE ROOLME00 C MM-PUR Reorganizacja: Zapyt.ofert.
OMEN ROOLME00 C MM-PUR Reorg. um. term. - czas
OMESCJ SAPMOMEW Aktywacja rek.inf. skł. do dostarcz.
OMEV SAPMOMEV Ustalenie cen konsygnacyjnych
OMEX ROOLME00 C MM-PUR Reorganizacja: Zgł. zapot.
OMEY ROOLME00 C MM-PUR Reorganizacja: Zamówienie
OMEZ ROOLME00 C MM-PUR Reorg., kontrakt - czas
OMFJ RDDSRCG0 C MM-PUR Układ dla wprow. wsadowego
OMFL RM06IBI0 C MM-PUR Przej. danych rekordu inf.
OMFT D Warunki określania komunikatów
OMGA RMMEKRTE C MM-PUR Teksty: Dostawca centralny
OMGB RMMEKRTE C MM-PUR Teksty: Dostawca, zaopatrz.
OMGEN OM_GEN Generowanie jedn. organiz.
OMGENP OM_GEN Generowanie jedn. organiz.
OMGQ_CHAR RM06BCUS_CHAR Opracowanie cechy - procedura zatw.
OMGQCK RM06BCUS Kontrole procedur zatwierdzania
OMGSCK RM06BCUS Kontrole procedur zatwierdzania
OMHA SAPMV12A Tworz.tab.war.rabatu od obr. (Zaop.)
OMHB SAPMV12A Zmiana tabeli rabatu od obr.: Zaop.
OMHC SAPMV12A Tabela warun.: wyśw. rabatu (zakup)
OMHK RM06BBI0 Wprow.wsad., zgłosz. zapotrzebowania
OMHL ROOLMS00 C MM-PUR Klucz wyszuk. - rekord inf.
OMHM ROOLMS00 C MM-PUR Klucz wyszuk. - Zgłosz.zap.
OMHN ROOLMS00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
OMHO ROOLMS00 C MM-PUR Klucz wysz.- Lista źródeł
OMHS RM06IBIS Wyświetl.pliku transf.rekordu inf.
OMHT RM06BBIS Wyświetl.pliku transf.zapotrzebow.
OMHU RM06IBIE Plik przykł.: Rek.inf.wprow.wsad.
OMHV RM06BBIE Plik przykł.: Zapotrzeb.wprow.wsad.
OMHW SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: BONUSABRLF
OMI2 SAPMOMD1 C MM-MRP zakresy numerów MRP
OMI3 SAPMOMD2 C MM-MRP Liczba zakr. dla zlec. plan
OMI4 SAPMOMD3 C MM-MRP wielkości partii
OMI8 SAPMM61C Parametry zakładu
OMID SAPMSNUM Oprac.zakresu numerów: ZapotrzNiezal
OMILL_CUT SAPLMILL_CUT Konfiguracja przetwarzania cięcia
OMIW SAPMOPPS Rozwin. spec. mater.
OMJ2 SAPMOMB0 Oprac. toler. inwent.->Pracownik
OMJ3 ROOLMB00 Określenie drukarki: Zakład/skład
OMJ4 ROOLMB00 Określ. druk.: Zakł./skład/gr.użytk.
OMJ5 SAPMOMB0 Data ważn. na poziomie zakł. i ruchu
OMJ6 SAPMSNUM Oprac. zakr. nrów dla dow. Prz/WydM
OMJ7 SAPMOMB0 Zakł./Obsz.wyc.- Dziedz.-> Dz.gosp.
OMJ8 SAPMOMB0 Automatyczne tworzenie składu
OMJ9 ROOLMB00 Zmiana ręcznej dekretacji
OMJA ROOLMB00 Ustawianie ekranu dla ruchów mater.
OMJC SAPMOMB0 Generow. dok. inw. dla ruchu mater.
OMJD SAPMOMB0 Ustawianie kontroli brakując. części
OMJE SAPMOMB0 Data ważn. na poziomie zakł. i ruchu
OMJH RM07EDMI Opracow. zestawu danych dla inwent.
OMJI SAPMOMBD Ustawianie blokady materiału
OMJL ROOLMB00 Opracow. wskaźnika wydruku (autom.)
OMJM ROOLMB00 Wyr.zakł./ob.wyc.-dziedz.->dz.gosp.
OMJO RM06IBKI Zmiana MKOP w rekordy inf. konsygn.
OMJP RM06IBI0 Wprowadz.wsad. rekord.inf.konsygnac.
OMJQ RM06IMKI ZnacznikUsun: segmenty ceny konsygn.
OMJR ROOLMB00 Wyszuk.drukarki: rodz.komunik./użyt.
OMJS ROOLMB00 Kontrola daty ważności: Wyd. mat.
OMJV SAPMOMBD Dodatkowe tworzenie wartości
OMJW ROOLMB00 Automat. tworzenie zamówienia
OMK0 SAPMOLVI Przyłączenie do interfejsu PP
OMK1 SAPMOLVI Metoda wyszukiwania partii w WM
OMK2 SAPMOLVI Wyjścia użytkowników dla strategii
OMK4 SAPMV12A Tabela war.: Tworzenie (partie, WM)
OMK5 SAPMV12A Tabela war.: Zmiana (partie, WM)
OMK6 SAPMV12A Tabela war.: Wyświetl. (partie, WM)
OMK7 SAPMOLVI Partia WM.....(zostanie usunięta)
OMKW SAPMOLVI Strategia wydawania zapasów "DW"
OMKX SAPMOLVI Automatyczne zlecenia przeniesienia
OMKY SAPMOLVI Połączenie do zewn. syst. przez ALE
OMKZ SAPMOLVI Automatyczne zlecenia przeniesienia
OML9 SAPMOLVI Konfig. interfejsu mob. wpr. danych
OMLA SAPMOLVI Rozm. zapas. blisko miejsca pobrania
OMLB RLOLML01 Obiekty magaz. 01: krytyczne ZPrz
OMLC RLOLML01 Obiekty magaz. 02: krytyczne ZPrz
OMLD RLOLML01 Ob. mag. 03: kryt. nota przeksięgow.
OMLE RLOLML01 Obiekty magaz. 04: krytyczne dostawy
OMLF RLOLML01 Obiekty magaz. 05: ujemne zapasy
OMLG RLOLML01 Obiekty magaz. 06: interfejsy miejsc
OMLH RLOLML01 Ob. mag. 07: krytycz. zapasy produk.
OMLP RLOLML01 Planow. zadań dla stacji kontr. mag.
OMLV SAPMOLVI Sterow. wydrukiem w gosp. magaz.
OMLW SAPMOLVI Zakresy numerów dla WM
OMLX SAPMOLVI Potwierdzenie
OMLY SAPMOLVI Wyszukiwanie typu magazynu
OMLZ SAPMOLVI Wyszukiwanie sekcji magazynowej
OMM1 SAPMOLVI Wyszukiwanie typu miejsca składow.
OMM2 SAPMOLVI Rozmieszczenie mat. niebezpiecznych
OMM3 SAPMOLVI Strat. rozmiesz. zapasów dla palet
OMM4 SAPMOLVI Strat. rozm. zapasów - mag. blokowy
OMM8 SAPMOLVI Strat. wydaw. zapasów - ścisłe FIFO
OMM9 SAPMOLVI Strat. wydaw. zapasów -duże/małe il.
OMMB SAPMOLVI Zakresy num. inwentaryz. dla WM
OMMO RLVSCHEC Kontrola spójności tabel MM-WM
OMMP SAPMOLVI Zdecentralizowana gosp. magazynowa
OMNJ SAPMOLVI Połączenie do syst. ster. magazynem
OMNN RLCUST00 Exit konwersji dla numeru jedn. skł.
OMNU SAPMOLVI Sterow. wydrukiem z zarządzaniem JS
OMNV SAPMOLVI Przedziały zakresu numerów dla WM
OMO! SAPMMCSC Anal. stand.: ust.domyśl.- logistyka
OMO$ SAPMMCSC QMIS: Param. domyślne, Analiza stnd.
OMO, RMCSMCSI Analizy stand.: Usuw. wersji wyboru
OMO= SAPMMCSC SIRUR:Ust.domyśl.:Ogól.analiza stan.
OMO0 SAPMMCSC Analiza użytk.: Ustaw. stand. SIHP
OMO1 SAPMMC0C Opracowanie aktualizacji: SIS
OMO2 SAPMMC0C Obsługa aktualizacji: SIZ
OMO3 SAPMMC0C Obsługa aktualizacji: Dane zewn.
OMO6 MENUOMO6 Opracowanie aplikacji
OMO9 SAPMMC0C Opracowanie aktualizacji: INVCO
OMOA SAPMMC0C SIL: tworzenie aplikacji
OMOB SAPMMC0C SIL: zmiana aplikacji
OMOC SAPMMC0C SIL: wyświetlanie aplikacji
OMOD SAPMMC0C Obsługa aktualizacji: SIHP
OMOE RMCLGN00 Wygenerowanie i inicjalizacja BIL
OMOF SAPMMC0C Opracowanie aktualizacji apl. użytk.
OMOH SAPMMCSC Zmienna anal.stand., ustaw. domyślne
OMOJ SAPMMCSC Zmienna an.stand.,ust. domyśl., SIS
OMOK SAPMMCSC Zm.analizy stand.,Ust.stand.,zewnęt.
OMOL SAPMMCSC Zmienna anal. stand., ust. dom., SIZ
OMON SAPMMCSC Zmienna anal. stand., ust.dom., CM
OMOR SAPMMC0C Opracowanie aktualizacji: QMIS
OMOS SAPMMC0C Obsługa aktualizacji: SIRUR
OMOT SAPMMC0C Opracowanie aktualizacji TIS
OMOU SAPMMCSC Warianty AnalizyStand-StandUstaw TIS
OMOY SAPMMC0C Oprac. aktualizacji: gosp. magazyn.
OMOZ SAPMMC0C Obsługa aktualiz.: Logistyka ogólnie
OMP0 MENUOMP0 Konfiguracja: zarządz.popytem (menu)
OMP1 SAPL0MPB Konfiguracja: rodzaje zapotrzebowań
OMP2 SAPL0MPB Konfiguracja: wersje
OMP3 SAPL0MPB Konfiguracja: wersje klas zapotrzeb.
OMP4 SAPL0MPB Konfiguracja: historia niezal.zapot.
OMP5 SAPL0MPB Konfiguracja: rodz.refer. (ZalZapot)
OMP6 SAPL0MPB Konfiguracja: zużycie niezal.zapot.
OMP8 SAPL0MPB Konfiguracja: reorg. niezal.zapotrz.
OMP9 SAPL0MPB Konfiguracja: ustalanie NiezalZapot
OMPA SAPL0MPB Konfiguracja: wersja rodzaju refer.
OMPC SAPL0MPB Konfiguracja:Wsk.Pl./Zuż.Niez.Zapot.
OMPD SAPL0MPB Konfigur.: Niezal.Zapot. Ekran Pocz.
OMPE RDDSRCG0 Struktura transferu
OMPH SAPL0MPC Podział okresu
OMPI SAPL0MPC Konfiguracja
OMPJ SAPL0MPC Rodz.zapotrz. - sterowanie komunik.
OMPL RM60IN00 Bezpośrednie wprowadz.
OMPL1 ROOCMESG Definiowanie komunikatów systemowych
OMPM RM60INEX Tworzenie pliku przykładowego
OMPP SAPL0MPB Wewnętrzne przypisanie numerów
OMQ1 RM06EEI0 Transfer zamówień
OMQ2 RM06EEI1 Transfer historii zamówienia
OMQ3 RSTXLITF Transfer tekstów zamówienia
OMQ4 RM06EEEX Utworzenie pliku transferu zsmów.
OMQ5 RM06EESF Edycja pliku transferu zamówienia
OMQ6 RM06EET1 Utworzenie pliku transferu teks.zam.
OMQM ROOLMS00 C MM PUR Klucz wyszuk.: Ark. wpisów
OMR0H SAPMO20M C MM-IV Automatyczne dekretacje
OMR4 SAPMOMR0 MM-IV Rodz.dok/NK Przychodz. faktura
OMR5 SAPMOMR0 MM-IV Rodz.dok/NR Opracowanie konta
OMR6 ROOLMR00 Limity tolerancji: Sprawdz. fakt.
OMR8 SAPMOMR0 C MM-IV Obsługa suplementu zamów.
OMRA ROOLMR02 C MM-IV Typy wyceny/ Dalsze obciąż.
OMRE SAPMV76A Konfiguracja list dokumentów zaopat.
OMRM RMCUST00 C MM-IV komun. specyf. dla użytk.
OMRR RV80C001 Wykorzyst. klucza transakcji/zdarz.
OMS2OLD SAPMM03C C MM-BD Rodzaje materiału
OMS9 SAPSMGFL Konfiguraja: wybór pola/ekranu
OMSFIX SAPSMGFI Opracowanie wsk. "relew. dla ustal."
OMSH ROOLMS00 C MM-BD Klucz wyszukiw. dla mat.
OMSI ROOLMS00 C MM-BD Klucz wyszukiw. dla dost
OMSJ SAPMOMS0 C MM-BD Zakres numerów dla dost.
OMSK SAPMOMS0 C MM-BD Klasy wyceny T025
OMSL2 SAPS_MGV_TMCNV_CUST Opracowanie tabeli TMCNV
OMSM RMMMVERW CS MM Ustaw.danych administracyjnych
OMST RDDSRCG0 C MM-BD Układ rek. dla Przet. wsad.
OMSU RMMMBIM0 C MM-BD Transfer danych podst.mater.
OMSV RFBIKR00 C MM-BD Transfer danych dostawcy
OMSW RDDSRCG0 C MM-BD Układ rek. dla Przet. wsad.
OMT1 RM07MCC1 C MM-BD Aktualiz. kontroli spójności
OMT3C SAPMMGC5 Kopiowanie grupy funk. klienta
OMT4 SAPMMGC3 Konfiguracja komunikatów EAN
OMT8 RMDATIND Transfer podst. dan. materiał. (DI)
OMW0 SAPMOMBD C MM-IV Sterowanie wyceną
OMW9 SAPMOMW0 C RM-MAT MW Rodz.Dok/Koszty Pp Zm.C.
OMWA SAPMOMW0 C RM-MAT MW Rodz.Dok/Koszty Pp O/D
OMWC SAPMO10M C MM-IV Rozdzielona wycena materiału
OMWD ROOLMB00 C RM-MAT MB Grupow. obszarów wyceny
OMWE SAPMOMBD C Czy wyc. LIFO/FIFO jest aktywna?
OMWL SAPMOMBD C Ustawienie podstawowe LIFO/FIFO
OMWM SAPMOMBD C MM IV Sterowanie: Wyszuk. konta
OMWN ROOLMB00 MM-IM: Kod gr. kont dla rodz. ruchu
OMWS SAPMOMBE Aktywacja jedn. miary udziału/prod.
OMWW SAPLMB0D_WIZ Pomoc wyszukiwania konta MM
OMWW2 SAPM021M Czas istn. Asystenta wyszuk. kont MM
OMX4 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów ML-BELEG
OMXL SAPMOMBD Ustaw. przetwarz. pust. opakow.
OMXX SAPMOMEV Aktualizacja dok.zlecenia do kont.MM
OMY0 RMDATSHO Wyświetl. pliku przeniesienia mater.
OMY1 RMDATGEN Tworzenie pliku wejściow. dla mater.
OMZE ROOLME00 C MM-PUR Reorg., kontrakt - dodatek
OMZN ROOLME00 C MM-PUR Reorg. umowa term. - dodat.
ONOT SAPL0SAP Opracowanie rodzajów notowań
ONP4 SAPMKES1 Tw. sieci formatu plan. wsk. stat.
ONP5 SAPMKES1 Zm. sieci formatu plan. wsk. stat.
ONP6 SAPMKES1 Wyśw. sieci formatu plan. wsk. stat.
OO_MGE_MS RHCUST01 Główny przełącznik dla zarz. glob.PR
OO_PT_V3S RHCUST01 Przeł. - wcześniejsza trzecia zmiana
OO0D RHDESC20 Profil opisu obiektu
OOAC RHCUST01 HR: Główny przełącznik uprawnień
OOAE RHCUST01 Ustawienia: Systemy oceny
OOAI RPIT25APP Przejęcie oceny - osoby
OOALEBSIZE RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE BSIZE
OOALEINTE RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE INTE
OOALEPCR RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE PCR
OOALEPOPPA RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE POPPA
OOALEPOPUP RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE POPUP
OOALEREPLI RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE REPLI
OOALEREPPA RHCUST01 Ustawianie T77S0: ALE REPPA
OOAM RHXPEACM Zmiana katalogu ocen
OOAP RHCUST01 Ustawianie aktywnego wariantu planu
OOBC RHCUST01 Ob. ster. przycisk. - wprow. wsadowe
OOBD RHCUST01 Stornowania
OOBE RHCUST01 Parametr budżetowania
OOBI RHCUST01 INTERN: Integracja PA-PD w tr. wsad.
OOBS RHCUST01 Obsadzanie funkcji
OOBU RHCUST01 Rezerwacje zdarzeń
OOBX RHCUST01 Typ oceny : Standardowe wprowadzanie
OOCA RHCUST01 Rodzaje działań
OOCB RHCUST01 Rozszerz. klienta dla danych podst.
OOCC RHCUST01 MPK nośnika kosztów
OOCDIST RHCUST01 Integracja - rozdział kosztów
OOCE RHCUST01 Elementy organizacyjne
OOCH RHCHECK0 Kontrola spójności
OOCINH RHCUST01 Dziedzicz. obsz. rach. przez stanow.
OOCK RHCUST01 Integr. plan. kosztów-rach. kosztów
OOCM RHCUST01 Ustawienia zarządzania wynagrodz.
OOCM_AD RHCUST01 Ustawianie - zarządzanie wynagrodz.
OOCM_CR RHCUST01 Obliczania stosunku porównawczego
OOCM_JP RHCUST01 Parametry pieniężnej wyceny funkcji
OOCM_SS RHCUST01 Uczestnictwo w ankietach dot. wyn.
OOCM_TCS RHCUST01 Parametry ogólnego przeglądu wynagr.
OOCO RHCUST01 Integracja PD - Rachunek kosztów
OOCR RHCUST01 Ustawianie dołączania transportu PD
OOCU_PAR SAPLRHWH Konfiguracja zadania z parametrami
OOCU_RESP SAPLRHUZ Konfiguracja zakresów odpowiedz.
OODA RHCUST01 Proces online
OODC RHCUST01 Plan. zmian: Wpis zapotrzebowań
OODD RHCUST01 Planowanie zmian: ustawienia blok.
OODE RHCUST01 Planow. zmian: wgląd-stanow. rob.
OODF RHCUST01 Olan. zmian: propozycja dla skrótu
OODG RHCUST01 Planowanie zmian: Stand. gr. zmian
OODH RHCUST01 Planowanie zmian: wgląd wyboru
OODIFMA RHCUST01 Ograniczenie do jednego obszaru fin.
OODK RHCUST01 Planowanie zmian: Kalendarz zakład.
OODL RHCUST01 Wartości domyślne dla wyprowadzania
OODM RHCUST01 Aktywacja rodz. zastępstw dla wsk.
OODN RHCUST01 Planowanie zmian: Konf. okna dial.
OODO RHCUST01 Planowanie zmian: inna płatność
OODT RHALTD00 Transfer danych
OODU RHCUST01 Planowanie zmian: Wariant raportu
OODV RHCUST01 Planowanie zmian: Rodzaj zastępstwa
OODW RHCUST01 Planow. zmian: zawiadomienia
OODX RHCUST01 Planowanie zmian: Grupowania
OODY RHCUST01 Planowanie zmian: Konta/rodz. czasów
OOEC RHXPEECATM Zmiana katalogu planu rozwoju
OOECM_AD RHCUST01 Parametry sterujące dla zarządzania
OOECM_BD RHCUST01 Parametry sterujące dla budżetowania
OOECM_JP RHCUST01 Przełącznik ECM dla pien. wyc. funk.
OOECM_MAIN RHCUST01 Przełącznik aktywacji ECM
OOEE RHCUST01 Ustawienia: Plany rozwoju
OOEF RHCUST01 Potw. rezerwacji/odwołanie
OOEW RHCUST01 Priorytety rezerwacji
OOEX RHCUST01 Wydruk planu zmian przez EXCEL
OOFA RHCUST01 Wykorzystanie lokalizacji zdarzeń
OOFD RHCUST01 Funkcja wyszukiwania
OOFF RHCUST01 Zdjęcie do paszportu
OOFK RHCUST01 Kalendarz zakładowy
OOFT RHCUST01 Konfiguracja planowania limitów FTE
OOHCP1 RHCUST01 Ustaw. podst. - plan. kosztów osob.
OOHCP2 RHCUST01 Ust.- grom. danych - plan. kosz. os.
OOHCP3 RHCUST01 Ust.-przeb. planow.-plan. kosz. os.
OOHCP4 RHCUST01 Ust.-plan. szczeg.-plan. kosz. osob.
OOHCP5 RHCUST01 Ustawienia - księg.-plan. kosz. os.
OOHP RHINTE10 Ustawianie integracji PD - PA
OOHQ RHINTE30 PLOG - Integracja PREL
OOHRPBC01 RHCUST01 Ogólne ustaw. dla wyceny wg taryfik.
OOHRPBC02 RHCUST01 Podtyp dla blokady pon. obsadzania
OOHRPBC03 RHCUST01 Aktywacja monitorowania terminów
OOHRPBC04 RHCUST01 Aktywacja podst. konwersji STA
OOHRPBC05 RHCUST01 Wartość wyceny taryf. przy przeks.
OOHRPBC06 RHCUST01 Aktywacja prostej konwersji
OOHRPBC07 RHCUST01 Data księgow. dla symulacji rozl.
OOHRPBC08 RHCUST01 Rozl. wsteczne przez procesor obliga
OOHRPBC09 RHCUST01 Ustawienia ogólne
OOIF RHCUST01 HR: Przełącznik dla funkcjonal. IBAN
OOIL RHCUST01 Integracja rozrachunku działań
OOIO RHCUST01 Inicjalizacja typu obiektu
OOIV RHCUST01 Początkowy rodzaj zdarzenia/zasobu
OOKF RHCUST01 Ustalanie MPK
OOKP RHCUST01 Planowanie kosztów
OOKR RHCUST01 Obsługa opłat
OOKV RHCUST01 Procedury podczas konfliktów
OOLA RHCUST01 Wprowadzanie listy
OOLE RHCUST01 Bieżące ustawienia
OOLW RHCUST01 Dołączenie workflow dla zmiany kraju
OOMA RHCUST01 Połączenie pocztowe
OOMG RHCUST01 Elementy sterowania Gospodarki mat.
OOML RHCUST01 Interfejs poczty rezerw. pomieszczeń
OOMM RHCUST01 Integracja Gospodarki materiałowej
OOMP RHCUST01 Elementy organiz. Gospodarki mater.
OOMV RHMOVE00 Tworzenie pliku sekwencyjnego dla PD
OOMW RHMOVE40 Wyświetl. pliku sekwencyjnego dla PD
OONC RHCUST01 Globalne przydzielenie numerów
OONF RHCUST01 Funkcja noty
OOPADCE_UI RHCUST01 Przełącznik dla PAD CE
OOPAYGP RHCUST01 Przełącznik dla rozl. LP glob. prac.
OOPC RHCUST01 Administracja kadrami: spr. nr osob.
OOPCPWIZ1 SAPLHRPCP00WIZ1 Kreator: Planowanie kosztów osob.
OOPD RHCUST01 Dane podstawowe HR
OOPE RHCUST01 Typy organizatora
OOPH RHINTE00 Ustawianie integracji PA - PD
OOPM RHCUST01 Funkcja wyszuk. w planowaniu kadr
OOPP RHINTE20 Kontrola spójności dla integracji
OOPPOMSET RHCUST01 T77S0: Ustawienia PPOM
OOPS RHCUST01 Integracja PD - Dane podstawowe
OOPT RHCUST11 Udział w integracji
OOQ4 RHPECPAM Opracowanie modelu kariery
OOQ5 RHQCOPY1 Kop. profilu wym. do os. zajm. stan.
OOQA RHXPEQCM Zmiana katalogu kwalifikacji
OOQB RHQINTE1 Przejęcie kwalifikacji - kandydat
OOQI RHQINTE0 Przejęcie kwalifikacji - pracownik
OOQM RHPEPRFM Profil kwal.: oprac. danych grupow.
OOQU RHCUST01 Ustawienia: Rozwój kadr
OORP RHCUST01 Wersja planu dla rezerw. pomieszczeń
OORU RHCUST01 Plan. zmiany: Strategia propozycji
OORV RHCUST01 Strategia automatycznego przypisania
OORW RHCUST01 Harmonogram pracy: Wartości reguły
OOSD RHCUST01 Integracja fakturowania
OOSE RHCUST01 Elementy organizacyjne
OOSF RHCUST01 Funkcja wyszukiwania
OOSG RHCUST01 Ustaw. wst. dla fakt. kor. minus
OOSH RHCUST01 Elementy sterow. - dział. codzienne
OOSK RHCUST01 Sterowanie rachunkiem kosztów
OOSR RHCUST01 Ustawienia wst. dla rachunku
OOSS RHCUST01 Ceny, podatki, dekretacja
OOTK RHCUST01 Integracja - terminarz
OOTO RHCUST01 Definiowanie rodzajów spotkań
OOTS RHCUST01 Punkty zatrzymania
OOTT RHCUST01 Typy uczestników
OOTV RHCUST01 Wstępne rezerwacje
OOUM RHCUST01 Integracja przeksięgowania kosztów
OOUR RHCUST01 Rozszerz. klienta-rezerwacja zasobów
OOVA RHCUST01 Oferta zdarzeń
OOVACPTIME RHCUST01 Liczba dni do skróc. czasu trw. wak.
OOVB RHCUST01 Edycja wakatów
OOVO RHCUST01 Rezerwacja wstępna - rodzaje zdarzeń
OOVW RHCUST01 Zaplecze kuchenne do blokowania
OOW4 SAPLRHWW Numery przedr. - workflow/zarz.org.
OOWB RHCUST01 TEM-ESS : Wartości standardowe
OOWFAC RHCUST01 Aktywacja połączenia zdarzeń WF
OOWIZ1 SAPLHRTEM00_WIZ1 Wizard: przeksięgowanie kosztów
OOWIZ2 SAPLHRTEM00_WIZ2 Kreator: rozrachunek działań
OOWIZ3 SAPLHRTEM00_WIZ3 Wizard: fakturowanie
OOWIZ4 SAPLHRTEM00_WIZ4 Kreator konfiguracji korespondencji
OOWIZ41 SAPLHRTEM00_WIZ4 Kreator formularzy
OOWIZ42 SAPLHRTEM00_WIZ4 Kreator zmiennej tekstowej
OOWIZ43 SAPLHRTEM00_WIZ4 Kreator skrótu zawiadomienia
OOWIZ5 SAPLHRTEM00_WIZ5 Wizard: przeksięgowanie kosztów
OOZI RHCUST01 Dodatk. inform. dynamicz. menu
OOZO RHCUST01 Planowanie zmian: Symul. obecności
OOZS RHCUST01 Rodz. obecn. - Zarządz. czasem pracy
OOZT RHCUST01 Plan. zmiany: Status pracownika
OOZW RHCUST01 Integracja z zarządzaniem czasem
OP01 MENUOP01 Konfiguracja marszrut/stan. pracy
OP03 SAPMOMS0 Kalendarz zakładowy C
OP07 SAPLC0VL Tekst standardowy
OP08 SAPLC0VL Tekst standardowy
OP13 ROOP0011 Opracowanie sekwencji ekranów
OP18 SAPMOUT1 Oprac. grupy ustaw./typu grupy ust.
OP36 SAPMC68K Edycja wartości domyśl. zdoln. pr.
OP41 SAPMOUT4 Klucz wyszukiwania dla stan. robocz.
OP49 SAPMOUT4 Klucz wysz.dla sp.oper./ref.zest.op.
OP58 SAPMOUT1 Opracow. profili wartości domyślnych
OP61 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ROUTING_3
OP62 SAPMSNUM Zakresy numerów dla st. marszrut
OP63 SAPMSNUM Zakresy numerów dla ref. marszrut
OP73 ROOP0010 Grupa uprawnień ŚPP
OP77 ROOP0010 Engineering Workbench dla marsz./pl.
OP7A SAPMOUT4 Konfiguracja kluczy wysz. dla ŚPP
OP84 ROOP0010 Profile: wart. domyśl. dla marszruty
OP85 ROOP0010 Profile: wartości domyślne dla QM
OP8C RDDSRCG0 Układ rekordu dla tła (APL)
OP8D RCPTRA01 Transfer danych APL
OP8H ROOP0010 Profile: wart. domyśl. dla marszruty
OPCF SAPMUNIT Jednostki czasu
OPCI SAPMOUT1 Klucz grupy przygotowania/typ
OPDD SAPMOMS0 Kalendarz zakładowy
OPDK ROOP0010 Definiowanie przeglądu standardowego
OPDL ROOP0010 Opr. listy szczeg. plan. zdoln. pr.
OPDM ROOP0010 Definiow. listy szczegół. (wyrówn.)
OPDT ROOP0010 Definiowanie listy szczegółowej
OPDV SETCOPY1 Com-file (Rel-Info/OLPK) KOP. Set´s
OPDW SETCOPY2 Com-file (Rel-Info/OLPK) KOP. Set´s
OPE9 SAPMS01C Opracowanie profili użytkownika
OPENPS OPENPS Zapis do pliku czyn. na Palm Pilot
OPFP SAPMKFPC Ustawianie wersji cen stałych
OPH1 RFFMDL82 Rach.środ.fin.CO:usuw. danych rzecz.
OPH2 RKFMDL83 Dyspoz. fin. PS: Usuw. danych plan.
OPH3 RFFMMDD1 Rach.środ.fin.CO:usuw. danych podst.
OPH4 RFFMRP20 Rach.środ.fin.CO:przejęcie danych MM
OPH5 RFFMRP82 RachŚrodFin.CO:sukc.przej.danych FI
OPH6 RFFMRP81 RachŚrodFin.CO:kompl.przej.danych FI
OPH7 RFFMRP85 CO-Rach.śr.finans.:Przej.dan.ZU kom.
OPI1 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Opracowanie kategorii wartości
OPI2 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Kategorie wartości do rodz. kosztów
OPI4 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Kategorie wartości do pozycji finan.
OPI5 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Kategorie wart. do wskaźników stat.
OPI8 RKP_ACPOS_MAINTENANCE Wyświetlanie kategorii wartości
OPIC1 RPICMESG Definiowanie komunikatów systemowych
OPIN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: VHU_PINST
OPJ4 COWORKDISPATCH_SCHEDULE Planow. znacznika funkcji - wsad
OPJ6 SAPMBSVA Edycja profili statusu
OPJA SAPMOUT1 Opracow. gr.przygot./kategorii grupy
OPJB ROOP0016 Definiowanie komunikatów systemowych
OPJO SAPMUNIT Jednostki miary
OPJU ROOP0013 Parametry ster. zlecen. produkcyjn.
OPJX SAPMOMS0 Kalendarz zakładowy C
OPK7 PPCOBDEC Sterow. konfiguracją - transfer GDZ
OPKK SAPLC0VL Tekst standardowy
OPKQ SAPMOUT4 Konfig. kluczy wysz. dla zlec. proc.
OPKR PPSFCAJB Znacznik drukowania
OPKT SAPMKOAU Ekran początk. schematu rozliczenia
OPKV PPPRBTCM Znacznik drukowania
OPKW PPPRBSCM Wydruk dokumentów warsztatowych
OPKX PPREJOB1 Znacznik usunięcia/wskaźnik
OPKZ SAPMOUT4 Konfig. klucza wysz. dla zlec. prod.
OPLB SAPMV12A Tab.warun.:Tworzenie (partia, prod.)
OPLC SAPMV12A Tabela warun.:zmiana (partie, prod.)
OPLD SAPMV12A Tab.war.:Wyświetlenie (partie,prod.)
OPLI PPGOMOVE Zadanie w tle dla proces. potwiedz.
OPLJ PPPRECONF Zadanie "Szybkie wprowadz.-potwier."
OPLL PPORPFSE Raport realiz. zlec.: wyświetl. pola
OPLP PPGOMOVE2 Zadanie "Konwersja zlecenia planow."
OPMI RKMODIMP Import wzorców procesów
OPMJ PPORPPLA Ustalanie wartości realizacji
OPN1 SAPMOUT1 Opracowanie prof. dla recept. podst.
OPO1 SAPMKES1 Tworzenie formatu plan. rodz. koszt.
OPO2 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. rodz. kosztów
OPO3 SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. rodz. kosztów
OPO4 SAPMKES1 Tworz. formatu plan. wsk. statyst.
OPO5 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. wskaź. stat.
OPO6 SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. wsk. statyst.
OPP1 MDCUOPP1 Konfiguracja MRP
OPP2 MENUOPP2 MPS
OPP3 MDCUOPP1 Konfiguracja produkcji seryjnej
OPP5 SAPMM61C Pofil listy: lista składników
OPPB SAPMOPPR Nabycie bezpośrednie
OPPE SAPMOMDB Przekszt.: zlec.planow.->zlec.prod.
OPPE11 AVC_PPEGIPROFIL Profil iPPE WB Professional
OPPE12 AVC_PPETABSTRIP Rejestr iPPE WB Professional
OPPE13 SAPLPPEGIENG Przypis. użytkownika iPPE WB Prof.
OPPE20 SAPLPPEPROCUST Opracowanie profilu iPPE-PS
OPPESTATUS AVC_PPESTATUS Status międzyaplikacyjny
OPPJ SAPMOMD9 Reguła kontroli dla MRP
OPPL MENUOPPL MRP
OPPM SAPT457G Profile zestawień
OPPQ SAPMM61C C M MRP param.zakł. dla plan.zapot.
OPPR SAPMM61C C M MRP Grupa MRP
OPPZ SAPMM61C Grupa MRP
OPRCMFE RKKCMFE elast. komunikaty
OPS5 ROOPSS10 Opracowanie profilu sieci standard.
OPS9 ROOBP100 Profil zarządzania budżetem
OPSB ROOBP100 Profil planowania kosztów
OPSI SAPLCNGX Edycja regół walidacji PS
OPSM SAPL0PSR Opracow. profilu glob. syst. inf. PS
OPSN SAPLCNGX Edycja reguł substytucji PS
OPSO SAPL0PSD Opracowanie rodzajów projektu
OPSP ROOP0014 Kontrola dostępności zdolności prod.
OPSPAR3 RAIPAR00 Procedura ustalania partnera PSP
OPST RIOTCORU Parametry potwierdzenia sieci
OPSX RKBUDSDP PS: Ponow. ustaw. stat. "Zabudżet."
OPT2 SAPMOUT4 Klucz wyszukiw. dla defin. proj.
OPT3 SAPMOUT4 Klucz wyszukiwania dla elementów PSP
OPT4 SAPMOUT4 Klucz wyszukiwania dla sieci stand.
OPT5 SAPMOUT4 Konfiguracja sieci
OPTH R0PSR000 Opracowanie systemu inform. PS
OPTM ROOBP100 Profil planowania finans. projektów
OPTX SAPL0PSR Opr. ust. bazy danych syst. inf. PS
OPTZ SAPMOUT4 Klucz wyszukiwania stand. elem. PSP
OPU0 SAPMOUT4 Definicja projektu standardowego
OPU3 ROOP0015 Parametry ster. zleceń produkcyjnych
OPU6 ROOP0015 Parametry ster. zleceń produkcyjnych
OPU7 ROOP0015 Param. sterowania gospod. remontowej
OPUZ ROOP0015 Param. sterowania gospod. remontowej
OPVC BPFDPINI Konw. granic toler. kontr. dostęp.
OPVP SAPMM61C Kontrola zbiorcza dostępn. profili
OQ02 RQIFORM0 Opracowanie formularzy
OQ49 SAPMSD20 Klucz wyszukiw. marszruty technol.
OQ62 SAPMSNUM Zakresy numerów dla planów kontroli
OQ63 SAPMSNUM Zakresy numerów dla ref. marszrut
OQ77 ROOP0010 Engineering Workbench dla QM
OQ84 ROOP0010 Wart. dom. prof.: lista zadań/ogól.
OQ85 ROOP0010 Wart. dom. prof.: lista zadań/cecha
OQBA RIOCUS00 Warianty - opr. zbior. QINF w zaop.
OQBB RQOCST01 Aktywacja konfig. rodz. dokum.
OQBC RQOCST01 Dezaktywacja konfig. rodz. dokum.
OQI3 RIOCUS00 Opracowanie danych przechowywania
OQI4 RIOCUS00 Ustaw. wyboru pola dla listy partii
OQI5 RIOCUS00 Listy dla kart kontr. partii
OQI6 RIOCUS00 Listy kart kontr. dla listy zadań
OQI7 RIOCUS00 Lista rob. - nowe zapisyw. wyników
OQI8 RIOCUS00 Wariant listy roboczej dla autom. DU
OQI9 RIOCUS00 Listy kart kon. dla pods. cechy kon.
OQIA RIOCUS00 Oprac. warian. dla zestaw. wsk. jak.
OQIC RIOCUS00 Waiant listy rob. dla zapisyw. wyn.
OQID RIOCUS00 Wariant opracow. zlecenia dla mater.
OQIE RIOCUS00 Wariant wykorz. dla zlec. QM w mat.
OQIF RIOCUS00 Wybór pola partii bez zak. kontroli
OQIG RIOCUS00 Wybór pola - partie z otw. zapasem
OQIH RIOCUS00 Wybór pola - partie bez dec. użycia
OQII RIOCUS00 Wybór pola dla dec. gromadzenia tow.
OQIJ RIOCUS00 Wybór pola - opracow. hist. wyniku
OQIK RIOCUS00 Wybór pola - pobranie z odnies.
OQIL RIOCUS00 Wybór pola: par. kontr. dla pr. fiz.
OQIM RIOCUS00 Wybór pola - progr. usuw. wsk. jak.
OQIN RIOCUS00 Wprowadz. wyników dla punktów kontr.
OQIO RIOCUS00 Wprowadz. wyników dla partii kontr.
OQIP RIOCUS00 Wprowadz. wyników dla cechy kontr.
OQIQ RIOCUS00 Wariant wprowadz. wyników dla próbki
OQIR RIOCUS00 Wariant wprow. wyników dla urządz.
OQIS RIOCUS00 Wariant wpr. wyników dla lok. funkc.
OQIT RIOCUS00 Ustawianie listy metod kontroli
OQIU RIOCUS00 Ustaw. listy danych podst.cechy kon.
OQIV RIOCUS00 Historia wyniku dla cechy planu
OQIW RIOCUS00 Historia wyniku dla cechy planu
OQIX RIOCUS00 Lista wykorzystania narz. kontroli
OQIY RIOCUS00 Śledzenie środków kontroli
OQNC RIOCUS00 Ustaw. wyboru pól dla listy zawiad.
OQND RIOCUS00 Ustawian. wyboru pól dla listy zadań
OQNE RIOCUS00 Ustaw. wyboru pól dla listy pozycji
OQNF RIOCUS00 Warianty listy rob. - działania
OQNL RIOFSE00 Wybór pola - lista wielopoz. - kom.
OQNM RIOFSE00 Wybór pola - wielopoz. lista - part.
OQNN RIOFSE00 Wybór pola - wielopoz. lista - poz.
OQNO RIOFSE00 Wybór pola - wielopoz.lista - dział.
OQNP RIOFSE00 Wybór pola - wielopoz. lista - zad.
OQNU RIOFSE00 Wyb. pola - wielopoz.lista - przycz.
OQR0 RQTQREO Organizacja archiwizacji QM
OQS8 RIOCUS00 Konfiguracja dla IQS8
OQS9 RIOCUS00 Konfiguracja dla IQS9
OQZ7 SAPMV12A Tworz. tabeli warunków dla certyfik.
OQZ8 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków dla certyfik.
OQZ9 SAPMV12A Wyśw. tabeli warunków dla certyfik.
ORDO RAIM_DOWNLOAD Zapis do pliku progr. inwestycyjnego
ORET SAPMKKB5 Wybór raportu
ORFA RAORFA_IMG Konfiguracja - księg. akt. trw.
ORGANIZER SAPRMSSTART Zarządzanie rekordami
ORIS RMCWNEUU Ponowne tworz.- nowa cena sprzed.
ORISBW RMCBWEXUSEG Pon.tworz. dok. przeszac. CSprz (BW)
ORK0 MENUORK0 Ogólne menu konfigur. controllingu
ORK1 MENUORK1 Konfiguracja: Rach. oparta na EC-PCA
ORK2 RKEIMG00 EC-PCA: Wywołanie IMG
ORKA MENUORKA C CO-OPA Menu konfiguracji: Zlecenia
ORKE RKE_IMG_ORKE Wyświetl. IMG CO-PA
ORKL MENUORKL Menu księgi uzgod.
ORLNA SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: VHU_ACCT
ORLNC SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: VHU_CPGRP
ORLNI SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: TRMNO_INT
ORLNP SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: VHU_PSHP
ORLNR SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: VHU_REPROC
ORLNS SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: VHU_PSHPA
ORLNT SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: VHU_ACST
ORLNV SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: VHU_ACPO
ORLRS1 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków
ORLRS2 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków
ORLRS3 SAPMV12A Wyświetlanie tabeli warunków
ORMI RKMODIMP Import wzorców zleceń
ORUP RAIM_UPLOAD Odczyt z pliku progr. inwestycyjnego
OS01 RSHOST14 Kontrola LAN - ping
OS02 RSHOST01 Konfiguracja systemu operacyjnego
OS03 RSHOST02 Zmiany parametrów SO
OS04 RSHOST03 Konfiguracja sysemu lokalnego
OS05 RSHOST04 Konfiguracja systemu zdalnego
OS06 RSHOST05 Działanie lokalnego sysemu operac.
OS07 RSHOST06 Działanie zdalnego systemu operac.
OS40 RDDSRCG0 Generowanie SpM pliku transferu
OS41 RCSBI010 Transfer SpM bez opisu
OS42 RCCSBISC Przetwarzanie pliku transferu
OS43 RCSBI020 Kopiowanie zmian SpM
OS44 RCSBI030 Kopiowanie wariantów SpM
OS45 RCSBI040 Kopiowanie SpM z opisem
OS46 RCCSBIST Edycja pliku transferu (opis)
OS53 SAPMSNUM Zakr. numerów dla dan. podst. zmiany
OS61 SAPMCC02 Rodzaj ważności
OSPI SAPMSNUM Zakres numerów dla niezg.rozl.wst.
OSPJ SAPMSNUM Przedz. zakr. nr dla protok. dokum.
OSPM RMSERI14 Ponowne przetwarz. w tle zadania REM
OSPN RMSERI36 Zad. w tle: dopasowanie zapotrz.zal.
OSPO RMSERI71 Zadanie w tle utworzonego potw. zb.
OSPR SAPMRMCU Zakresy numerów w produkcji seryjnej
OSPT SAPMRMCU Asystent - profile produkcji ser.
OSPY MDBFUPDT Konwersja dla gr.kolejności pobrania
OSS1 RSEFA910 Zameldowanie do OSS
OT20 SAPMSNUM Zakresy numerów rekordów poj.
OT30 RFFDKU00 Rachunek bieżący
OT31 RFFUEB00 Nie rozrachunkowe
OT35 RFFDMM10 Zamówienia
OT38 RFBIDE00 C RF Program wprow. wsadowego
OT39 RFBIKR00 C FI Program wprow. wsadowego
OT43 SAPMFKM0 C Oprac. wersji: Oprac. wyc. z konta
OT45 SAPMFKM0 C Oprac. wersji: Okazanie czeku
OT48 RFFDIS00 C FI reorganizacja dysp. finans.
OT50 SAPMFKM0 C Elektroniczna dekretacja/ok. czeku
OT58 SAPMFKM0 C Elektroniczna dekretacja
OT59 SAPMFKM0 C Bankowość elektroniczna - dekret.
OT60 SAPMFKM0 C TR Wyszukiwanie kont KG - odsetki
OT62 SAPMFKM0 C wyszukiw. konta w zarz. lok./poż.
OT69 RFFDSD10 Reorganizacja danych DF ze zleceń
OT75 RFFDLF00 Reorganizacja CM z faktur dostawców
OT76 RFFDDA00 Reorganizacja CM z pożyczek
OT77 RFFDWP00 Reorganizacja CM z papierów wart.
OT78 RFFDTR00 Reorg. CM z dewiz, ryn.pien., deryw.
OT79 RTPM_CM_UPDATE Reorganizacja CM z papierów wart.
OT81 FIBL_RPCODE_MAINTAIN Przetwarzanie powtórz. kodu
OTCP SAPLDSYS Wywołanie TR OTCO
OTLA SAPMKKB5 Wybór raportu
OTPM SAPMF40M Def. wzorca wyszukiw. el.wyc.z konta
OV/1 RDDSRCG0 Generowanie struktury rekordu
OV/2 RFBIDE00 RV program wprowadzania wsadowego
OV/3 RFBIKR00 RV program wprowadzania wsadowego
OV/4 RMMMBIM0 RV program wprowadzania wsadowego
OV/5 RV14BTCI RV program wprowadzania wsadowego
OV/6 RVINVB00 RV program transferu
OV/7 RVINVBT0 Test danych dla transferu danych
OV/8 RVBTCI01 Dane testu - Tran. danych. - Warunki
OV/9 RVBTCI02 Wyświetlanie danych testowych
OV05 SAPMV12A Tabela warunków: lista/wykluczanie A
OV06 SAPMV12A Tabela warunków: lista/wykluczanie C
OV07 SAPMV12A Tabela warunków: PrzypDoAs/WyklZAs D
OV08 SAPMV12A Tabela warunków: dodanie indeksu
OV09 SAPMV12A Tabela warunków: Zmiana indeksu
OV10 SAPMV12A Tabela warunków: wyświetl. indeksu
OV16 SAPMV12A Tabela warunków: zastępow. towaru A
OV17 SAPMV12A Tabela warunków: zastępow. towaru C
OV18 SAPMV12A Tabela warunków: zastępow. towaru D
OV20 SAPMV12A Tabela warunków: tworzenie rabatu
OV21 SAPMV12A Tabela warunków: zmiana rabatu
OV22 SAPMV12A Tabela warunków: wyświetlanie rabatu
OV46 SAPMV12A Tabela warun.: Sprzed. prod. dod. T
OV47 SAPMV12A Tabela war.: Sprzed. prod. dod. Z
OV48 SAPMV12A Tabela warun.: Sprzed. prod. dod. W
OV50 RFDKAG00 Porówn. danych podst. dla odbiorców
OV51 RFDABL00 Wyświetlanie zmian odbiorcy
OV52 SAPV019 Usuw.odbiorcy przed startem produkt.
OV61 SAPMV12A Wysz. konta kontrol.: tworzenie tab.
OV62 SAPMV12A Wysz. konta kontrol.: zmiana tabeli
OV63 SAPMV12A Wysz. konta kontrol.: wyświetl. tab.
OV71 SAPMV12A Wysz. konta kasowego: zmiana tabeli
OV72 SAPMV12A Wysz. konta kasowego: wyświetl. tab.
OV7Z RMQUOT01 Tworzenie cech dla pozost. kontyng.
OV80 SAPMV12A Wysz. konta-karty kred.: wyśw. tab.
OV81 SAPMV12A Wysz. konta-karty kred.: zmiana tab.
OV82 SAPMV12A Wysz. konta-karty kred.: wyśw. tab.
OV8Z RMQUOT00 Sprawdzenie ustawień
OV90 SAPMV12A Projekt COPA: tworzenie tab.
OV91 SAPMV12A Projekt COPA: zmiana tab.
OV92 SAPMV12A Projekt COPA: wyświetlanie tab.
OV9Z RMQUOT10 Odpowiednie struktury statystyczne
OVA0 SAPL080I C_RV_Tab. VVVS "Grupa statusu"
OVA5 SAPMSTBM C SD Tab.VHA Szcz.poz. Gr.rodz.zlec
OVAA SAPMSTBM C SD Tab. VAG Powody odrzucenia
OVAC SAPMSTBM C SD Tab VCPA Kopiowanie dokum.
OVAE SAPMSTBM C SD Tab. VEP Zlecenia
OVAF SAPMSTBM C SD Tab. 184 Ustalanie typu poz.
OVAG SAPL080I C SD Tab. VAG Powody odrzucenia
OVAQ SAPMSTBM C SD Tab. VAU Przycz. blok. zlec.
OVAR SAPL080V C SD Tab. ROAZ Wyszukiwanie trasy
OVAS SAPMSTBM C SD Tab. VASP Przycz. blok. zlec.
OVAT SAPMSTBM C SD Tab. TXVR Kopie tekstu dokum.
OVAU SAPL080I C SD Tab. VAU Inne przyczyny
OVAV SAPMSTBM C SD Tab. MVFU Kryt. kontr. dostęp.
OVAX SAPMSTBM C SD Tab. VAU
OVAY SAPMSTBM C SD Tab. 184E Ustal. lin. harmon.
OVAZ SAPL080K C SD Tab. VAKZ Rodz. zlec./Organiz.
OVB3 RV15B001 Rabat: Nowa struktura indeksu fakt.
OVBT SDFPLA02 Raport modyfikacji planu fakturow.
OVCB SAPLO81C Struktura wglądu raportów
OVCC SAPL081C Przypisanie wglądu do użytkownika
OVCD SAPL081C Definicja wglądu raportu
OVCE SAPL081C Kontrola aktualiz. wsk. wydajności
OVCF RVCAS001 Sterowanie raportami - bloki inform.
OVCM SAPL080G C RV Tab. TVkk "Planow.: Rodz.kont.
OVE6 SAPL080E C RV Tab. T616 "Proced. eksp./imp."
OVE7 SAPL080E C SD Tabela T616Z "Prop.rodz.op.gos"
OVE8 SAPL080E C SD Tabela TVFM "Gr.cen tow-imp/exp
OVELO20 RVLCOVELO20 Ustalanie kategorii pojazdów
OVELO21 SAPLVELO23 Przypisanie kategorii pojazdu
OVELOM01 SAPMV12A Opracowanie tabel warunków
OVF3 SAPL080C C_RV_Tab. VAUK "Miej. pows. koszt."
OVFB SAPMSTBM C SD Tab. TVBO
OVFC SAPMSTBM C SD Tab. TVCPF
OVFK SAPMSTBM C SD Tab. TVFK Dok. fakturowania
OVFS SAPMSTBM C SD Tab. TVFS
OVFU SAPMSTBM C SD Tab. TVFSP
OVG1 RV15B003 Ponowne ustalenie sumy pośredniej
OVH1 SAPL0V02 C RV Tab. THIT - rodz. hierarchii
OVH2 SAPL0V02 C RV Tab. THIZU Przypis. grup. kont
OVH3 SAPL0V02 C RV Tab. THIOZ Przypis. organiz.
OVHU3 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: KONP
OVK1 SAPMSTBM C SD Tabela V_TST "Typ podat./kraj"
OVK3 SAPL080D C SD Tabela TSKD "Wsk.podat.klienta"
OVK4 SAPL080D C SD Tabela TSKM "Wsk. podat. tow."
OVK5 SAPL080C C SD Tab. TVKM Grupa kont towarów
OVK7 SAPMSTBM C SD Tabela T459 "Zap./Rodz.Plan.Zl"
OVK8 SAPL080C C SD Tab. TVKT Grupa kont klientów
OVK9 RVTSTLSA Rekordy podatkowe dla każdego kraju
OVL1 SAPL080V C SD Tab. VRO Harmonogram transp.
OVL5 SAPL080V Opracowanie czasu przewozu
OVLA SAPL080V C SD Tab. T173 - Rodzaje wysyłki
OVLB SAPMSTBM C SD Tab. TVKOL
OVLC SAPMSTBM C SD Tab.TVCPL
OVLD SAPL080V SD Tab. VKN - Pkty połączeń transp.
OVLE SAPL080V SD Tab. VTR - Środki transportu
OVLF SAPMSTBM C SD Tab. TROLZ
OVLG SAPMSTBM C SD Tab. TVLG Gr. wagowa/dostawa
OVLH SAPL080V SD Tabela VRO - Trasy
OVLL SAPL080S C SD Tab. T630L - Czasy załadunku
OVLM SAPL080S C RV Tab. TROLZ "Ustalanie trasy"
OVLN SAPMSTBM C SD Tab. TVLSP - Blokowanie dostaw
OVLR SAPL080V C RV Tab. ROAL
OVLS SAPL080I C SD Tab TVLS Przyczyny blok. dostaw
OVLU SAPL080V c_rv_tab. vro "Czas tranzytu"
OVLV SAPL080S C SD Tab. T630R - Czasy wysyłek
OVLW SAPMSTBM C SD Tab.T644
OVLX SAPL080I C SD Tab. TVLSP - Blokowanie dostaw
OVNA SAPMSTBM C SD Tabela T685B
OVNB SAPMSTBM C SD Tab. TVST Inf. punktu wysyłk.
OVNC SAPMSTBM C SD Tab. TNAPR Formularze
OVND SAPMSTBM C SD Tab.TNAPN Wyjście/funkcja part.
OVNE SAPMSTBM C SD Tab. TVKO Inf. działu sprzed.
OVNF SAPMSTBM C SD Tabela T685B
OVNG SAPMSTBM C SD Tab. TVAK Przyp. inf.wyjściowej
OVNI SAPMSTBM C SD Tab. TVLK Przyp. inf.wyjściowej
OVNJ SAPMSTBM C SD Tab. TVFK Przyp. inf. wyjśc.
OVNK SAPMSTBM C SD Tab. T077D Przyp. inf. wyjśc.
OVNL SAPMSTBM C SD Tabela T685B
OVNM SAPMSTBM C SD Wymagania wsadowe dla inf.wyj.
OVNN SAPMSTBM C SD Warianty informacji wyjściowej
OVNO SAPMSTBM C SD Tabela TVKO Form.dla biur.sprz.
OVP3 SAPMW01V Zmiana grup cen psycholog.
OVPS MENUOVPS Konfiguracja zarządzania dokumentami
OVR0 SAPL0V01 SD Tabela 171 - Regiony sprzedaży
OVR1 SAPL080V c_rv_tab. zone - Strefy transportowe
OVR2 SAPL080F c_rv_tab. T016 "Sektory"
OVR3 SAPMSTBM C SD Tab. Kalendarz klienta
OVR4 SAPMSTBM C SD Tab. Harmonogramy fakturowania
OVRB SAPL081K Waluta statystyczna na dział sprzed.
OVRC SAPMSTBM C SD Warianty dla portfela zleceń
OVRD SAPMSTBM C SD Zad. w tle dla portfela zleceń
OVRE SAPMSTBM C SD warianty najlepszy klient/towar
OVRF SAPL080K C SD Tabela TVSM Grupa stat. towaru
OVRG SAPMSTBM C SD Zad. w tle dla najl.klient/tow.
OVS0 SAPMSD20 C SD Klucze wysz. propozycji asort.
OVS1 SAPMSD20 SD Kody wyszukiwania towarów
OVS2 SAPMSD20 C SD Klucze wyszukiwania klientów
OVS3 SAPMSD20 C SD Klucze wysz. osób do kontaktów
OVS4 SAPMSD20 C SD Klucze wyszukiwania dostawców
OVS5 SAPMSD20 C SD Klucze wyszukiwania sprzedawców
OVS6 SAPL080H C SD Tabela TKUKL "Klasyf. klientów"
OVS7 SAPMSTBM C SD Tab.TKUPA "Gr.partnera/Klient "
OVS9 SAPL080H C SD Tabela T151 "Grupy klientów"
OVSA SAPL080K C SD Tabela T130W "Wybór pola zakł."
OVSB SAPL080I C SD Tab.T176 "Rodzaje zamówień "
OVSC SAPL080H C SD Tabela TVWA "Godzin.przyj.tow."
OVSD SAPL080H C SD Tab.TPRIO " Priorytety dostaw "
OVSF SAPL080V C SD Tabela TVSB "Warunki wysyłki"
OVSG SAPL080H C SD Tab. TINC "Incoterms"
OVSH SAPMSTBM C SD Tabela TVBO Grupy rabatu
OVSI SAPMSTBM C SD Wgląd V_T189 "Typy cenników"
OVSJ SAPL080Z C SD Tab. T178 "Gr. warunków tow."
OVSK SAPMSTBM C SD Tabela TVPR Grupy prowizji
OVSL SAPL080Z C SD Tab. T188 "Gr.cenow. klient."
OVSM SAPL080S C SD Tabela TVAV Pref. przy zakupie
OVSN SAPL080S C SD Tabela TPFK
OVSP SAPMM03C C SD MS Rodzaje towarów
OVSQ SAPL080S C SD Tabela TSAB Działy
OVSR SAPL080S C SD Tabela TVPV Uprawn. decyzyjne
OVSU SAPL08OH C SD Tab. TUMS "Status towaru"
OVSV RVPHCUST C SD Tab. T179 "Hierar. produktu"
OVSW SAPL080S C SD Tabela TVBR Częstotliwość tel.
OVSX SAPL080V C SD Tabela TLGR
OVSY SAPL080D C RV Tab. TGR
OVT0 SAPMSTBM C SD Tabela077D "Klient z gr. kont"
OVT1 SAPMSTBM C SD Tab. 142 - War. magazynowania
OVT2 SAPMSTBM SD Tabela 143
OVT4 SAPMOMS0 C SD Klasy wyceny towarów
OVT5 SAPL0F04 C SD Tab. 077K - Gr. kont dostawcy
OVTH SAPMSTBM C SD Tabela T079V "Wybór ekranu"
OVV0 SAPMSTBM C SD Tab. TVCPA Reguła kop. zleceń
OVV1 SAPMSTBM C SD Tab.VCPL Reg. kopiowania dostaw
OVV2 SAPMSTBM C SD Tab.TVCPF Reg. kopiow. faktur.
OVV3 SAPL080F C SD Tabela TVFS Blok. fakturowania
OVVX RV080VSA Rodzaje zbiorczych dokumentów dla SD
OVX2 RVOT134G Dział gospodarczy ->Zakład/Dziedzina
OVX3 RVOTVKO Jednostka gosp. -> Dział sprzedaży
OVX6 RVOTVKWZ Zakłady -> Dział sprzed./Kan. dystr.
OVX8 RVOCHECK Raport kontrolny działu zbytu
OVX8N RVOCHECK_ACC Raport kontrolny działu zbytu
OVXA RVOTVKOS Dziedziny -> Dział sprzedaży
OVXC RVOTVSWZ Punkt wysyłkowy -> Zakład
OVXG RVOTVTA Definiowanie obszarów zbytu
OVXJ RVOTVBVK Grupy sprzedawców -> Biuro sprzedaży
OVXK RVOTVKOV Kanały dystrybuc. -> Dział sprzedaży
OVXM RVOTVKBZ Biura sprzedaży -> Obszar zbytu
OVXN SAPMSTBM C RV Tab. VKN
OVXZ SAPL080S C SD Tab. NLS Wskaźnik Nielsena
OVZ1 SAPL080C C SD Tab. TMVFP Blok. kontr.dostępn.
OVZ2 SAPL080C C SD Tab. TMVF Ster. kontr.dostępn.
OVZ3 SAPMSTBM C SD Tab. TMVFU Kryt. kontr.dostępn.
OVZ4 SAPMOMS0 C SD Kalendarz zakładowy
OVZA SAPMSNUM C SD Zakresy nr/propozycje asortym.
OVZB SAPMSNUM C SD Zakresy nr/podst. dane towaru
OVZC SAPMSNUM C SD Zakresy nr/podst. dane klienta
OVZD SAPMSNUM C SD Niektywny ! NR osoby do kont.
OVZE SAPMSNUM C SD Zakresy nr/dostawcy
OVZF SAPMSNUM C SD Zakresy nr/sprzedawcy
OW00 RWVIEWPF Ustawienia domyślne pól wglądu
OWA1 SAPMV76A Konfig.: Gener. dok. nast. TabPrzydz
OWB10 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: WB2B
OWBA RWB2OWBA Kontrakt handl.: Koszty dodatk.sprz.
OWBC RWB2OWBA Kontrakt handl.: Koszty dodat.zakupu
OWBEXPCUST SAPLWB2B_EXPENSE_HELP_MODULES Konfiguracja kosztów dodat. GT
OWCB_CC10 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: WCB_CC
OWCBM RWCBOWCBV Kontr. war.: Grupy warunków - zaop.
OWCBV RWCBOWCBV Kontr. war.: Grupy warunków - sprz.
OWD1 SAPL0WCL Opracowanie profili zaokrąglania
OWEA RTLABELC Określenie komunikatu, opracow. mat.
OWEB RTLABELE Usuwanie komunikatów etykiety (PM)
OWEK SAPMV13B Etykiety: warunki
OWET SAPMV12A Etykiety: tabela warunków
OWS0 MENUOWS0 Zarządzanie partiami
OWTY RWTYIMG0 Konfiguracja przetw. gwarancji
OWTYA01 SAPMV12A Wyszukiwanie konta: Tworzenie tabeli
OWTYA02 SAPMV12A Wyszukiwanie konta: Zmiana tabeli
OWTYA03 SAPMV12A Wyszukiwanie konta: Wyświetl. tabeli
OWTYCU RWTYATAB WTY: Zakładka - konfiguracja
OWTYM01 SAPMV12A Tabela war.: Tworzenie (komunikaty)
OWTYM02 SAPMV12A Tabela warunków: Zmiana (komunikaty)
OWTYM03 SAPMV12A Tabela warunków: Wyśw. (komunikaty)
OWTYP01 SAPMV12A Tworz. tab. warunków (cena sprz.)
OWTYP02 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (cena sprz.)
OWTYP03 SAPMV12A Wyśw. tabeli warunków: (ceny sprz.)
OWTYSC RWTYSCIMG0 Konfiguracja dla WTYSC
OWTYSC01 RWTYSCC01 Edycja rodzajów wglądów
OWTYSC02 RWTYSCC02 Edycja rodzajów dokumentów
OWTYSCCU RWTYSCATAB Układ środow. zarządz. gwarancjami
OWV0 MENUOWV0 Konfiguracja kalkulacji handlowej
OX06 SAPMSVMA ORK: Dane podstawowe
OX14 SAPMOMBD C MM-IV Obszar wyceny-poziom wyceny
OX19 SAPMSVMA OORK: przyporz. do jednostki gosp.
OXA1 RIOCUS00 Lista: dane podst. usługi
OXK1 RBKNTSTA Opracow. podekranów bloku dekret.
OXK2 RBKNTSTA Wyświetl. podekranów bloku dekret.
OXK3 RBKNTSTB Blok dekret.: Oprac. pola klienta
OXK4 RBKNTSTB Blok dekret.: Wyśw. pola klienta
OY04 RUMTCURX L. miejsc dziesiętnych dla walut
OY18 RSTBHIST Historia tabeli
OY19 SAPLSCT1 Customizing Cross System Viewer
OYEA RSEADMIN Administracja IDoc
OYEB RSEINBEV Łączenie zdarzeń dla wejścia IDoc
OYEC RSE2XDEL Usuwanie kodów dla techniki operacji
OYED RSEDFEDISR Konwersja EDIS -> EDIR
OYSM SAPMSNRO Zakres numerów - port tRFC
OYSN SAPMSNRO Zakres numerów IDoc
OYSO SAPMSNRO Zakres numerów R/2 Mailbag
OYSP RSEDF46A Kody operacji Zadania standard.
OYSQ SAPMSNRO Zakres numerów dla połączeń R/2-R/3
OZCMLST SAPLPLM_PS_MA_MLST Konfiguracja - miniapl. - kam. mil.

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x